Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994

Kazalo

2540. Sklep o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 3968.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90 in 61/93) je Skupščina občine Sevnica na 34. seji vseh zborov dne 3. 11. 1994 sprejela
O D L O K
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt industrijske cone Sevnica, ki ga je izdelal Projektivni biro Region Brežice pod št. 1232/U-83.
2. člen
Zazidalni načrt je v skladu z urbanističnim načrtom mesta Sevnica, ki ga je izdelal Urbanistični zavod - Projektivni atelje Ljubljana pod št. 1605.
Odlok o urbanističnem načrtu je objavljen v skupščinskem Dolenjskem listu, št. 1/69, njegova dopolnitev pa v Uradnem listu SRS, št. 55/72.
3. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
B) Grafični del na načrtih v merilu 1:1000
- Geodetski posnetek obstoječega stanja
- Analiza obstoječe izrabe prostora
- Načrt predvidene izrabe površin
- Zaklonišča
- Situacija industrijske ceste
- Podolžni profil industrijske ceste
- Karakteristični prečni profil
- Situacija kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
- Podolžni profil vodovodnega omrežja
- Situacija prispevnih površin
- Podolžni profil kanalizacijskega omrežja
- Hidravlični izračun kanalizacijskega omrežja
- Električno in telefonsko omrežje.
4. člen
Meja območja zazidalnega načrta je opredeljena v tehnični dokumentaciji, ki jo je izdelal Projektivni biro Region Brežice pod št. 1232/U-83.
5. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto graditve, pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje ter drugi pogoji za izvedbo zazidalnega načrta so opredeljeni v pravilniku za izvajanje zazidalnega načrta industrijske cone Sevnica, ki je sestavni del zazidalnega načrta.
6. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled zainteresiranim pri občinskem upravnem organu za varstvo okolja in urejanje prostora in v Krajevni skupnosti Sevnica.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0014/94
Sevnica, dne 3. novembra 1994.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost