Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

900. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 2395.

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pripravništvo za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, določa pogoje, način in postopek izbire pripravnikov, trajanje in organizacijo pripravništva, vsebino pripravništva, vsebino dokumentacije o pripravništvu ter način spremljanja in nadziranja izvajanja pripravništva v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih ter izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: vrtec oziroma šola).
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(pripravništvo)
Pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki ustreza smeri in stopnji njihove strokovne izobrazbe in zagotavlja, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi vsebinami dela, za katero se glede na svojo izobrazbo usposablja, ter se pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit.
3. člen
(oblike pripravništva)
Pripravništvo se opravlja v vrtcu oziroma šoli na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi pripravnika ali sklenjene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva.
Za pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva se uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
III. PRIPRAVNIK
4. člen
(pripravnik)
Pripravnik je strokovni delavec na pripravniškem mestu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, na katero ga razporedi ministrstvo z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela (v nadaljevanjem besedilu: pripravnik).
IV. TRAJANJE PRIPRAVNIŠTVA
5. člen
(trajanje pripravništva)
Pripravništvo traja:
– za strokovne delavce s srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo 6 mesecev,
– za strokovne delavce z višjo strokovno izobrazbo 8 mesecev,
– za strokovne delavce z visokošolsko izobrazbo 10 mesecev.
6. člen
(prekinitev pripravništva)
Pripravništvo se lahko prekine pred časom, določenim v prejšnjem členu, če se pripravnik v času pripravništva zaposli na prostem delovnem mestu na področju vzgoje in izobraževanja.
7. člen
(podaljšanje pripravništva)
Pripravništvo se lahko podaljša za čas daljše opravičene odsotnosti z dela, in sicer če odsotnost z dela traja več kot 20 delovnih dni.
O podaljšanju pripravništva na predlog kandidata odloči ministrstvo s sklepom.
8. člen
(skrajšanje pripravništva)
V primeru posebno uspešnega dela pripravnika se lahko pripravništvo na predlog mentorja skrajša do 1/4 pripravniške dobe. Predlog mentorja za skrajšanje pripravniške dobe mora vsebovati obrazložitev.
Posebno uspešnost dokazuje pripravnik s tem, da hitreje, kot je predvideno s programom pripravništva, pridobiva izkušnje za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in v celoti opravi obveznosti iz programa.
O skrajšanju pripravniške dobe odloča posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje ravnatelj. Komisijo poleg ravnatelja sestavljata še mentor pripravnika, za katerega se predlaga skrajšanje pripravniške dobe, in član pristojnega strokovnega aktiva vrtca oziroma šole.
Ravnatelj o skrajšanju pripravniške dobe odloči s sklepom.
V. ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTVA
1. Razpis pripravniških mest in prijava na razpis
9. člen
(razpis)
Pripravnik opravlja pripravništvo na pripravniškem mestu v vrtcu oziroma šoli, na katero ga na podlagi razpisa pripravniških mest (v nadaljnjem besedilu: razpis) razporedi ministrstvo.
Kandidate, ki prevzamejo obveznost opravljanja pripravništva s pogodbo o štipendiranju na podlagi pravilnika, ki ureja štipendiranje na področju vzgoje in izobraževanja, razporedi ministrstvo brez razpisa.
10. člen
(objava razpisa)
Razpis objavi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki razpiše pripravniška mesta vsaj enkrat letno.
Razpis vsebuje zlasti:
– pogoje o izobrazbi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za pripravnika,
– rok, do katerega se je treba prijaviti na razpis,
– kriterije izbire kandidatov na pripravniška mesta z določitvijo prednostnega vrstnega reda za primer, da je prijavljenih kandidatov več, kot je razpoložljivih pripravniških mest,
– zahtevane sestavine vloge na razpis,
– rok, do katerega morajo biti kandidati obveščeni o razporeditvi,
– naslov, na katerega je treba poslati prijavo in potrebna dokazila
– osebo, ki daje informacije o izvedbi razpisa.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister.
11. člen
(kandidati)
Na razpis se lahko prijavi, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za strokovnega delavca v vrtcu oziroma šoli, določene z zakonom in drugimi predpisi, lahko pa tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno pedagoške (v nadaljnjem besedilu: pedagoško-andragoške) izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje o izobrazbi za strokovnega delavca, določene z zakonom in drugimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
Kandidati se lahko prijavijo na razpisano pripravniško mesto za sklenitev delovnega razmerja ali za opravljanje volonterskega pripravništva. Kandidat lahko za primer, da se na podlagi kriterijev prednostnega vrstnega reda, določenega z razpisom, ne uvrsti med pripravnike s sklenjenim delovnim razmerjem, na razpisu kandidira za opravljanje volonterskega pripravništva.
Kandidat se na razpis prijavi na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. Izbira in razporeditev kandidatov
12. člen
(izbira in razporeditev kandidatov)
Izbiro in razporeditev kandidatov na podlagi razpisa opravi ministrstvo.
Razporeditev kandidata v vrtec oziroma šolo se opravi na podlagi razpoložljivih pripravniških mest, ki se določijo v razpisu glede na razpoložljiva proračunska sredstva (v nadaljnjem besedilu: razpoložljiva pripravniška mesta).
Pri razporeditvi se upošteva tudi interes vrtca oziroma šole in želje kandidata, če vrtec oziroma šola izpolnjuje ostale pogoje za izvajanje pripravništva.
13. člen
(prednostni vrstni red)
Če je za opravljanje pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpoložljivih pripravniških mest, se izbira opravi na podlagi kriterijev za določitev prednostnega vrstnega reda, določenih v razpisu.
14. člen
(obvestilo kandidatom)
Ministrstvo v roku, določenem z razpisom, obvesti kandidata o razporeditvi in mu določi rok, v katerem mora v vrtcu oziroma šoli, kamor je razporejen, skleniti delovno razmerje oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Kandidat, ki se z izbiro ne strinja, lahko v 8 dneh od prejema obvestila vloži ugovor na ministrstvo, ki dokončno odloči o zadevi.
15. člen
(sklenitev pogodbe)
Pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene za čas pripravništva. Medsebojne pravice in obveznosti se določijo v pogodbi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem členu, iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja oziroma pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, se na pripravniško mesto lahko razporedi drug kandidat.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem členu, iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja oziroma pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, ga ministrstvo ponovno razporedi.
16. člen
(pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva)
Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva vsebuje zlasti določbe o:
– trajanju pripravništva,
– možnostih podaljšanja ali skrajšanja,
– izvajanju pripravništva,
– delovnem času, odmorih, počitkih,
– odškodninski odgovornosti,
– zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
VI. VSEBINA PRIPRAVNIŠTVA
1. Program pripravništva
17. člen
(program pripravništva)
Pripravnik se v vrtcu oziroma šoli usposablja po programu pripravništva. Pri pripravi programa se upošteva predmet in predmetno oziroma strokovno področje, za katero se pripravnik usposablja.
Program vključuje:
– seznanjanje z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo programa za predšolske otroke oziroma izobraževalnega programa ali strokovnega področja, za katero se pripravnik v vrtcu oziroma šoli usposablja,
– seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela,
– poglabljanje specialne didaktike pri predmetu oziroma predmetnemu področju, za katero se pripravnik usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega vzgojnega oziroma učnega načrta, pripravo vzgojne oziroma učne ure in njeno izvedbo, načrtovanjem in izvedbo medpredmetnih povezav, pripravo naloge za preizkus znanja, hospitacije pri urah mentorja in drugih vzgojiteljev oziroma učiteljev,
– pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z otroki, učenci in dijaki pri razvijanju skupinske dinamike ter razvijanju komunikacijskih sposobnosti,
– pridobivanje izkušenj pri izbiranju in uporabi ustreznih oblik in metod dela ter pri uporabi vzgojnih oziroma učnih pripomočkov,
– poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju in spremljanju razvoja in napredka otroka, učenca in dijaka,
– pridobivanje izkušenj pri opravljanju razredniških nalog s poudarkom na pripravi seje oddelčnega učiteljskega zbora, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši, utemeljitvi vzgojnega ukrepa in mentorstvu razredne skupnosti,
– reševanje problemov v zvezi s pravicami otrok, učencev in dijakov s poudarkom na ugovoru na oceno in statusu vajenca in dijaka,
– samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pod vodstvom mentorja,
– usposabljanje za svetovanje otrokom, učencem, dijakom, vzgojiteljem oziroma učiteljem in staršem in za timsko delo,
– seznanjanje s primarnim in sekundarnim preventivnim delom, vezanim na vrtec oziroma šolo in na posameznika,
– sodelovanje v strokovnih organih vrtca oziroma šole, sodelovanje s svetovalno službo in knjižnico,
– usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in metod dela pri izvajanju programa za predšolske otroke,
– usposabljanje v slovenskem knjižnem jeziku kot jeziku pedagoške komunikacije,
– seznanjanje z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema ter človekovih, otrokovih pravic in temeljnih svoboščin in
– seznanjanje s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
– predvidijo se strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci nalog ter individualni študij, za katerega mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.
S programom pripravništva se izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole določijo tudi nosilci nalog.
Program pripravništva upošteva trajanje pripravništva in zahtevnost dela, za katero se pripravnik usposablja.
Program pripravništva v sodelovanju s pripravnikom pripravi mentor, potrdi pa ga ravnatelj vrtca oziroma šole.
18. člen
(zagotovitev pogojev)
Ravnatelj vrtca oziroma šole zagotavlja pogoje za opravljanje tistega dela programa pripravništva, ki se izvaja v vrtcu oziroma šoli, in pogoje, da se kandidat lahko usposablja po programih, ki se izvajajo izven vrtca oziroma šole.
2. Mentorstvo
19. člen
(imenovanje in naloge mentorja)
Mentorja pripravniku s sklepom določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.
Mentor opravlja naslednje naloge:
– pripravi program pripravništva,
– svetuje pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora izvesti v skladu s programom,
– sodeluje z ravnateljem vrtca oziroma šole, šolsko svetovalno službo, ustreznimi strokovnimi aktivi in drugimi strokovnimi organi vrtca oziroma šole, pri organizaciji in izvedbi nalog programa pripravništva,
– svetuje pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov oziroma drugih oblik neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga spremlja in analizira ter pripravniku sproti posreduje povratne informacije,
– spremlja pripravnikove priprave in njegov dnevnik glede na potek izvedbe ostalih delov programa pripravništva,
– izdela poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in pripravi oceno praktičnih nastopov, ki jih pripravnik uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
– ob zaključku pripravništva v sodelovanju z ravnateljem poroča o spremljavi pripravništva,
– opravlja druge naloge, povezane s programom pripravništva.
Ravnatelj lahko določi pripravniku drugega mentorja, če pripravnik ali mentor tako želita oziroma če mentor ne opravlja svojih nalog v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
(poročilo o spremljavi pripravništva)
O spremljavi pripravništva mentor v sodelovanju z ravnateljem poroča na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika in ga po končanem pripravništvu posreduje ministrstvu.
3. Naloge pripravnika
21. člen
(naloge pripravnika)
Pripravnik mora pod vodstvom mentorja oziroma ravnatelja opraviti:
1. Naloge, s katerimi spoznava, kako v vrtcu oziroma šoli na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo. Naloge se s programom pripravništva razporedijo predvsem v prvi četrtini pripravništva.
2. Naloge, ki jih opravi samostojno, so:
– priprava in izvedba najmanj trideset praktičnih nastopov v skupini oziroma oddelku ali drugačni obliki dela, kjer opravlja vzgojno-izobraževalno delo mentor,
– vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo pod vodstvom mentorja, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice pripravniške dobe,
– priprava in izvedba preverjana in ocenjevanja znanja.
Naloge iz te točke opravlja pripravnik deloma že v prvi četrtini, stopnjujejo pa se v nadaljevanju pripravništva.
3. Naloge izobraževanja in usposabljanja na naslednjih področjih:
– specialno-didaktičnem, psihološkem in pedagoškem področju ter drugem strokovnem področju, za katero se usposablja,
– slovenskem knjižnem jeziku in
– ustavni ureditvi Republike Slovenije, ureditvi institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisov, ki urejajo človekove, otrokove pravice in temeljne svoboščine ter področje vzgoje in izobraževanja.
Naloge iz te točke se izvajajo v celotnem pripravništvu, pospešeno pa v drugi polovici.
4. Druge pripravnikove naloge omogočajo mentorju oziroma ravnatelju, da, upoštevajoč pripravnikovo individualnost in dinamiko pri usposabljanju, ustrezno prilagodi program pripravništva.
5. Strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci nalog, določenimi s programom pripravništva, ter individualni študij, kjer mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.
22. člen
(praktični nastopi)
Praktični nastop iz prve alineje 2. točke prejšnjega člena traja eno vzgojno oziroma učno uro in ga opravlja pripravnik za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta in inštruktorja ob prisotnosti mentorja.
Pet uspešno opravljenih nastopov, ki jih mora pripravnik opraviti za pristop k strokovnemu izpitu, spremlja in ocenjuje tudi ravnatelj vrtca oziroma šole.
Pripravnik dobi temo za praktični nastop pri mentorju najmanj tri delovne dni pred nastopom.
VII. DOKUMENTACIJA
23. člen
(dokumentacija)
O poteku pripravnikovega usposabljanja vrtec oziroma šola hrani naslednjo dokumentacijo:
– pogodba o zaposlitvi pripravnika oziroma pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva,
– sklep o imenovanju mentorja,
– program pripravništva,
– pripravnikov dnevnik,
– kopijo mentorjevega poročila o usposobljenosti pripravnika za samostojno opravljanje dela, ki je del dokumentacije za prijavo k strokovnemu izpitu,
– ocena praktičnih nastopov, ki je del dokumentacije za prijavo k strokovnemu izpitu,
– poročilo o spremljavi pripravništva.
Če se pripravništvo skrajša, so del dokumentacije tudi:
– predlog za skrajšanje pripravništva,
– sklep o imenovanju komisije za odločanje o skrajšanju pripravništva,
– sklep o skrajšanju pripravništva,
– zapisnik komisije, imenovane za odločanje o skrajšanju pripravništva.
Če se pripravništvo podaljša, so del dokumentacije tudi:
– sklep o podaljšanju pripravništva,
– aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma k pogodbi o volonterskem opravljanju pripravništva.
VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM PRIPRAVNIŠTVA
24. člen
(spremljanje izvajanja pripravništva)
Ravnatelj spremlja potek pripravništva v skladu s programom, izvajanje mentorstva in opravljanje praktičnih nastopov, ministrstvo pa lahko kadarkoli med potekom pripravništva od vrtca ali šole zahteva poročilo.
25. člen
(nadzor izvajanja pripravništva)
Nadzor nad izvajanjem pripravništva opravlja pristojni inšpektorat.
IX. POSEBNE DOLOČBE
26. člen
(dopolnilni ukrep v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij)
Kdor mora v skladu z zakonom, ki ureja postopek vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, z namenom priznanja poklicne kvalifikacije strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, opraviti preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje (v nadaljnjem besedilu: kandidat za opravljanje reguliranega poklica) in izbere prilagoditveno obdobje, o uveljavljanju te pravice pisno obvesti ministrstvo. K pisni prijavi za izvedbo prilagoditvenega obdobja priloži odločbo, s katero mu je pogojno priznana pravica do opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo na podlagi pisne prijave in priložene odločbe organizira izvedbo prilagoditvenega obdobja v skladu določbami tega pravilnika, ki veljajo za opravljanje pripravništva.
Kandidata se za opravljanje reguliranega poklica razporedi na pripravniško mesto brez izvedenega postopka razpisa. S kandidatom za opravljanje reguliranega poklica sklene vrtec oziroma šola za čas trajanja, navedenega v delni odločbi, pogodbo o opravljanju prilagoditvenega obdobja. Pred sklenitvijo pogodbe mora kandidat predložiti soglasje ministrstva, pristojnega za delo.
Kandidatu za opravljanje reguliranega poklica se določi program dela v prilagoditvenem obdobju, za katero se smiselno uporablja določba 17. člena tega pravilnika in se individualno prilagodi znanju in izkušnjam kandidata za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja.
Kandidat za opravljanje reguliranega poklica smiselno opravlja naloge, ki so za pripravnike določene v 1., 2., 4. in 5. točki 21. člena tega pravilnika.
Ob zaključku prilagoditvenega obdobja mentor kandidatu za opravljanje reguliranega poklica izdela poročilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju, ki ga predloži kandidatu in ministrstvu.
O poteku prilagoditvenega obdobja vrtec oziroma šola vodi naslednjo dokumentacijo:
– kopija delne odločbe, s katero je kandidatu za opravljanje reguliranega poklica pogojno priznana pravica do opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji,
– pogodba o opravljanju prilagoditvenega obdobja,
– sklep o imenovanju mentorja kandidatu za opravljanje reguliranega poklica,
– program dela v prilagoditvenem obdobju,
– kopija poročila mentorja o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pripravništvo v skladu s tem pravilnikom se začne izvajati na podlagi razpisa pripravniških mest, ki ga ministrstvo prvič objavi za šolsko leto 2006/2007.
28. člen
Pripravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02), ga dokončajo v skladu z navedenim pravilnikom, strokovni izpit pa opravljajo v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-38/2005
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2005-3311-0026
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti