Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1055. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica, stran 2716.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 28. seji dne 23. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
1. člen
V Pravilniku o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 10/99, UVG, št. 8/03, 8/04) se v 9. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članom občinske volilne komisije pripada nagrada v obliki sejnin za udeležbo na sejah, kadar le-te niso v sklopu izvedbe lokalnih volitev, v neto znesku 6.000,00 SIT, za vodenje take seje pa 12.000,00 SIT.«
Sedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01506-0001/2003
Žirovnica, dne 23. februarja 2006
Župan
Občina Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.