Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

861. Pogodba o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje, stran 1325.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi pogodbe o ustanovitvi Zavoda Mladinski center Celje
Objavljam pogodbo o ustanovitvi Zavoda Mladinski center Celje, ki jo je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 15. 12. 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 2. in 9. člena zakona o zavodih Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), sta Občinski svet mestne občine Celje, na seji dne 15. 12. 1997 in upravni odbor Kluba študentov celjske regije na seji dne 18. 12. 1998 sprejela
P O G O D B O
o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem motivirati mlade Mestne občine Celje in jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja ter s ciljem sistematičnega razvijanja mobilnosti ter ustvarjalnosti mladih:
Mestna občina Celje, s sedežem Trg celjskih knezov 9, Celje
in
Klub študentov celjske regije, s sedežem Miklošičeva 1, Celje
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelja) ustanavljata za področje dejavnosti mladih in za mlade ter za izvajanje mladinskih projektov zavod Mladinski center Celje.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu s tretjim osebam z imenom:
Mladinski center Celje.
Skrajšano ime zavoda glasi: MCC.
Sedež zavoda je: Mariborska 2, Celje.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga in ki so v pravnem prometu.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.
5. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do višine vloženih sredstev v zavod.
2. Pečati zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat v obliki zaobljenega pravokotnika z dimenzijami 35 x 20 mm v čigar levem zgornjem kotu je logotipni napis “MMC“, v desnem delu pravokotnika je napis “Mladinski center Celje“, v levem spodnjem delu pečata je napis “zavod“, nad spodnjim robom pečata pa je izpisano “Celje, Mariborska 2“.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda z vsebino kot jo določa ta pogodba.
7. člen
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja predsednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, podpisujejo zavod direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi direktor.
Direktor z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tej pogodbi.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– O 91.330 dejavnost drugih organizacij
– O 92.3 druge razvedrilne dejavnosti
V okvir dejavnosti iz prvega odstavka tega člena sodi:
– organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti izobraževalnega značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti informativnega značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti socialnega značaja, namenjene mladim,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti športnega značaja, namenjene mladim,
– sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
– skrb za razvoj in promocijo mladih in ustvarjalnih skupin in posameznikov.
11. člen
Zavod opravlja dejavnosti z namenom zagotavljanja aktivnega življenja vseh mladih celjske regije.
Zavod opravlja svoje dejavnosti po načelih neprofitnega poslovanja.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelja ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo iz registriranih dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili svet zavoda.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki mladine – uporabnikov.
Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika Kluba študentov celjske regije,
– trije predstavniki Mestne občine Celje,
– en predstavnik sodelavcev zavoda,
– en predstavnik mladine – uporabnikov.
Predstavnike Kluba študentov imenuje upravni odbor izmed svojih članov.
Predstavnike mestne občine imenuje Občinski svet mestne občine Celje.
Predstavnike sodelavcev zavoda se voli izmed sodelavcev zavoda.
Predstavnika mladine – uporabnikov imenuje upravni odbor Kluba študentov celjske regije.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
17. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljema,
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
18. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima najmanj visoko izobrazbo ustrezne smeri in
– ima najmanj 2 leti izkušenj pri delu v študentskih ali mladinskih organizacijah.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.
Mandat direktorja traja štiri leta.
19. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sodelavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorju, svet zavoda ne imenuje niti direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh organ Kluba študentov celjske regije v soglasju z Mestno občino Celje.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela v zavodu opravljajo delavci, zaposleni na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
21. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
Prosta delovna mesta delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi direktor v soglasju z ustanoviteljema.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
Ustanovitelja zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Mestna občina Celje preda zavodu kot ustanovni vložek v upravljanje prostore, ki se nahajajo v zgradbi na Mariborski 2 v Celju, s pravico souporabe skupnega zemljišča, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Celje pisana pod vl. št. 1645, s parcelnimi številkami 1684/1 (717 m2 in 956 m2), 1683/1 (104 m2) in 1726/5 (140 m2), vse v k. o. Sp. Hudinja, zemljiškoknjižna lastnina Mestne občine Celje. Sedaj imajo prostori namembnost garažno-poslovnega objekta, po izvedbi rekonstrukcije, po projektu št. 23/97, Valter Ernst d. o. o., pa bodo ti prostori imeli naslednjo namembnost:
– večnamenski prostor v izmeri 125,7 m2,
– sejna soba 33,29 m2,
– pisarna I 18,6 m2,
– pisarna II 15,3 m2,
– kabinet 15,7 m2,
– komunikacije 19,6 m2.
Vrednost premoženja po cenitvi sodno zapriseženega cenilca z dne 15. 10. 1997 je 10,143.084 SIT. Klub študentov celjske regije vloži kot ustanovni delež, za začetek poslovanja zavoda, vložek v denarju v višini 4,000.000 SIT.
23. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje, le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja ustanoviteljev.
24. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev za med njima dogovorjen program, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelja v sorazmerju, dogovorjenem za financiranje programa.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Ustanovitelja razen v primeru iz 5. člena te pogodbe ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
VIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in namensko porabo sredstev v zavodu izvaja Računsko sodišče RS.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije državnega nadzora, določene z zakonom.
27. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami in premoženjem, ki ga je vložila kot ustanoviteljica Mestna občina Celje, nadzira ustanoviteljica prek svojih organov.
IX. JAVNOST DELA
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelja, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta pogodba ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi uredi druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s to pogodbo.
30. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Nepremično premoženje, ki ga tvorijo kletni prostori v zgradbi na Mariborski 2, s pritiklinami, vpisana v zemljiško knjigo pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 1645, k.o. Sp. Hudinja, ki obsega parcelo št. 1683/1 in parcelo št. 1726/5 in ki se s tem aktom predaja v upravljanje zavodu, bo z rekonstrukcijskimi deli usposobila za normalno poslovno rabo zavoda Mestna občina Celje v kvaliteti in obsegu, ki bo omogočen s pridobljenimi sredstvi Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport ter s sredstvi Kluba študentov celjske regije.
Za znesek vrednosti rekonstrukcije prostorov se poveča vrednost zgradbe oziroma tistega dela zgradbe, ki ga bo za poslovanje uporabljal in z njim upravljal zavod.
32. člen
Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda se za čas do imenovanja direktorja, najdalj pa za eno leto, imenuje Primoža Kristana.
V. d. direktorja mora opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, zagotoviti izvolitev oziroma imenovanje članov sveta zavoda ter organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.
33. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve te pogodbe.
34. člen
Pogodba preneha veljati:
– sporazumno na predlog ene od strank;
– če pride do kršitev členov pogodbe s strani katero od soustanoviteljev.
35. člen
Ta pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-06/97-26
Predsednica
Upravnega odbora
Kluba študentov celjske regije
Teja Tamše l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.