Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, stran 482.

Na podlagi 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) na 16. redni seji dne 17. 10. 2005 in Občinski svet Občine Sodražica v skladu z 72. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) na 16. redni seji dne 30. 6. 2005 in na 18. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Miklova hiša
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/02).
2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 28 mm. V sredini pečata je znak Miklove hiše, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež knjižnice. Pečat uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom.«
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.«
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za zadnjo alineo doda nova, ki glasi:
»– I 63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n..«
V tretjem odstavku se pred zadnjo alineo dodajo nove tri alinee, ki se glasijo:
»– dejavnost potovalnih agencij (posredovanje informacij, nasveti in planiranje potovanj, organiziranje potovanj po naročilu, organiziranje nastanitve in prevoza turistov, posredovanje voznih kart, turističnih paketov),
– dejavnost organizatorjev potovanj (tour operaterjev),
– dejavnost turističnih vodičev.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organa zavoda sta:
– direktor
– svet zavoda.«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah in obveznostih zaposlenih iz delovnega razmerja,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, in
– druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.«
6. člen
V prvem stavku 10. člena se za besedo »zavoda« doda besedilo »z večino glasov vseh članov«.
7. člen
V 11. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.«
8. člen
Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi:
»Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda, če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.«
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja Občine Ribnica,
– en predstavnik ustanovitelja Občine Sodražica,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko občine ustanoviteljice zastopajo tudi župani, ki so strokovnjaki na področjih navedenih v prejšnjem odstavku.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog Kulturniške zbornice Slovenije imenuje občina ustanoviteljica, ki ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah v skladu z zakonom in na način, ki ga določi interni akt zavoda.
Mandat članov traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta zavoda.«
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«
11. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
»Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju predstavnikov ustanoviteljev ter predstavnika uporabnikov in po izvolitvi predstavnikov delavcev.
Člani sveta izmed predstavnikov ustanoviteljev izvolijo na ustanovitveni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za ti dve mesti lahko predlaga vsak član sveta.«
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z Občino Ribnica in z mnenjem Občine Sodražica ter mnenjem strokovnih delavcev zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljema odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o letni nagradi direktorja,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja (odloča o delovni uspešnosti direktorja),
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, če ni s predpisi ali tem odlokom določeno, da jih izdaja direktor,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.«
13. člen
17. člen se črta.
14. člen
V V. poglavju se doda nov 17. člen, ki se glasi:
»Zavod upravlja s pripadajočimi prostori in objekti:
– Miklova hiša, Škrabčev trg 21,1310 Ribnica,
– Grad Ribnica,
– Marof, Ribnica,
– enota knjižnice, Trg 25. Maja 3, 1317 Sodražica ter
– vso opremo po inventurnem popisu osnovnih sredstev, knjižničnem, muzejskem in galerijskem gradivu v vseh enotah.«
15. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje opreme in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z zbirkami in nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljev.«
16. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanovitelja do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljev za delovanje zavoda.
Ustanovitelja ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«
17. člen
V 26. členu se črta peta alinea.
18. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.«
19. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod mora uskladiti svoje akte z določili tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.«
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 01-67-1/2002
Ribnica, dne 17. oktobra 2005
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.
Št. 00201-6/02
Sodražica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.