Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1045. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj, stran 2706.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 – prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sta Občinski svet Občine Domžale na 32. seji dne 15. 2. 2006 in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 44. izredni seji dne 30. 1. 2006 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Domžale, s sedežem Ljubljanska cesta 69, Domžale, in Mesta občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanoviteljici), ustanavljata na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dragomelj (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta Občinski svet Občine Domžale in Mestni svet Mestne občine Ljubljana, razen tistih, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi izvršuje skupni organ ustanoviteljic.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Dragomelj.
Sedež zavoda je v Dragomlju 180, Domžale.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
4. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj zavoda.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– G/52.471 Dejavnost knjigarn,
– H/55.510 Dejavnost menz,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drugi kopenski potniški promet,
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov.
6. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij:
– Bišče,
– Dragomelj,
– Mala Loka,
– Pšata,
– Šentpavel pri Domžalah,
– Šentjakob ob Savi,
– Podgorica pri Črnučah.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda poleg nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, ter naloge, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta in razrešujeta sveta ustanoviteljic skladno s svojimi akti, in sicer tako, da imenujeta Občinski svet Občine Domžale in Mestni svet Mestne občine Ljubljana vsak po enega, tretjega predstavnika pa imenujeta izmenično vsak za eno mandatno dobo. Tretjega predstavnika ustanoviteljic za prvo mandatno dobo imenuje Občinski svet Občine Domžale.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
10. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
11. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
12. člen
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za člana sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
13. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
14. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta zavoda dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
15. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo svet zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novo imenovani član sveta zavoda.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zahteve za odpoklic ne zavrne, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
18. člen
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
19. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
20. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
21. člen
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
22. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
24. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
27. člen
Ustanoviteljici dajeta v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, del poslovne stavbe, ki obsega prostore osnovne šole s telovadnico in pripadajočim delom notranjih in zunanjih površin, ki stojijo na zemljiščih, parc. št. 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 60/3, vl. št. 471 in parc. št. 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, vl. št. 464, vse k.o. Dragomelj.
Ustanoviteljici dajeta zavodu v upravljanje tudi opremo, potrebno za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, v obsegu, določenem v popisu opreme.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanoviteljici dajeta zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanoviteljic.
Solastniško razmerje in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti bosta ustanoviteljici uredili s posebno pogodbo.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljicama in zavodom v zvezi s prenosom premoženja, ki ga ustanoviteljici dajeta v upravljanju zavodu, se uredijo s posebno pogodbo.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren ustanoviteljicam za upravljanje s premoženjem, danim v upravljanje.
28. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, skladno z veljavnimi predpisi, s prodajo storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki sta jih v skladu z veljavno zakonodajo dolžni zagotavljati ustanoviteljici, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljicama.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerim lahko razpolaga.
Vsaka ustanoviteljica sama odgovarja za svoje pogodbene obveznosti, ki jih ima do zavoda.
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod, vsaka do višine svojega ustanoviteljskega deleža.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM
31. člen
Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanoviteljic,
– spremljata in nadzirata namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odločata o statusnih spremembah zavoda,
– dajeta soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama:
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– na zahtevo pristojnih organov občinske oziroma mestne uprave ustanoviteljic predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
32. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj to dovoli.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
33. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Za čas do imenovanja ravnatelja zavoda v skladu z veljavnimi predpisi se imenuje vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljic opravi vse potrebno za nemoten začetek dela zavoda.
Vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje skupni organ.
35. člen
Zavod začne delovati s 1. 9. 2006.
36. člen
Z dnem začetka delovanja zavoda zavod v skladu z veljavnimi predpisi prevzame vse delavce podružnične šole Dragomelj in podružnice šole Šentjakob ob Savi ter morebitne presežne delavce, ki so zaposleni v Osnovni šoli Venclja Perka Domžale in Osnovni šoli Dol pri Ljubljani, ki postanejo presežni izključno zaradi sprememb šolskih okolišev teh šol.
37. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu s tem odlokom v treh mesecih od dneva začetka delovanja zavoda.
Svet zavoda mora imenovati ravnatelja zavoda v treh mesecih od svojega konstituiranja.
38. člen
Do začetka delovanja zavoda se vpisujejo otroci v prvi razred v tisti osnovni šoli, v katere šolski okoliš sodijo pred uveljavitvijo tega odloka.
39. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Občine Domžale, in začne veljati osmi dan po zadnji objavi, razen določbe 7. člena tega odloka, ki se uporablja od 1. 9. 2006 dalje.
Št. 01302-2/06
Domžale, dne 15. februarja 2006
Županja
Občine Domžale
Cveta Zalokar Oražem l.r.
Šifra: 603-44/05-21
Ljubljana, 30. januarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti