Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

986. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško, stran 2528.

Na podlagi 3., 6. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1)-(Uradni list RS, št. 7/03, 86/03, 44/05, 55/05) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 15. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi in način urejanja, vzdrževanja in varstva površin ter objektov, ki naj zagotavljajo naseljem urejen in privlačen videz, higiensko ureditev ter kvaliteto bivanja.
2. člen
Površine in objekti, ki jih ureja ta odlok so:
– ulice, dovozne poti, trgi, pločniki in druge javne utrjene površine,
– zelenice, parki, vrtovi ograje,
– parkirne površine, dvorišča ter funkcionalne površine ob objektih,
– športno-rekreacijska in otroška igrišča, kopališča, šotorišča, kampi,
– drevoredi in skupine pomembnejših dreves,
– naprave in objekti mestne opreme,
– objekti v javni in zasebni lastnini za stanovanjsko, proizvodno in centralno dejavnost.
3. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci površin in objektov iz 2. člena so dolžni:
– redno vzdrževati dvorišča, dovozne poti, vrtove, zelenice, ograje in mestno opremo,
– redno vzdrževati športno-rekreacijska in otroška igrišča, kopališča, šotorišča,
– redno vzdrževati fasade, strehe, žlebove, odtočne cevi, snegobrane, dimnike, zunanja vrata, okna, balkone,
– posekati drevje, veje in grmovje, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih površinah,
– na objektih ob javnih cestah, trgih, parkirnih površinah, peš poteh, namestiti snegobrane,
– porušiti in odstraniti moteče objekte ter ruševine, ki kvarijo videz ali ovirajo promet, ali ogrožajo varnost državljanov,
– očistiti sneg s pločnikov, dostopov k objektom in drugih utrjenih javnih površin,
– poskrbeti, da se nemudoma odstranijo s streh ledene sveče,
– ob poledici posipati pločnike in dostop ob objektih s soljo ali peskom,
– redno vzdrževati in urejati izložbe,
– odstraniti napisne table, ki ne služijo namenu zaradi opustitve, spremembe dejavnosti ali drugih vzrokov.
4. člen
Prepovedano je:
– prislanjanje koles in motornih koles na objekte, ograje in drevesa,
– poškodovanje objektov in naprav mestne opreme prometnih znakov, spomenikov, obeležij ter javne razsvetljave,
– poškodovanje zelenic, cvetlic, nenačrtno sekanje in odstranjevanje drevja in grmovnic,
– onesnaževati ceste, ulice, trge, parkirna mesta in druge javne površine,
– odlaganje odpadnega in drugega materiala na površinah, ki jih ureja ta odlok,
– nameščanje bodeče žice ob javnih površinah,
– z balkona in oken iztepati, izlivati ali metati karkoli, ki povzroča nesnago ter ogroža zdravje ljudi,
– v kuriščih kuriti gumo, plastične izdelke, tekstil, iverne plošče ter podobne materiale in sežiganje odpadkov na zelenicah in vrtovih, kar okolje moti z dimom in smradom,
– izpuščati komunalne, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke, javne površine ali zelenice,
– puščati odprte jaške, metati v jaške in požiralnike predmete, ki lahko povzročajo zamašitev,
– zanemariti pravočasno praznjenje greznic, gnojnih ter smetiščnih jam,
– pisanje po zidovih objektov in komunalnih napravah,
– postavljati šotore, bivalne avtobusne ali prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega upravnega organa,
– zanemariti čistočo in red na športnih, otroških igriščih, kopališčih ter avtobusnih in železniških postajah,
– sprememba namembnosti zelenic brez pridobitve ustreznih dovoljenj,
– zanemariti čistočo in red na zelenicah, dvoriščih in vrtovih zasebnih objektov,
– zlivanje kemično aktivnih substanc v kanalizacijo in okolico.
5. člen
Za posege na večlastniških objektih je nujno predhodno pridobiti ustrezno soglasje, v skladu z določili Stanovanjskega zakona. Soglasje k posegom izda tudi pristojni organ občine.
6. člen
Stranki, ki ne izvaja dejanj po 3. členu, oziroma povzroči škodo, kršitve po 4. členu tega odloka, pristojni organ naloži vzpostavitev v prvotno stanje ali odpravo pomanjkljivosti. Kolikor stranka v predpisanem času tega ne stori, to napravi pristojni upravni organ po tretji osebi na stroške stranke.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija.
8. člen
Kršitve določb po tem odloku prestavljajo prekršek po Zakonu o prekrških.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, z najmanj 100.000,00 SIT odgovorna oseba, pravne osebe in z najmanj 100.000,00 SIT fizična oseba, če krši določbe 3., 4., 5., 6., 7. in 10. člena tega odloka.
Pooblaščena uradna oseba sme za prekršek iz prvega odstavka na kraju samem izterjati denarno kazen v višini 100.000,00 SIT od fizične osebe ali od odgovorne osebe pravne osebe ter v višini 200.000,00 SIT od pravne osebe ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselji v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/91 in 39/98).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-7/2005
Laško, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti