Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice, stran 1337.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), navodila o evidentiranju območij teritorialnih enot in hišnih številk (Uradni list SRS, št. 11/80), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 15/94,) odl. US (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 58/92) ter 17. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96), je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 26. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice
1. člen
1. člen odloka o preimenovanju naselja v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 16/97) se črta v celoti.
Besedilo sedanjega 1. člena glasi:
“Območje naselja Jesenic se spremeni tako, da iz dela tega naselja, ki leži v katastrski Občini Koroška Bela nastane naselje Koroška Bela in iz dela naselja, ki leži delno v katastrski Občini Jesenice, delno pa v katastrski Občini Javorniški Rovt, nastane naselje Slovenski Javornik.“
2. člen
2. člen odloka o preimenovanju naselija v Občini Jesenice, postane 6. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preimenovanju naselij v Občini Jesenice.
Besedilo sedanjega 2. člena glasi:
“Meja območja novonastalega naselja Koroška Bela in Slovenski Javornik je prikazana na osnovnem kartografskem prikazu Registra območij prostorskih enot v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani v Geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi v Kranju, izpostava na Jesenicah, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Območje oštevilčenja stavb je prikazano v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1:5000.“
3. člen
Doda se nov 3. člen, ki glasi:
“Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.“
4. člen
Doda se nov 4. člen, ki glasi:
“Stroški za označevanje naselja bremenijo proračun občine.“
5. člen
Doda se nov 5. člen, ki glasi:
“Geodetska uprava izvede v uradni evidenci spremembe nastale s tem odlokom v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka. Občina pa v istem roku začne postopek za uskladitev preoštevilčb in morebitnih sprememb uličnih sistemov.“
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 016-1/94
Jesenice, dne 26. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.