Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica, stran 3199.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 9. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
V 6. členu Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/05) se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Za prireditve v okviru Občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje Slovenskega kulturnega praznika se izvede posebni javni razpis, ki bo objavljen praviloma v mesecu oktobru za prihodnje leto. Sredstva se zagotovijo s predobremenitvijo proračuna Občine Ilirska Bistrica za prihodnje leto.«.
2. člen
V 12. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Kot stalno prireditev, ki se izvaja v javnem interesu, se opredeli tradicionalno prireditev z nazivom Premska srečanja. Občina Ilirska Bistrica bo za izbrano najkvalitetnejše literarno delo podelila nagrado v višini, ki bo določena s proračunom Občine Ilirska Bistrica za posamezno proračunsko leto. Merila za izbor nagrajenega dela bo pripravilo Združenje književnikov Primorske.«.
3. člen
15. člen se spremeni in se po novem glasi:
»V obdobju do sprejema lokalnega programa kulture Občine Ilirska Bistrica se višina sredstev za posamezne vsebinske sklope programov iz prvega odstavka 13. člena opredeli s proračunom Občine Ilirska Bistrica za posamezno proračunsko leto.«.
V proračunskem letu 2006 se skupna višina sredstev za posamezne vsebinske sklope programov iz prvega odstavka 13. člena v znesku 21.599.906,00 SIT opredeli na sledeči način:
   – Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L)  13.618.792,00 SIT;
  – Sklop II: sofinanciranje
gostovanj (M1)                   1.400.000,00 SIT;
  – Sklop III: sofinanciranje nabave
opreme in rekvizitov (M2)               728.000,00 SIT;
  – Sklop IV: sofinanciranje posameznih
programov v javnem interesu (M3)          2.725.000,00 SIT;
  – Sklop V: sofinanciranje izvedbe
programa ob državnih praznikih,
občinskemu prazniku, ali drugih podobnih
svečanostih (M4)                  1.981.114,00 SIT;
  – Sklop VI: sofinanciranje
publikacij (N)                   1.147.000,00 SIT.
V sklopu IV.: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska srečanja do višine 600.000,00 SIT, od katerih se 300.000,00 SIT nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu V.: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskem prazniku, ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira do višine:
   – Dan upora           194.933,00 SIT,
  – Prvi maj – praznik dela    526.845,00 SIT,
  – Občinski praznik        119.000,00 SIT,
  – Dan državnosti         194.933,00 SIT,
  – Dan samostojnosti       194.933,00 SIT.
  – Občinski mesec kulture     750.000,00 SIT.
Župan lahko v letu 2006 na predlog komisije izjemoma prerazporedi del sredstev za sofinanciranje posameznih programov.
4. člen
Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica so sestavni del tega pravilnika in se objavijo skupaj z njim.
5. člen
Prehodne in končne določbe
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 67-1/2005
Ilirska Bistrica, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
   Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev za vrednotenje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
 
  1. Pri vrsti programov: A – Pevski zbori nad 30 članov in B – Pevski
zbori in etno pevske skupine – do vključno 30 članov se doda novo šesto
alinejo, ki se glasi:
  – Zbori ustanovljeni v letu razpisa prejmejo 50% vsote točk, ki bi jo
prejeli glede na določila iz prejšnjih alinej.
 
  2. Pri vrsti programa: E – Gledališke in lutkovne skupine se:
  v drugi alineji spremeni višina dodeljenih točk, in sicer se honorar
mentorju na vajo zniža iz 60 točk na 40 točk.
  besedilo v peti alineji spremeni in se na novo glasi:
  – za prvo izvedbo predstave se dodeli 200 točk, za krajše predstave in
ponovitve predstav pa se dodeli 40 točk.
  doda novo šesto alinejo, ki se glasi:
  – za izvedeno samostojno predstavo se smatra le predstava, ki traja
najmanj eno uro, razen predstav, ki so namenjene mlajšim otrokom, ki trajajo
najmanj 30 minut.
 
  3. Pri vrsti programa: F – Folklorne skupine se:
  v drugi alineji spremeni višina dodeljenih točk mentorjem, ki delujejo v
sklopu drugega kulturnega društva, in sicer se honorar na vajo zniža iz 30
točk na 20 točk. Honorar mentorjem samostojnih registriranih folklornih
društev pa ostane nespremenjen – 30 točk.
  besedilo v peti alineji spremeni in se na novo glasi:
  – za prvo izvedbo predstave se dodeli 200 točk, za krajše predstave in
ponovitve predstav pa se dodeli 40 točk.
  doda novo šesto alinejo, ki se glasi:
  – za izvedeno samostojno prireditev se smatra prireditev, ki vsebuje
vsaj dva (2) sklopa plesov po 20 minut.
 
  4. Pri vrsti programa: H-Likovne in fotografske skupine se:
  besedilo v četrti alinei spremeni, in se na novo glasi:
  – izvedene samostojne ali skupinske razstave 150 točk
  doda novo peto alinejo, ki se glasi:
  – za izvedeno samostojno ali skupinsko razstavo se smatra le prva
novopripravljena razstava, kjer je postavljenih najmanj 20 eksponatov
  doda novo šesto alinejo, ki se glasi:
  – za ponovitve razstav in razstave z manjšim številom razstavljenih
eksponatov se dodeli 40 točk.
 
  5. Pri vrsti programa: I – Recitacijske in literarne skupine se:
  doda novo peto alinejo, ki se glasi:
  – za izvedbo prireditev, literarnih večerov, postavitev ali počastitev
obeležij in dogodkov ter izvedbo predavanj se prizna po 10 točk.
 
  6. Pri vrsti programa: J – Etnološke skupine se:
  doda novo četrto alinejo, ki se glasi:
  – prijaviteljem programa se prizna samo ena samostojna predstavitev.
  doda novo peto alinejo, ki se glasi:
  – za ponovitev predstavitve se dodeli 40 točk.
 
  7. Pri vrsti programa: K – Dejavnost drugih kulturnih skupin in
organizacij:
  doda novo tretjo alinejo, ki se glasi:
  – za izvedbo prireditev, literarnih večerov, postavitev ali počastitev
obeležij in dogodkov ter izvedbo predavanj se prizna po 10 točk.
  Korekcijski kriteriji (na osnovno število točk)
  V tretji točki korekcijskih kriterijev se:
  prva alinea spremeni in se po novem glasi:
  – ostane nespremenjeno v primeru, da se zbor ali skupina ne udeleži
ocenjevanja,
  doda nova druga alinea, ki se glasi:
  – se poveča za 5% pri uvrstitvi v IV. kakovostni razred.