Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1028. Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence, stran 2666.

Na podlagi 8. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o prepisovanju podatkov o delovnem času
iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo evidence, načini in pogoji prepisovanja v zapisovalno opremo in voznikovo kartico vpisanih in shranjenih podatkov, hranjenje tahografskih vložkov in izpisov, ki jih natisnejo kontrolne naprave, ter zapisov, ki jih sestavi voznik v skladu z Uredbo Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS).
2. člen
(evidence)
(1) Delodajalci evidentirajo delovni čas oseb, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prevozu, ter v ta namen vzpostavijo in vodijo pisno evidenco delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: evidenca). Podatki iz evidence se hranijo na sedežu prevoznika najmanj dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo.
(2) Podatki za posamezno osebo, ki opravlja mobilno dejavnost, se v evidenco vpisujejo sproti, nikakor pa ne kasneje kot 28 dni po prejšnjem vpisu podatkov za isto osebo.
(3) V evidenci se na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, vodijo ločeno za vsako osebo, ki opravlja mobilno dejavnost, naslednji podatki:
– osebno ime, EMŠO;
– delovni čas, v katerem so zajeta časovna obdobja iz 2. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– nočno delo;
– skupni delovni čas;
– skupni tedenski delovni čas, iz katerega mora biti posebej razvidno, ali je bilo najvišje povprečje delovnega tedna preseženo.
(4) Vsak delodajalec pisno pozove osebo, ki opravlja mobilno dejavnost, k predložitvi evidence delovnega časa, opravljenega pri drugem delodajalcu. Vsaka oseba, ki opravlja mobilno dejavnost in je zaposlena pri več delodajalcih, pridobi podatke o delovnem času pri vsakem izmed njih in jih v pisni obliki posreduje ostalim delodajalcem.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delodajalci zaradi lažjega in enostavnejšega poslovanja, s privolitvijo osebe, ki opravlja mobilno dejavnost, vzpostavijo sistem medsebojne izmenjave podatkov o delovnem času osebe, ki opravlja mobilno dejavnost.
3. člen
(prenos podatkov iz voznikove kartice in zapisovalne opreme v podatkovno bazo prevoznika)
(1) Prvi prenos podatkov iz voznikove kartice in zapisovalne opreme v podatkovno bazo prevoznika se opravi najpozneje 28 dni po prvi uporabi voznikove kartice in zapisovalne opreme iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: digitalni tahograf).
(2) Časovni presledek med dvema prenosoma elektronskih podatkov s kartice istega voznika v podatkovno bazo ne sme biti daljši od 28 dni. Prenos se opravi, kot je opredeljeno v 3. in 4. točki dodatka 7 k Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS.
(3) Časovni presledek med dvema prenosoma elektronskih podatkov iz pomnilnika digitalnega tahografa za posamezno vozilo ne sme biti daljši od 90 dni. Prenos se opravi, kot je opredeljeno v 2. točki dodatka 7 k Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS. Vsak prepis podatkov v podatkovno bazo vsebuje podatke, vpisane od predhodnega nalaganja dalje. Odgovorna oseba delodajalca pri vsakem prenosu podatkov zagotavlja kontinuiteto in sledljivost podatkov.
(4) Pred prodajo ali razgradnjo vozila ter v primeru vrnitve najetega vozila, zakupljenega vozila brez voznika ali testnega vozila delodajalec opravi prenos podatkov iz pomnilnika digitalnega tahografa v podatkovno bazo.
(5) Podatki iz tega člena se v podatkovni bazi hranijo dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo.
4. člen
(določitev vpisnih polj)
(1) V primeru prenosa podatkov iz digitalnega tahografa mora podatkovna baza vsebovati natanko 24 vpisnih polj:
– 3 vpisna polja za kodo države registracije vozila, kot je ta opredeljena v točki 2.71. dodatka 1 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS;
– 13 vpisnih polj za registrsko številko;
– 8 vpisnih polj za datum nalaganja na omrežje (v formatu LLLLMMDD / leto, mesec, dan).
(2) V primeru prenosa podatkov iz voznikovih kartic mora podatkovna baza vsebovati natanko 25 vpisnih polj:
– 3 vpisna polja za kodo države izdaje kartice, kot je ta opredeljena v točki 2.71. dodatka 1 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS;
– 14 vpisnih polj številke kartice;
– 8 vpisnih polj za datum nalaganja na omrežje (v formatu LLLLMMDD / leto, mesec, dan).
(3) V podatkovni bazi je uporaba znakov omejena na:
– številke od 0 do vključno 9,
– velike tiskane črke od A do vključno Ž,
– podčrtavanje (_) za izpolnjevanje polj.
5. člen
(hramba tahografskih vložkov)
(1) Delodajalec uporabljene tahografske vložke ter izpise, ki jih voznik opravi v skladu s sedmim odstavkom 15. člena, in zapise na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS pravilno arhivira na svojem sedežu, in sicer tekoče po datumu in posameznem vozilu.
(2) Časovni presledek med dvema zbiranjema tahografskih vložkov v podjetju ne sme biti daljši od 28 dni.
(3) Pred prodajo ali razgradnjo vozila delodajalec dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena iz vozila prenese v arhiv. Dokumentacija se prenese tudi v primeru vrnitve najetega vozila, zakupljenega vozila brez voznika ali testnega vozila.
(4) Dokumentacija iz tega člena se pri delodajalcu hrani dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanaša.
6. člen
(hramba izpisov iz digitalnega tahografa)
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi za izpise iz digitalnega tahografa, ki jih vozniki opravijo na podlagi 9. člena tega pravilnika.
7. člen
(evidence v elektronski obliki)
Če delodajalec na podlagi računalniške obdelave podatkov iz podatkovne baze in iz arhiviranih tahografskih vložkov in izpisov iz digitalnega tahografa vzpostavi in zagotavlja vodenje evidence v smislu 2. člena tega pravilnika, mu posebne pisne evidence ni potrebno voditi.
8. člen
(način vodenja evidence)
(1) Delodajalec vodi evidence in vzdržuje podatke iz podatkovne baze tako, da lahko na zahtevo pristojnega nadzornega organa izroči evidenco na vpogled, opravi izpis podatkov iz evidence ali prepiše podatke iz evidence na drug medij.
(2) Na zahtevo nadzornega organa lahko delodajalec, če vodi evidence v elektronski obliki, podatke posreduje na CD–ROM tipa CD/R premera 12cm, na katerem so podatki zapisani po standardu ISO 9660:1998.
(3) Delodajalec lahko v soglasju z nadzornim organom podatke pošlje po pošti ali elektronski poti v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
9. člen
(zapisovanje podatkov v posebnih primerih)
(1) Če je voznikova kartica poškodovana in/ali ne deluje pravilno, voznik ob zaključku vožnje izvede izpis aktivnosti voznika, v katerega vpiše podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost (osebno ime, številka voznikove kartice ali vozniškega dovoljenja), ter se podpiše.
(2) Potrebne tahografske vložke in neveljavno voznikovo kartico mora imeti voznik s seboj v vozilu v kontrolne namene še najmanj sedem dni po uporabi tahografskih vložkov oziroma po preteku veljavnosti voznikove kartice.
(3) Vozniki hranijo tahografske vložke in izpise iz digitalnega tahografa ter ostalo dokumentacijo v vozilu tako, da se ta ne zamaže, da se ne izpostavlja sončni svetlobi ter da se ohrani čitljivost zapisov.
10. člen
(prehodna določba)
Do vzpostavitve sistema izdajanja voznikovih kartic v Republiki Sloveniji vozniki po končanem delu vsakodnevno opravijo izpis voznikovih aktivnosti iz digitalnega tahografa in na ta izpis vpišejo podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti njihovo istovetnost (osebno ime, številka vozniškega dovoljenja), in se podpišejo.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-10/2005/83-0071114
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2411-0002
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti