Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 1077.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05, 117/05 in 1/06), se v 27. členu v tretjem in četrtem odstavku besedilo »od vključno 1. februarja 2006 dalje«, nadomesti z besedilom »od vključno 1. julija 2006 dalje«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, se, od vključno 1. julija 2006 dalje, tuji osebi (uvozniku), za uveljavitev oprostitve plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, ni treba identificirati za namene DDV, če v skladu s carinskimi predpisi za izvrševanje carinskih obveznosti pooblasti drugo osebo, da jo zastopa kot posredni zastopnik in če je ta zastopnik identificiran za namene DDV v Sloveniji. V tem primeru mora obveznosti glede predložitve kvartalnega poročila v skladu z 39.b členom ZDDV prevzeti zastopnik.«
2. člen
V 85. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obveznost identifikacije iz tretjega odstavka tega člena se ne nanaša na tisto tujo osebo (uvoznika), ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici, za katero obveznost predložitve kvartalnega poročila v skladu s petim odstavkom 27. člena tega pravilnika prevzame zastopnik.«.
3. člen
V 130. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora poleg obrazca DDV-O predložiti še Prilogo A k obrazcu DDV-O.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, ugotovi davčno obveznost po podatkih iz:
– izdanih in prejetih računov, ki so izključeni iz posebne ureditve,
– računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v tekočem davčnem obdobju in plačani v tekočem davčnem obdobju, ter
– računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma izdani v predhodnih davčnih obdobjih in plačani v tekočem davčnem obdobju.«
Dosedanji drugi do osmi odstavek postanejo tretji do deveti odstavek.
4. člen
V 134. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zastopnik iz petega odstavka 27. člena tega pravilnika, podatke o vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti pod oznakama 23 in 25 vpiše na podlagi listin uvoznika, iz katerih je razvidna vrednost dobave blaga v drugo državo članico in so priložene carinski deklaraciji.«
5. člen
V 148.a členu se v prvem odstavku za besedo »knjigovodstvu« doda besedilo »ali drugi evidenci«.
6. člen
V 148.f členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v Prilogi A k obrazcu DDV-O, izkaže:
– podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani in podatke o vstopnem DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v tekočem davčnem obdobju, za katere v tem obdobju plačilo ni bilo izvršeno in
– podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju in podatke o vstopnem DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere je plačilo izvršeno v tekočem davčnem obdobju.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v obrazec Priloga A k obrazcu DDV-O, vpiše naslednje podatke iz knjigovodskih evidenc:« nadomesti z besedilom:
»V Prilogo A k obrazcu DDV-O davčni zavezanec vpiše:«.
V 4. točki se na koncu pika nadomesti s podpičjem in dodajo 5. do 8. točka, ki se glasijo:
»5. podatke o obdavčenem prometu po izdanih računih po plačani realizaciji v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 11.a (Obdavčen promet) se vpiše znesek davčne osnove po računih po plačani realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju;
6. podatke o obdavčenih nabavah po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere so plačila izvršena v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 21.a (Obdavčene nabave) se vpiše znesek davčne osnove, po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere so plačila izvršena v tekočem davčnem obdobju;
7. podatke o obračunanem DDV po računih po plačani realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 31.a (zavezancem za DDV 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih, izdanih davčnim zavezancem;
– pod oznako 32.a (zavezancem za DDV 20%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih davčnim zavezancem;
– pod oznako 33.a (končnim potrošnikom 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih, izdanih končnim potrošnikom;
– pod oznako 34.a (končnim potrošnikom 20%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih končnim potrošnikom;
8. podatke o vstopnem DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere so plačila izvršena v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 41.a (v Sloveniji 8,5%) se vpiše znesek vstopnega DDV po stopnji 8,5%;
– pod oznako 42.a (v Sloveniji 20%) se vpiše znesek vstopnega DDV po stopnji 20%.«.
7. člen
V 148.g členu se v prvem odstavku besedi »Davčni zavezanec« nadomestita z besedilom »Ne glede na peti odstavek 166. člena tega pravilnika, davčni zavezanec«.
8. člen
V 148.h členu se v prvem odstavku besedi »Davčni zavezanec« nadomestita z besedilom »Ne glede na peti odstavek 166. člena tega pravilnika, davčni zavezanec«.
9. člen
V 182.a členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena, tuji osebi ni potrebno predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke, če je zastopnik iz petega odstavka 27. člena tega pravilnika davčni urad obvestil, da za to tujo osebo prevzema obveznost predložitve kvartalnega poročila v skladu z 39.b členom ZDDV.«
10. člen
Priloga VII a (Priloga A k obrazu DDV-O) se nadomesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Ne glede na prejšnji odstavek se Priloga VII a, ki je sestavni del Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/05), uporabi ob predložitvi obračuna DDV-O za januar 2006.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-6/2003/53
Ljubljana, dne 27. januarja 2006
EVA 2006-1611-0066
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance