Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994

Kazalo

2709. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v občini Gornja Radgona, stran 4295.

Na podlagi 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 6. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 10/90) je Skupščina občine Gornja Radgona na seji družbenopolitičnega zbora dne 20. 10. 1994, seji zbora krajevnih skupnosti dne 3. 11. 1994 in seji zbora združenega dela dne 15. 11. 1994 sprejela
ODLOK
o oskrbi prebivalstva s plinom v občini Gornja Radgona
1. člen
S tem aktom se opredeljujejo dejavnost, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot komunalna dejavnost.
2. člen
Predmet koncesije je ekskluzivna izgradnja in upravljanje omrežja za oskrbo prebivalstva s plinom za potrebe prebivalstva za naselje Gornja Radgona in Radenci, v skladu z odlokom o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci. Območje se lahko razširi na podlagi ustreznega lokacijskega načrta. V primeru razširitve omrežja izven navedenih območij ima ob enakih pogojih koncesionar prednost.
3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji,
– da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo plina za potrebe prebivalstva,
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov, z oceno vrednosti naprave, potreben čas za izgradnjo, finančni plan, plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrežjem,
– da pripravi in predloži analizo programov prodaje plina,
– da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno sprejete naloge,
– da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem.
4. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico prodaje plina za naselji Gornja Radgona in Radenci, opredeljene v koncesijski-pogodbi,
– pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina,
– pravico določati način in pogoje za plačilo uporabljenega. plina,
-pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila,
– pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka.
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina,
– da. zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina na območju občine za potrebe prebivalstva pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovnotehnične organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor te nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalnostroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če te ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji,
– da zagotovi, da bo vsa javna ali zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vzpostavljena v prvotno stanje.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja devetindvajset let. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli na izgradnji distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe
– z odkupom koncesije
– z odvzemom koncesije
– s sporazumnim prenosom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod. pogoji navedenimi v pogodbi ne podaljšata in z razdrtjem ali v primeru stečaja koncesionarja.
10. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju ne glede na določila pogodbe koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za več kot 6 dni,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana sredstva po takratni vrednosti ob predaji.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesionar zagotavlja za izgradnjo plinovodnega omrežja sredstva iz naslednjih virov:
– lastnih virov
– bančnih kreditov
– sredstev državnega ekološkega sklada ter
– drugih virov, pridobljenih preko občine ali drugega nosilca, ki je upravičen konkurirati.
Procent sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja iz lastnih in bančnih sredstev, mora predstavljati 100% sredstev, potrebnih za izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja.
13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva vložena v izgradnjo in upravljanje plinovodskega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno določijo s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, dobička in davke.
14. člen
Prodajno ceno plina potrjuje izvršni svet oziroma njegov pravni naslednik na podlagi koncesijske pogodbe in se izraža v SIT.
Cena ne bo smela presegati cen plinskega olja glede na kalorično vrednost obeh goriv, računano v enakih standardih glede na kalorično vrednost obeh goriv. To je koncesionar dolžan upoštevati, če cene omogočajo uravnoteženje gospodarsko-finančnih in upravljalnih pogojev.
15. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta in javnega razpisa ter pridobljenih ponudb Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona, ki določi podpisnika pogodbe o koncesiji. Izvršni svet odloči o izbiri koncesionarja s sklepom.
16. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja upravni organ za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti, strokovnost izvajanja pa nadzoruje inšpekcijski upravni organ občine Gornja Radgona, pristojen za gospodarstvo.
Odnosi med uporabnikom in koncesionarjem se regulirajo s posebnim pravilnikom, ki je sestavni del pogodbe o koncesiji.
17. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
19. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe. Načini in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent bo za primere predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo objektov in naprav, ki ostanejo v lasti koncedenta.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
22. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
23. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-584/94-10/2
Gornja Radgona, dne 15. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Gornja Radgona.
Alojz Vogrinčič, dipl. inž. agr.
in dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti