Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1027. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah, stran 2649.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 28/01) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z direktivo Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1992, str. 19) določa minimalne zahteve pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah, ki se nanašajo na:
– medicinsko opremo,
– ladijsko bolnišnico (ambulanto),
– zdravnika,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in pooblaščenih delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– nadziranje medicinske opreme.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Sestavni del tega pravilnika so naslednje priloge:
– Priloga I »Kategorije ladij«;
– Priloga II »Medicinska oprema«;
– Priloga III »Nevarne snovi«;
– Priloga IV »Splošna merila za popis medicinske opreme«;
– Priloga V »Medicinsko usposabljanje kapitana in pooblaščenih delavcev.«.
3. člen
Priloge II »Medicinska oprema«, III »Nevarne snovi« in IV »Splošna merila za popis medicinske opreme« se nadomestijo z novimi prilogami II »Medicinska oprema«, III »Nevarne snovi« in IV »Splošna merila za popis medicinske opreme«, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za zagotovitev pogojev nujne zdravstvene oskrbe delavcev na ladjah pooblasti minister, pristojen za zdravje, javni zdravstveni zavod, usmerjen v pomorsko medicino, ki zagotavlja neprekinjeno nujno medicinsko oskrbo preko radijsko-telefonske zveze.«.
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu poroča Komisiji, v skladu z 9. členom direktive iz 1. člena tega pravilnika, o praktičnem izvajanju določb te direktive.
Poročilu iz prejšnjega odstavka se priložijo stališča socialnih partnerjev.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-19/2005/18
Ljubljana, dne 21. februarja 2006
EVA 2005-2611-0066
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
 
Soglašam!
Spec. akad. st. Andrej Bručan dr. med. l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost