Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2213. Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi, stran 5711.

Na podlagi osmega odstavka 14.a in osmega odstavka 14.b člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o kriterijih za dodatno izobraževanje
v gospodarski družbi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa kriterije, ki jih morata izpolnjevati slovenska in tuja gospodarska družba za izvedbo pogodbe o dodatnem izobraževanju v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Namen dodatnega izobraževanja je dodatno izobraziti oziroma usposobiti tuje ali slovenske strokovne delavce za izvajanje delovnega procesa pri delodajalcu.
II. KRITERIJI ZA KAPITALSKO POVEZANOST IN USTREZNOST POGODBE O POSLOVNO-TEHNIČNEM SODELOVANJU OZIROMA O PRENOSU TEHNOLOGIJE
2. člen
(1) Za izvedbo pogodbe o dodatnem izobraževanju morata biti slovenska in tuja gospodarska družba kapitalsko povezani oziroma imeti sklenjeno pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o prenosu tehnologije.
(2) Za kapitalsko povezanost se šteje, če ima slovenska ali tuja gospodarska družba najmanj 10-odstotni delež v slovenski ali tuji gospodarski družbi, ki ne sme biti manjši od 2 milijonov tolarjev.
(3) Pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o prenosu tehnologije se šteje za ustrezno, če sta slovenska in tuja gospodarska družba v skladu s predpisi obeh držav registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih, na katerih bosta sodelovali po tej pogodbi.
(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora izkazovati najmanj 10 milijonov tolarjev letnega prometa med slovensko in tujo gospodarsko družbo.
(5) Izpolnjevanje kriterijev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena upravičeni vlagatelj izkazuje z naslednjimi dokazili, ki se priložijo k vlogi za izdajo dovoljenja za delo:
1. dokazilo o kapitalski povezanosti in ustrezni registraciji (izpis iz sodnega registra). Izpis iz sodnega registra slovenske gospodarske družbe pridobi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti.
2. pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o prenosu tehnologije.
III. POGODBA O DODATNEM IZOBRAŽEVANJU
3. člen
(1) Slovenska in tuja gospodarska družba lahko za največ dve leti skleneta pogodbo o dodatnem izobraževanju, na podlagi katere se lahko izvaja en ali več izobraževalnih programov.
(2) Pogodba o dodatnem izobraževanju mora poleg programa obvezno vsebovati:
1. določilo, da tuji delavci ob napotitvi prejemajo plačo tuje gospodarske družbe,
2. podatke o načinu kritja stroškov nastanitve z navedbo prebivališča ter
3. višino in način zagotavljanja stroškov prehrane napotenih delavcev.
IV. PROGRAM DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA TUJIH NAPOTENIH DELAVCEV
4. člen
Program dodatnega izobraževanja tujih napotenih delavcev izvaja slovenska gospodarska družba s svojimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi izvajalci. Program se lahko izvaja v prostorih oziroma na lokacijah, na katerih izvaja svojo dejavnost, ali pa na organiziranih seminarjih in v drugih ustreznih izobraževalnih oblikah zunaj svojih prostorov.
5. člen
Program dodatnega izobraževanja, mora vsebovati:
1. Seznam tujih napotenih delavcev z navedbo delovnih mest v tuji družbi in njihovo strokovno izobrazbo.
2. Način dodatnega izobraževanja – individualno ali skupinsko. V posamezni skupini je lahko največ pet tujih napotenih delavcev.
3. Področje dodatnega izobraževanje. Za vsakega tujega delavca se navede strokovno področje, poklic ali delovna mesta na katerih se bo dodatno izobraževal.
4. Cilj dodatnega izobraževanja. Navedeta se znanje in usposobljenost, ki naj bi ju tujci dosegli pri tem izobraževanju (npr. uvajanje v delo v zvezi z novimi tehnologijami, standardi, ekološkimi zahtevami, funkcionalno izobraževanje ipd.).
5. Obveznosti tujca pri dodatnem izobraževanju. Navedejo se obveznosti kakršne so pisanje dnevnika, poročila o delu, izdelava elaborata, izpit, praktični preizkus znanja ipd. V programu se navede najmanj ena taka obveznost.
