Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3458.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. seji dne 7. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94) se spremeni naslov odloka tako, da se glasi:
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je pri sprejemanju odločitev na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njegovi pristojnosti dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo v okviru, racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
3. člen
4. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec se spremeni tako, da se glasi:
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje lokalnih javnih cest,
7. pokopališka in pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč,
8. aktivna zemljiška politika in opremljanje stavbnih zemljišč.
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba iz lokalnega omrežja naselij s plinom,
2. oskrba naselij s toplotno energijo,
3. opravljanje javnega mestnega prometa,
4. javna razsvetljava,
5. plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne okrasitve.
Obvezne gospodarske javne službe se opravljajo na območju celotne občine, razen če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporaba dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis ali akt iz 3. člena tega odloka za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi službami ni obvezna, če zakon ali akt občinskega odloka za posamezne primere ne določa drugače.
4. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, če tako določi občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec z odlokom.
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedna zveza »izvršni svet skupščine občine« nadomesti z besedami »občinski svet«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se beseda »skupščina« nadomesti z besedama »občinski svet«.
7. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedna zveza »izvršnemu svetu« nadomesti z besedo »županu«.
8. člen
V petem odstavku 11. člena se besedna zveza »izvršni svet občine« nadomesti z besedo »župan«.
9. člen
V prvem odstavku 12. člena se beseda »skupščine« nadomesti z besedno zvezo »občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec«.
10. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedna zveza »izvršni svet skupščine« nadomesti z besedo »župan« in na koncu odstavka doda »in občinskega sveta.«.
11. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedna zveza »izvršnemu svetu« nadomesti z besedo »županu«.
12. člen
V petem odstavku 12. člena se besedna zveza »izvršni svet občine« nadomesti z besedo »župan«.
13. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedna zveza »skupščina občine« nadomesti z besedno zvezo »občinski svet«.
14. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedna zveza »skupščini občine in njenemu izvršnemu svetu« nadomesti z besedno zvezo » občinskemu svetu in županu.«.
15. člen
V drugem odstavku 20. člena se besedna zveza »skupščina občine« nadomesti z besedno zvezo »občinski svet«.
16. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedna zveza » skupščina občine in izvršni svet« nadomesti z besedno zvezo »občinski svet in župan«.
17. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedna zveza »izvršni svet« nadomesti z besedo »župan«.
Št. 007-6/2006
Slovenj Gradec, dne 23. januarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost