Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

255. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin«, stran 592.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. in 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/99 in 35/05), 2. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/98), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94), ter 7., 16., 86. in 111. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 20. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: javnih prometnih površin).
2. člen
Pojem javnih prometnih površin po tem odloku zajema javne ceste, ki so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
Javne prometne površine po tem odloku so tudi javna parkirišča, površine (pločniki) za pešce, kolesarske steze in druge javne prometne površine, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.
Občinske ceste na območju Mestne občine Slovenj Gradec po tem odloku so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste ali gozdne ceste.
Predmet gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec niso prometne površine v zasebni lasti, ki niso kategorizirane po Zakonu o javnih cestah, ne glede na lastnino.
3. člen
Izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest je pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
4. člen
Obvezna gospodarska javna služba določa urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih prometnih površin, kar obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje občinskih cest),
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje občinskih cest),
– vzdrževanje čistoče javnih površin.
5. člen
Obvezna gospodarska javna služba obsega dela rednega vzdrževanja ter obnavljanja občinskih cest.
Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje cestnega telesa,
– redno vzdrževanje cestišča,
– redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti in poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v skladu s predpisi, ki določajo javno naročanje.
Vzdrževanje čistoče (v nadaljevanju: čiščenje) na javnih prometnih površinah obsega predvsem:
– strojno in ročno pometanje asfaltnih oziroma tlakovanih oziroma drugače urejenih javnih prometnih površin,
– pranje asfaltnih površin in prometnih znakov,
– čiščenje drugih javnih površin in objektov,
– čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov na javnih površinah,
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in drugih objektov na javnih površinah,
– vodenje katastra javnih površin.
6. člen
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest obsega:
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij,
– izvajanje meritev.
7. člen
Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti.
II. ZIMSKA SLUŽBA
8. člen
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.
Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
9. člen
Zimska služba se opravlja kot del gospodarske javne službe (redno vzdrževanje javnih prometnih površin).
Zimska služba obsega predvsem naslednje ukrepe:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
– pluženje javnih in prometnih površin,
– posipanje javnih prometnih površin,
– odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih cestnih znakov,
– obveščanje javnosti.
10. člen
Zimsko službo v skladu z določbami tega odloka izvajajo izvajalec gospodarske javne službe in lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov ali delov objekta (v nadaljevanju: izvajalci).
11. člen
Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra pripraviti izvedbeni program zimske službe iz svoje pristojnosti in ga predložiti pristojnemu oddelku Mestne občine Slovenj Gradec v potrditev.
V izvedbenem programu zimske službe se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe,
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
12. člen
Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
1. ceste, parkirni prostori in dostopne poti do bolnišnice, zdravstvenega doma, vrtcev, šol, gasilskih domov, avtobusnih postaj in postajališč ter drugih javnih ustanov in institucij,
2. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
3. druge javne površine za pešče,
4. ostale javne površine.
13. člen
Izvajalec mora pričeti odstranjevati sneg, ko ga zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni oddelek občinske uprave.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni oddelek občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega in pred končanim sneženjem kot je določeno v prejšnjem odstavku.
14. člen
Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 3 m. Očiščene širina pločnika mora biti najmanj 1 m.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure zjutraj oziroma takoj po prenehanju sneženja na površinah iz 1. točke 12. člena tega oziroma najkasneje v štirih urah po prenehanju sneženja, upoštevaje prioriteto, določeno v 12. členu tega odloka.
15. člen
Posipanje javnih prometnih površin se prične izvajati takoj, ko se na njih zazna pojav poledice.
Na cestah ali cestnih odsekih, za katere je v izvedbenem programu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
16. člen
1. Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom:
– s streh in žlebov odstraniti ledene sveče, pri čemer morajo ustrezno zavarovati pločnik za pešce,
– skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto.
2. Zgradbe, s katerih se lahko vsuje sneg, ki ogroža varnost ljudi in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
3. Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
4. V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
5. Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
17. člen
Vse javne prometne površine se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi in podobnim materialom.
18. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Slovenj Gradec.
V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe.
III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
19. člen
Javna služba urejanja in vzdrževanja občinskih cest se financira iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
Ceno storitev oblikuje na predlog izvajalca pristojni oddelek Mestne občine Slovenj Gradec, ki mora predlog cen predložiti v potrditev županu.
Lastniki stavb, delov stavb oziroma poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki teh prostorov, financirajo izvajanje zimske službe v obsegu, kot je določeno v 17. členu tega odloka, iz lastnih sredstev.
IV. OBVEZNOSTI LASTNIKA, IZVAJALCA IN DRUGIH UPRAVLJAVCEV
20. člen
Lastnik javnih prometnih površin ima naslednje obveznosti:
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
– obravnavati poročila izvajalca o stanju občinskih javnih cest in predlogih za njegovo izboljšanje,
– potrditi ceno storitev,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
21. člen
Izvajalec ima pri izvajanju vzdrževanja in organiziranja obnavljanja javnih prometnih površin zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za normalno stanje cestnega omrežja in cestnih naprav,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave iz določil tega odloka,
– voditi banko cestnih podatkov in ostale evidence,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knjige,
– sistematično pregledovati omrežje ter skrbeti za čim hitrejše odpravljanje vseh napak,
– organizirati zaščito objektov in naprav občinskih javnih cest.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. s streh in žlebov ne odstrani ledenih sveč, pri čemer mora ustrezno zavarovati pločnik za pešce (prvi odstavek 16. člena);
2. ne poskrbi, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto (prvi odstavek 16. člena);
3. ne poskrbi, da imajo zgradbe, s katerih se lahko vsuje sneg, ki ogroža varnost ljudi in premoženja, ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani (drugi odstavek 16. člena);
4. odlaga sneg na vozišče ali na pločnik oziroma na mesto, kjer le ta ovira promet vozil in pešcev (tretji odstavek 16. člena);
5. posipa cesto ali pločnik s pepelom, žagovino, smetmi in podobnim materialom (drugi odstavek 17. člena).
Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno uporablja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni upravni organ Občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 371-1/2005
Slovenj Gradec, dne 12. januarja 2006
Župan
Mestne Občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.