Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2006 z dne 27. 2. 2006

Kazalo

819. Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB2), stran 2192.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. februarja 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na izplačane plače, ki obsega:
– Zakon o davku na izplačane plače – ZDIP (Uradni list RS, št. 34/96 z dne 29. 6. 1996),
– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-A (Uradni list RS, št. 31/97 z dne 30. 5. 1997),
– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-B (Uradni list RS, št. 109/01 z dne 28. 12. 2001),
– Zakon o spremembah Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-C (Uradni list RS, št. 83/04 z dne 29. 7. 2004) in
– Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-D (Uradni list RS, št. 108/05 z dne 2. 12. 2005).
Št. 435-03/96-3/13
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
EPA 604-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l.r.
Z A K O N
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE
uradno prečiščeno besedilo
(ZDIP-UPB2)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na izplačane plače (v nadaljnjem besedilu: davek).
2. člen
Davek plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje.
Davka ne plačujejo invalidska podjetja.
Davka ne plačujejo tuja diplomatska predstavništva in konzulati, ki delujejo v Republiki Sloveniji.
3. člen
Davek se obračunava in plačuje od bruto plač.
4. člen
Stopnje davka so od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006:
če znaša mesečna bruto plača
zaposlenega              znaša stopnja davka
do 165.000 tolarjev              0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev        3,0%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev        6,3%
nad 750.000 tolarjev             11,8%.
Stopnje davka so od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:
če znaša mesečna bruto plača
zaposlenega              znaša stopnja davka
do 165.000 tolarjev              0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev        2,3%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev        4,7%
nad 750.000 tolarjev             8,9%.
Stopnje davka so od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008:
če znaša mesečna bruto plača
zaposlenega              znaša stopnja davka
do 165.000 tolarjev              0%
nad 165.000 do 400.000 tolarjev        1,1%
nad 400.000 do 750.000 tolarjev        2,3%
nad 750.000 tolarjev             4,4%.
Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter poračun plačanega davka od posameznih delov plače.
S 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače.
5. člen
Davek se obračuna ob izplačilu plač, plača pa se v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač.
6. člen
Davek se obračunava pred ugotovitvijo dobička.
7. člen
Davčni zavezanci obračunavajo davek na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. Obrazec predložijo davčnemu organu ob izplačilu plač.
8. člen
Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.
9. člen
Od davka, ki ni bil plačan v roku, se obračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti.
10. člen
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka ter prisilno izterjavo davka opravlja davčni organ po davčnih in posebnih predpisih.
11. člen
Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec iz 2. člena tega zakona, če ne obračuna davka od osnove, na način in v roku, kot je določeno v 3., 4., 5., 6., in 7. členu tega zakona.
Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Zakon o davku na izplačane plače – ZDIP (Uradni list RS, št. 34/96) vsebuje naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1996.
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-A (Uradni list RS, št. 31/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1997.
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-B (Uradni list RS, št. 109/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.
Zakon o spremembah Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-C (Uradni list RS, št. 83/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
Globe, določene v prvem odstavku 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini najmanj 1,000.000 tolarjev, razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika.
Odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz 2. člena tega zakona, se do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2004.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-D (Uradni list RS, št. 108/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006.

AAA Zlata odličnost