Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

320. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 2 (2001) - emisijski kuponi, stran 882.

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 76. seji dne 11. januarja 2006 sprejel
P O J A S N I L O 1
k Slovenskemu računovodskemu standardu 2 (2001) - emisijski kuponi
1. Podjetje, ki mu je država na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) podelila emisijske kupone (odslej podjetje), te v skladu s SRS 2 – Neopredmetena dolgoročna sredstva – pripozna med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (predlagan konto 006 – Emisijski kuponi) po vrednosti 1 tolar za vsak emisijski kupon ter za prejete emisijske kupone izkaže v skladu s SRS 10 – Dolgoročne rezervacije – odložene prihodke v zvezi z državnimi podporami (predlagan konto 962). Ker v Sloveniji za emisijske kupone ni delujočega trga, jih podjetje ne more prevrednotiti na pošteno vrednost.
2. Kupljene emisijske kupone podjetje pripozna med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (predlagan konto 007 - Kupljeni emisijski kuponi) po nabavni ceni in v istem znesku pripozna obveznost do dobaviteljev. Če je poštena vrednost emisijskih kuponov na koncu poslovnega leta manjša od njihove knjigovodske vrednosti, mora podjetje knjigovodsko vrednost emisijskih kuponov (predlagan konto 007) prevrednotiti zaradi oslabitve.
3. Za proizvedeno vrednost emisij na koncu poslovnega leta podjetje oblikuje obveznost do države za predajo emisijskih kuponov (predlagan konto 265) po 1 tolar za vsak emisijski kupon. Za znesek oblikovane obveznosti do države za predajo emisijskih kuponov pripozna poslovne odhodke (predlagan konto 481). Istočasno zmanjša časovne razmejitve (predlagan konto 962) ter pripozna poslovne prihodke (priporočen konto 780) po vrednosti 1 tolar za kupon. Če je podjetje kupilo emisijske kupone in jih izkazuje med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (na predlaganem kontu 007), ugotovi razliko med zneskom obveznosti do države za predajo emisijskih kuponov (številom emisijskih kuponov) na koncu poslovnega leta (predlagan konto 265) in zneskom (številom emisijskih kuponov), izkazanim na neopredmetenih dolgoročnih sredstvih (predlagan konto 006), ter za razliko (število emisijskih kuponov) zmanjša vrednost kupljenih emisijskih kuponov (predlagan konto 007) in poveča vrednost emisijskih kuponov (predlagan konto 006). Istočasno sorazmerno po metodi povprečnih cen zmanjša preostalo knjigovodsko vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (predlagan konto 007) in pripozna poslovne odhodke (predlagan konto 481).
4. Obveznost do države za predajo emisijskih kuponov podjetje poravna z izročitvijo emisijskih kuponov.
5. Če podjetje na koncu poslovnega leta nima dovolj emisijskih kuponov za poravnavo obveznosti do države za predajo emisijskih kuponov, mora dodatno vračunati poslovne odhodke (predlagan konto 481) v znesku, ki najbolje odraža pošteno vrednost emisijskih kuponov, in pripoznati vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke (predlagan konto 290).
6. Če podjetje proda emisijske kupone, za čisti znesek prodanih emisijskih kuponov pripozna poslovne prihodke.
7. V letnem računovodskem poročilu mora podjetje razkriti število pridobljenih emisijskih kuponov (posebej za pridobljene brezplačno od države in kupljene), število odtujenih emisijskih kuponov (posebej za predane državi in prodane) in število (stanje) emisijskih kuponov na dan poročanja ter vrednost, ki najbolje odraža pošteno vrednost emisijskih kupov na dan poročanja.
8. Podjetje posebej razkrije znesek poslovnih odhodkov za emisijske kupone in znesek poslovnih prihodkov od prodanih emisijskih kuponov v obračunskem obdobju.
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS 2001.
Številka 4/06
Ljubljana, dne 11. januarja 2006

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti