Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

319. Pojasnilo 2 k uvodu v Slovenske računovodske standarde (2001) - pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev, stran 881.

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 76. seji 11. januarja 2006 sprejel
P O J A S N I L O 2
k uvodu v Slovenske računovodske standarde (2001) - pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev
1. Pripoznanje sredstev v knjigovodskih razvidih in posledično v računovodskih izkazih se odpravi, če podjetje sredstev ne obvladuje več in iz njih ne pričakuje gospodarskih koristi. Posledično se s pojmom prodaja ali drugačna odtujitev sredstev v smislu Slovenskih računovodskih standardov 2001 (Uradni list Republike Slovenije 107/01; odslej SRS) misli vsaka odprava pripoznanja sredstev, ki je posledica prenehanja obvladovanja sredstev in pričakovanja gospodarskih koristi iz njih. Nastane na primer zaradi prodaje, zamenjave, podaritve ali odprave pripoznanja, ki je posledica dokončnega odpisa (likvidacije) sredstva iz poslovnih knjig zaradi uničenja, popisnega primanjkljaja, časovnega ali ekonomskega zastaranja sredstva, prenehanja uporabe ter obvladovanja sredstev in pričakovanja gospodarskih koristi iz njih na podlagi zakona, pogodbenega sporazuma, stečajnega ali likvidacijskega postopka ali kakršnega koli drugega razloga, zaradi katerega podjetje ne more več obvladovati sredstev in pričakovati gospodarskih koristi iz njih.
Obrazložitev
Sredstva, ki imajo obliko stvari, pravic ali denarja, podjetje obvladuje in iz njih pričakuje gospodarske koristi. V bilanci stanja in pred tem tudi v knjigovodskih razvidih se sredstvo pripozna, če ga podjetje obvladuje, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi njega povečale gospodarske koristi, in če ima ceno ali vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti.
Kadar podjetje predhodno pripoznanih sredstev ne obvladuje več in iz njih ne pričakuje gospodarskih koristi, se odpravi pripoznanje sredstev ter skladno s SRS izkažejo odhodki. Slednji vsebinsko pomenijo zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov. Odhodki se pripoznajo, če od kake postavke, ki bi sicer lahko bila sredstvo, ni mogoče več pričakovati gospodarskih koristi ali pa če z njo povezane prihodnje gospodarske koristi ne ustrezajo (več) sodilom za pripoznanje sredstva. Zmanjšanje sredstva je lahko posledica zmanjšanja njegove vrednosti zaradi prevrednotenja ali pa posledica odprave pripoznanja sredstva. Za posamezne vrste sredstev se pripoznanje odpravi v tehle primerih:
1. Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se skladno s SRS 1 odpravi, če a) se odtuji; b) se trajno ne uporablja in od njegove odtujitve ni mogoče pričakovati nobenih gospodarskih koristi. Ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se med prevrednotovalne poslovne prihodke oziroma prevrednotovalne poslovne odhodke prenese razlika (pozitivna oziroma negativna) med čisto prodajno vrednostjo in zadnjo knjigovodsko vrednostjo. Ob odtujitvi predhodno prevrednotenega opredmetenega osnovnega sredstva je treba razliko med njegovo čisto prodajno vrednostjo in zadnjo knjigovodsko vrednostjo popraviti za prevrednotovalni popravek kapitala, ki se nanaša na to opredmeteno osnovno sredstvo; tako se med prevrednotovalne poslovne prihodke oziroma prevrednotovalne poslovne odhodke prenese razlika (pozitivna oziroma negativna) med čisto prodajno vrednostjo in prvotno knjigovodsko vrednostjo. Kot izredni odhodek se ne šteje primanjkljaj prodajne cene v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo prodanega opredmetenega osnovnega sredstva pa tudi ne primanjkljaj ob popisu. Tak primanjkljaj je prevrednotovalni poslovni odhodek.
2. Pripoznanje neopredmetenega dolgoročnega sredstva se skladno s SRS 2 odpravi ter izbriše iz knjigovodskih razvidov in bilance stanja ob odtujitvi ali če se od njegove uporabe in kasnejše odtujitve ne pričakujejo nikakršne gospodarske koristi. Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega dolgoročnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne odhodke oziroma prevrednotovalne poslovne prihodke.
3. Pripoznanje dolgoročne finančne naložbe kot sredstva se skladno s SRS 3 odpravi ter izbriše iz knjigovodskih razvidov in bilance stanja, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice; ne obvladujejo pa se, če se pravice do koristi, podrobno določene v pogodbi, izrabijo, ugasnejo ali se odstopijo. Ob odtujitvi dolgoročne finančne naložbe se pripozna finančni prihodek, če je čisti iztržek zanjo večji od njene knjigovodske vrednosti, in finančni odhodek, če je knjigovodska vrednost večja od čistega iztržka zanjo. Pri prodaji oziroma udenarjenju posamezne prevrednotene dolgoročne finančne naložbe je treba razliko med njeno čisto prodajno vrednostjo in zadnjo knjigovodsko vrednostjo popraviti za ustrezni del prevrednotovalnega popravka kapitala, ki se nanaša nanjo; med finančne prihodke oziroma finančne odhodke je treba prenesti razliko med čisto prodajno vrednostjo dolgoročne finančne naložbe in njeno prvotno knjigovodsko vrednostjo oziroma njeno zaradi okrepitve popravljeno vrednostjo.
4. Pripoznanje stvari v zalogi kot sredstva se skladno s SRS 4 odpravi ter izbriše iz knjigovodskih razvidov in bilance stanja, če je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati, kar potrjujejo ustrezne listine.
5. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo (na primer zaradi kasnejših popustov, vračil prodanega blaga, priznanih reklamacij in kasneje ugotovljenih napak). Kasnejša zmanjšanja terjatev (razen danih predujmov) ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo praviloma zmanjšujejo ustrezne poslovne prihodke ali finančne prihodke. Pripoznanje terjatve kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se skladno s SRS 5 odpravi ter izbriše iz knjigovodskih razvidov in bilance stanja, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice, ne obvladujejo pa se, če se pravice do koristi, podrobno določene v pogodbi, izrabijo, ugasnejo ali se odstopijo. Odpis terjatve se, ko se utemelji z ustrezno listino, pokrije v breme tako oblikovanega popravka vrednosti terjatev.
6. Pripoznanje kratkoročne finančne naložbe kot sredstva se skladno s SRS 6 odpravi ter izbriše iz knjigovodskih razvidov in bilance stanja, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice, ne obvladujejo pa se, če se pravice do koristi, podrobno določene v pogodbi, izrabijo, ugasnejo ali se odstopijo. Ob odtujitvi kratkoročne finančne naložbe se pripozna finančni prihodek, če je čisti iztržek zanjo večji od njene knjigovodske vrednosti, in finančni odhodek, če je knjigovodska vrednost večja od čistega iztržka zanjo.
Skladno z vsemi SRS se pripoznanje posameznih sredstev odpravi takrat, kadar podjetje sredstev ne obvladuje več in iz njih ne pričakuje gospodarskih koristi. Prenehanje obvladovanja sredstev in pričakovanja gospodarskih koristi iz njih je posledica različnih okoliščin, za katere se v SRS uporabljajo različni pojmi, na primer odtujitev, prodaja, odpis, primanjkljaj ob popisu, izraba, odstop ali prenehanje pogodbenih pravic, sredstva se trajno ne uporabljajo, in drugi. Vsem uporabljenim pojmom je skupno dejstvo, da je podjetje sredstvo prodalo ali ga odtujilo na drug način. Zaradi povedanega je potreba pojem prodaja sredstva oziroma drugačna odtujitev sredstva razumeti kot pojem, ki obsega vse tovrstne uporabljene izraze v SRS. Posledično se s pojmom prodaja ali drugačna odtujitev sredstev v smislu SRS misli vsaka odprava pripoznanja sredstev, ki je posledica prenehanja obvladovanja gospodarskih koristi iz sredstev. Nastane na primer zaradi prodaje, zamenjave, podaritve ali odprave pripoznanja, ki je posledica dokončnega odpisa (likvidacije) sredstva iz poslovnih knjig zaradi uničenja, popisnega primanjkljaja, časovnega ali ekonomskega zastaranja sredstva, prenehanja uporabe in obvladovanja koristi na podlagi zakona, pogodbenega sporazuma, stečajnega ali likvidacijskega postopka ali kakršnega koli drugega razloga, zaradi katerega podjetje ne more in ne obvladuje več gospodarskih koristi iz sredstva.
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS 2001.
Št. 3/06
Ljubljana, dne 11. januarja 2006

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti