Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

966. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013, stran 2473.

Na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep podrobneje določa kazalce in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti in za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvršča razvojne regije po stopnji njihove razvitosti.
2. člen
(indeks razvojne ogroženosti)
Izraz »indeks razvojne ogroženosti«, uporabljen v tem sklepu, pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.
3. člen
(kazalci in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti)
(1) Kazalci razvitosti so: bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana vrednost na zaposlenega, bruto osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na število aktivnega prebivalstva.
(2) Kazalci ogroženosti so: indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja zaposlenosti.
(3) Kazalci razvojnih možnosti so: povprečno število let šolanja, opremljenost s komunalno infrastrukturo, delež območij Natura 2000 in kazalec poseljenosti.
(4) Kazalci iz prejšnjih odstavkov imajo enake uteži. Indeks razvojne ogroženosti se izračuna kot navadna aritmetična sredina iz standardiziranih vrednosti teh kazalcev na osnovi zadnjih razpoložljivih podatkov.
4. člen
(razvrstitev razvojnih regij
Glede na indeks razvojne ogroženosti se za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojne regije, ki so v skladu s 6. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) določene kot teritorialne enote NUTS 3, opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L, št. 309, 25. 11. 2005, str. 1), takole razvrščajo po stopnji svoje razvitosti:
1. pomurska (159,5),
2. notranjsko-kraška (127,0),
3. podravska (116,8),
4. spodnjeposavska (116,8),
5. zasavska (113,9),
6. koroška (103,9),
7. jugovzhodna Slovenija (101,7),
8. goriška (93,8),
9. savinjska (92,3),
10. gorenjska (83,1),
11. obalno-kraška (82,4) in
12. osrednjeslovenska (8,7).
5. člen
(končna določba)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013.
Št. 30300-1/2006/7
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-1536-0005
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister