Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994

Kazalo

2708. Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, stran 4294.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93 in 47/93), ter na podlagi 6. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Gornja Radgona (Uradne obj., št. 10/90), je Skupščina občine Gornja Radgona na seji družbenopolitičnega zbora dne 20. 10. 1994, na seji zbora krajevnih skupnosti dne 3.. 11. 1994 in seji zbora združenega dela dne 15. 11. 1994 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986-2000 sprejme lokacijski načrt za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor pod številko 3R27/93 aprila 1994.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Povzetek strokovnih podlag
3. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
4. Geodetski del
5. Oceno stroškov Grafični del obsega:
1. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
3. Geodetski elaborat
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Trase plinovodov potekajo po naslednjih parcelah:
K. o. Gornja Radgona 184, 182, 121/12, 1223, 259/1, 289, 292, 280, 1224, 156, 334, 339, 1222,396, 394/2, 1225, 414, 378/2, 364, 397, 1227/2, 534/1, 563/1, 571, 576, 578, 1220, 447, 455, 537/1, 526, 538/2, 538/3, 537/2, 532, 528, 527, 518, 517, 507, 506, 503, 504, 477/3, 502, 478, 479, 480, 483/1, 554/5, 588, 589, 600/1, 622/2, 618/1, 619, 644, 648, 649, 645, 611/2, 611/1 667/1, 667/1, 667/2, 1229, 727, 377/1, 378/2, 378/5, 369/5, 369/4, 369/1, 728/4, 1217/1, 741, 777, 774, 772, 792, 222, 213, 212, 225, 227, 208, 206, 207, 802, 1216, 905/6, 1232, 870, 868, 864/1, 864/2, 863, 1230/3, 936/2, 930/1, 335/1, 334/1, 1229, 694/6, 694/9, 1231, 152/1, 1005, 745, 1230/1, 772, 916, 994, 995, 993, 991, 977, 1234, 936/1, 936/2, 971, 1236, 1024, 1038/20, 1039/9, 1045/2, 1044, 1236,1056, 1073, 1063, 1081/1,. 1081/2, 1088, 1106, 1715, 1137/19, 1137/18, 1137/7, 1162, 1230/3, 1230/4, 1193, 1196/3, 1162.
K. o. Boračeva 362/2, 1/6, 363/1, 367, 24/9, 24/13, 378, 83/4, 37/2, 364/3, 363/6, 363/3, 6/1.
K. o. Šratovci 639/1, 46/3, 626/1, 44/6, 44/7, 632/2, 633/2, 633/3, 501/1, 470/2, 639/3, 445/1, 419/11, 425/3, 425/14, 425/13, 425/12, 425/11, 419/1, 419/36, 419/42, 419/41, 419/39, 368/2, 417/6, 291/3, 320, 447/1, 414, 498, 636, 426/2, 370/24, 648/3, 408/2, 419/22, 426/5, 370/34, 419/46, 402/1, 402/2, 402/3, 419/1, 417/5, 368/7, 366/1, 293/2, 316/2, 325/2, 320, 326/1, 344/1, 352, 350/1, 551/1, 370/5, 370/18, 369/8, 363/4.
K. o. Radenci 685/9, 684/11, 673/7, 673/3, 676/4, 675/5, 1659, 663/2, 661/17, 668, 661/5, 1666, 635/3, 633/2, 635/7, 635/6, 612/13, 631/4, 631/2, 219/1, 1618, 217/4, 217/3. 215, 213/2, 206/6, 201/1, 198/2, 195/5, 195/2, 192/3, 192/1, 187/8, 177/1, 176/6, 179/2, 630, 1617, 631/3, 1659, 1655/1, 1655/5,.1622,., 757/1,.760/1, 761/1, 764/1, 765/1, 768, 712/1, 720/1, 1647/3, 1623/2, 1616/2, 1616/8, 1625/1, 15/2, 44/16, 1625/1, 902/3, 898/1, 155/7, 155/8, 219/1, 1632/1, 67/10, 85/1, 85/2, 10/2, 1632/2, 1616/2, 881/7, 63/8, 68/1, 68/21, 67/58.
K. o. Police 1197/1. 64/7, 48/3, 58/7.
K. o. Črešnjevci 240/2, 80/4, 297/4, 276/7.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajeno plinovodno omrežje za potrebe energetske oskrbe naselij Gornja Radgona in Radenci.
Plinovodno omrežje bo zgrajeno iz polietilenskih cevi PE. Cevi morajo ustrezati zahtevam po obratovalnem tlaku 4 bar.
V sklopu izvedbe plinifikacije je potrebno rekonstruirati tudi obstoječi plinski postaji MRP Boračeva v Radencih in MRP Element v Gornji Radgoni.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V sklopu izvedbe plinifikacije mora investitor upoštevati naslednja določila:
Križanja predvidenih plinovodov z obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo se morajo izvajati izključno v skladu s pogoji upravljalcev posameznih objektov in naprav. Na vseh mestih križanja se morajo obstoječi komunalni vodi predhodno zakoličiti, da se določi njihova natančna lega. Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastrukturi se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih izvaja upravljalec sam.
Plinovod mora biti odmaknjen od srednjetlačnega plinovoda najmanj 1 m.
Dosledno je potrebno upoštevati pogoje iz posameznih soglasij k urbanistični in kasneje tehnični dokumentaciji.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Predvidena trasa plinovodov posega delno tudi v parkovno ureditev zdraviliškega kompleksa v Radencih. Vsa dela v območju parka se izvajajo v skladu z upravljalcem parka in v skladu s pogoji ZVNKD Maribor. Po končani gradnji je potrebno vse zelene površine strokovno obnoviti. Sajenje grmovnic in drevja na trasi plinovoda ni dovoljeno.
7. člen
Predvidena gradnja križa tudi obstoječe vodotoke:
– potok Hercegovščak in Črešnjevski potok v Gornji Radgoni
– Boračevski potok v Radencih.
Vsa križanja vodotokov in vsa dela v neposredni bližini se opravljajo izključno pod pogoji upravljalca.
8. člen
Trase plinovodov potekajo delno v zavarovanem območju varstvenih pasov javnih vodnih virov. Vsa dela znotraj tega območja opravljati v skladu z odlokom o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 27/84).
VI. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Plinifikacija se lahko izvaja po etapah. Etape so; odvisne od interesa porabnikov.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
10. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalce lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice zaradi graditve,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti nemotene dostope in komunalno oskrbo vseh objektov vzdolž trase,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. TOLERANCE
11. člen
Trasa plinovoda je določena v ureditveno-količbeni situaciji. Odstopanja od trase so možna, če se na osnovi detajlnih proučevanj ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve oziroma če na podlagi natančnih podatkov o legi komunalnih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako rešitvijo morajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.
IX. NADZOR
12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja Uprava za inšpekcijske službe občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, krajanom in organizacijam na oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora občine Gornja Radgona.
14. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-995/93-10/2
Gornja Radgona, dne 15. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Gornja Radgona
Alojz Vogrinčič, dipl. inž. agr.
in dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti