Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006

Kazalo

1905. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture, stran 4816.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD – v nadaljevanju: ZVKD) ter Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – v nadaljevanju: ZUJIK) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 19. 4. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za zagotavljanje sredstev za projekte izgradnje, nabave, ohranjanja in vzdrževanja:
– kulturnih spomenikov lokalnega pomena,
– lokalne javne infrastrukture na področju kulture (nepremičnine in oprema),
– opreme v lasti kulturnih društev
iz proračuna Občine Sevnica.
Do sredstev so upravičeni:
– lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov lokalnega pomena,
– lastniki ali upravljalci objektov in opreme, ki služijo izvajanju dejavnosti s področja kulturnih programov in so bili s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
– kulturna društva in njihove zveze s sedežem v Občini Sevnica.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA
2. člen
Sredstva, namenjena ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju: spomeniki), so pa opredeljena z odlokom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, se oblikujejo na posebni postavki proračuna Občine Sevnica. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.
3. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji kulturni spomeniki lokalnega pomena:
a) sakralni spomeniki:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
b) drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja spomenika,
– tekoča vzdrževalna dela.
4. člen
Sakralni spomeniki se sofinancirajo iz občinskega proračuna do največ 30% vrednosti posameznega posega, kolikor se sofinancira s strani Ministrstva za kulturo do največ 50%. V primeru višjega sofinanciranega s strani ministrstva, se delež sofinanciranja iz občinskega proračuna sorazmerno zniža. Prednost pri sofinanciranju imajo posegi prijavljeni in odobreni na javnih razpisih Ministrstva za kulturo RS oziroma skladov Evropske unije oziroma posegi, ki so ključnega pomena za zaščito pred propadanjem kulturnega spomenika.
Drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes, so spomeniki v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki z gospodarjenjem kulturnega spomenika ne izvajajo dobičkonosnih dejavnosti oziroma ne ustvarjajo presežka prihodkov za lastne potrebe. Širši lokalni interes se opredeli z odlokom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Sevnica. Soudeležba pri izvedbi posameznega posega predstavlja največ do 50% vrednosti posameznega posega, kolikor ni le-ta 100% pokrita s strani Ministrstva za kulturo RS. Pogoj za sofinanciranje je, da je poseg odobren in sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo RS oziroma skladov Evropske unije.
Ostali kulturni spomeniki, ki se ne uvrščajo v zgoraj navedene definicije kulturnega spomenika, se ne sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Sevnica.
5. člen
Komisija pri izboru projektov oziroma pri posameznem predvidenem posegu za sofinanciranje upošteva naslednja splošna merila in kriterije:
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– stopnja zaščitenosti spomenika                 | do 50|
|                                 |  točk|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– stopnja poškodovanosti infrastrukture (mnenje strokovne     | do 30|
|institucije o stopnji ogroženosti spomenika, kar ima lahko za   |  točk|
|posledico celo trajno poškodbo celote ali dela pomembne kulturne |    |
|dediščine)                            |    |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo oziroma | do 10 |
|Sklada RS za kulturne dejavnosti                 |  točk|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|– višina sredstev iz drugih virov                 | do 10|
|                                 | točk.|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v interesu občine:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala poglobljeno raziskovalno dejavnost,
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti oziroma izvajanje muzejske dejavnosti,
– turistične zanimivosti, ker predstavlja dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Finančno izražen interes lastnika in sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost.
3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije.
4. Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku.
5. Posegi in programi, ki predstavljajo obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih dogodkov na območju Občine Sevnica.
III. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE
6. člen
Sredstva, namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju nepremičnin in opreme (v nadaljevanju: infrastruktura), ki so s posebnim sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica določeni kot infrastruktura lokalnega pomena namenjena kulturi, oziroma je oprema v lasti kulturnih društev, ki so registrirana v Občini Sevnica, se oblikujejo na posebni postavki proračuna Občine Sevnica. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.
7. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se financira oziroma sofinancira naslednje:
a) investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin:
– kulturni objekti (domovi, centri),
– posamezni prostori namenjeni kulturnim dejavnostim v večnamenskih objektih (npr.: dvorane, galerije, vadbeni prostori …),
– drugo,
b) nakup opreme:
– oprema objektov in prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti (npr. oprema za oder ...),
– druga oprema za izvajanje predvsem ljubiteljske kulturne dejavnosti (npr.: glasbeni inštrumenti, narodne noše …).
8. člen
Infrastruktura se sofinancira iz občinskega proračuna do največ 70% vrednosti posameznega posega oziroma za opremo do največ 50% vrednosti, kolikor ni le-ta 100% pokrita s strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oziroma drugih virov države. Prednost pri sofinanciranju imajo projekti, posegi in nabava opreme, prijavljeni in odobreni na javnih razpisih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oziroma drugih državnih in evropskih skladov.
9. člen
Komisija pri izboru projektov oziroma pri posameznem predvidenem posegu za sofinanciranje upošteva naslednja splošna merila in kriterije:
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|– stopnja poškodovanosti infrastrukture oziroma opreme      |  do 50|
|                                 |  točk|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo oziroma|  do 20|
|Sklada RS za kulturne dejavnosti                 |  točk|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|– višina sredstev iz drugih virov                |  do 20|
|                                 |  točk|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|– število uporabnikov infrastrukture               |  do 10|
|                                 |  točk|
|                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------+--------+
Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je v interesu občanov.
2. Finančno izražen interes lastnika oziroma upravljalca in sovlagateljev za obnovo ter prezentacijo oziroma uporabo infrastrukture.
3. Nadaljevanje že začetih posegov na infrastrukturi.
IV. IZVEDBA JAVNEGA POZIVA
10. člen
Javni razpis oziroma poziv se lahko izvede za spomenike in infrastrukturo skupaj ali posebej.
Za javni poziv se pripravi ustrezna razpisna dokumentacija, v kateri se določijo dokazila, ki jih morajo predlagatelji priložiti k prijavi. Lahko se določijo tudi podrobnejši razpisni pogoji za izbor projektov.
Obvezna dokazila so:
– dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno listino o upravljanju,
– vsebinski program,
– finančni program s predračunskimi vrednostmi in zaključeno finančno konstrukcijo,
– mnenje odgovornega konservatorja (za spomenike),
– mnenje uporabnikov (za infrastrukturo).
Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v lokalnem časopisju in na spletni strani Občine Sevnica. Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni.
11. člen
Objava javnega poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– projekte, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov in dodelitev sredstev,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih enotnih obrazcih.
12. člen
Postopek javnega poziva vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo, ki odloča z večino vseh članov, sestavljajo trije predstavniki občinske uprave Občine Sevnica in predsednik ter član odbora za kulturo.
Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah.
Strokovna opravila za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti.
13. člen
Predlagatelje, ki oddajo nepopolne predloge, se pozove, da le-te dopolnijo v osmih dneh.
V primeru, da jih v predpisanem roku ne dopolnijo, se nepopolni predlogi zavržejo, o čemer izda Oddelek za družbene dejavnosti ustrezen sklep.
Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je možna pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na Oddelek za družbene dejavnsoti v roku osmih dneh od prejema sklepa.
O pritožbi odloča župan, ki svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.
14. člen
Popolne predloge obravnava komisija, ki v roku tridesetih dni po zaključenem ugotovitvenem postopku pripravi poročilo o predlogih, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
Oddelek za družbene dejavnosti na podlagi poročila izda sklepe o izboru programov.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih dni od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo Oddelku za družbene dejavnosti.
O pritožbi odloča župan na podlagi poročila komisije, ki svojo dokončno odločitev posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.
15. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
16. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo projekta,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi projekta in namenski porabi sredstev.
17. člen
Nosilec projekta je dolžan upoštevati, da:
– morajo biti projekti, namenjeni ohranjanju in vzdrževanju kulturnih spomenikov, potrjeni s strani pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
– so za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenik ali njihove dele potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne institucije za varstvo nepremične kulturne dediščine.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2006
Sevnica, dne 19. aprila 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.