6. Mentor (ime in priimek, izobrazba in delovno mesto) in njegove obveznosti. Posameznik je lahko mentor največ eni skupini petih tujcev ali največ dvema tujcema, ki se individualno dodatno izobražujeta. Njegova naloga je tudi pripraviti poročilo o izvedenem dodatnem izobraževanju.
7. Preverjanje uspešnosti dodatnega izobraževanja. Določi se način preverjanja, ki se lahko opravi na podlagi poročila o izvedenem izobraževanju, z razgovorom pred komisijo, praktičnim preizkusom znanja ipd.
8. Lokacija dodatnega izobraževanja. Navedejo se na primer proizvodni prostori, učne delavnice slovenske gospodarske družbe, udeležba na seminarjih ipd. in čas opravljanja dodatnega izobraževanja na posamezni lokaciji.
V. PROGRAM DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA SLOVENSKIH DELAVCEV
6. člen
Program dodatnega izobraževanja slovenskih delavcev izvajajo tuji napoteni delavci. Program se lahko izvaja v prostorih oziroma na lokacijah, na katerih slovenska gospodarska družba izvaja svojo dejavnost, ali pa na organiziranih seminarjih in v drugih ustreznih izobraževalnih oblikah zunaj njenih prostorov.
7. člen
Program dodatnega izobraževanja, mora vsebovati:
1. Seznam tujih napotenih delavcev, ki bodo dodatno izobraževali slovenske delavce, z navedbo delovnih mest v tuji družbi in njihovo strokovno izobrazbo.
2. Način dodatnega izobraževanja slovenskih delavcev – individualno ali skupinsko. Posamezen tuji napoteni delavec lahko dodatno izobražuje v skupini največ pet slovenskih delavcev, ali individualno največ dva.
3. Področje dodatnega izobraževanje. Za vsakega delavca se navede strokovno področje, poklic ali delovna mesta, na katerih se bo dodatno izobraževal.
4. Cilj dodatnega izobraževanja. Navede se znanje in usposobljenost, ki naj bi ju delavci dosegli pri tem izobraževanju (npr. uvajanje v delo v zvezi z novimi tehnologijami, standardi, ekološkimi zahtevami, funkcionalno izobraževanje ipd.).
5. Obveznosti delavcev pri dodatnem izobraževanju. Navedejo se obveznosti, kakršne so pisanje dnevnika, poročila o delu, izdelava elaborata, izpit, praktični preizkus znanja ipd. V programu se navede najmanj ena taka obveznost.
6. Tujec mentor pripravi poročilo o izvedenem dodatnem izobraževanju.
7. Preverjanje uspešnosti dodatnega izobraževanja. Določi se način preverjanja, ki se lahko opravi na podlagi poročila o izvedenem izobraževanju, z razgovorom pred komisijo, praktičnim preizkusom znanja ipd.
8. Lokacija dodatnega izobraževanja. Navedejo se na primer proizvodni prostori, učne delavnice slovenske gospodarske družbe, udeležba na seminarjih ipd. in čas opravljanja dodatnega izobraževanja na posamezni lokaciji.
VI. PREVERJANJE IN POTRDITEV PROGRAMA DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA
8. člen
Pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja mora slovenska gospodarska družba od pristojne Gospodarske ali Obrtne zbornice Slovenije pridobiti soglasje o ustreznosti programa dodatnega izobraževanja. V ta namen pošlje na pristojno zbornico pogodbo s tem programom.
9. člen
(1) Pristojna zbornica preveri program dodatnega izobraževanja ter izda soglasje o njegovi ustreznosti in skladnosti s kriteriji iz 5. ali 7. člena tega pravilnika.
(2) Pristojna zbornica, z žigom in podpisom odgovorne osebe potrdi program dodatnega izobraževanja in ga skupaj s soglasjem o njegovi ustreznosti vrne slovenski gospodarski družbi.
10. člen
Stroške potrditve programa dodatnega izobraževanja in izdaje soglasja krije slovenska gospodarska družba. Višino njihovega povračila določita Gospodarska in Obrtna zbornica po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
11. člen
Ko je program dodatnega izobraževanja končan, slovenska gospodarska družba pošlje na pristojno zbornico poročilo z rezultati tega izobraževanja.
VII. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-8/2005
Ljubljana, dne 11. aprila 2006
EVA 2005-2611-0114
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo