Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006

Kazalo

1906. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica, stran 4818.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o socialni pomoči v Občini Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) določa: upravičence do dodelitve socialne pomoči, kriterije za določitev višine socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve socialne pomoči.
2. člen
Socialna pomoč v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občinska socialna pomoč) je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli v gotovini ali v funkcionalni obliki enkrat letno.
Občina Sevnica letno zagotavlja sredstva za dodelitev občinskih socialnih pomoči do višine sprejete proračunske postavke za tekoče leto.
Občina Sevnica določi mesečno višino sredstev za občinske socialne pomoči v višini dvanajstine za to predvidenih sredstev v proračunu.
Višina občinske socialne pomoči znaša najmanj 20 odstotkov in največ 100 odstotkov denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu.
Višina občinske socialne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca.
Pri odločanju o višini občinske socialne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
3. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (nakup šolskih potrebščin),
– šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa zavod za zdravstveno zavarovanje ne krije,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
II. SPLOŠNI POGOJI
4. člen
Do občinske socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica in izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki od premoženja, in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
2. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
3. prosilci (družina) prejemajo denarno socialno pomoč,
4. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
5. drugi, če se ugotovi utemeljenost.
5. člen
Kriterij za dodelitev občinske socialne pomoči je dohodek na posameznika, če njegov dohodek ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50% oziroma družino, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 50%.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je občinsko socialno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, smrti hranitelja ipd.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
6. člen
Pri določanju višine občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegovi družinski člani pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmeren delež.
7. člen
Postopke o občinskih socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Občinska uprava Občine Sevnica na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči«.
O upravičenosti in višini pomoči odloči pristojna služba, v roku 30 dni od prejema vloge, s sklepom zoper katerega ni pritožbe.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 122-0011/2006
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.