Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994

Kazalo

1850. Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec, stran 3038.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90), 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) ter na podlagi 2. člena odloka o spremembi odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90, 25/90, 1/94) je Skupščina občine Logatec na skupni seji vseh treh zborov dne 13. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejemajo se prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora (v nadaljnjem besedilu: PUP za sanacijo), ki jih je izdelala AREA, d.o.o. Cerknica, pod št. 94/I-222, v januarju 1994.
2. člen
S PUP za sanacijo se podrobneje določajo urbanistični, oblikovalski in drugi pogoji za legalizacijo 26 prijavljenih nedovoljenih posegov v prostor.
PUP za sanacijo vsebuje izvleček in izseke iz planskih dokumentov, pregledno karto občine Logatec z označeno razvrstitvijo nedovoljenih posegov, kopije katastrskih načrtov, geodetske skice, fotografije posegov, projektne rešitve, pogoje in soglasja organov soglasodajalcev ter stroške opremljanja za vsak poseg posebej.
II. LOKACIJE NEDOVOLJENIH POSEGOV IN KRITERIJI ZA RAZVRSTITEV
3. člen
Lokacije nedovoljenih posegov se določijo na parcelno številko v katastrski občini (v nadaljnjem besedilu: k.o.).
4. člen
Na podlagi navodil za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora posege razvrščamo na:
1. Posege, ki jih PUP za sanacijo ne dopušča, kjer legalizacija ni možna:
Takšnih posegov ni bilo prijavljenih.
2. Posege, ki jih PUP za sanacijo dopušča s pogojem sanacije.
Ti posegi so:
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|Št.   |Parc. Št. |K.o.       |Poseg       |
|posega |     |         |          |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|1    |284/2   |Petkovec     |Stanovanjska    |
|    |     |         |hiša        |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|5    |55/3   |Gor. Logatec   |Stan. prizid.,   |
|    |     |         |nadzid.      |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|6    |800    |Zibrše      |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|7    |523/2   |Vrh       |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|8    |376/1   |Vrh       |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|9    |636/9   |Gor. Logatec   |Stanovanjski    |
|    |     |         |objekt       |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|10   |911/13  |Rovte      |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|11   |1314/2  |Gor. Logatec   |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|12   |575/2   |Medvedje Brdo  |Nad. hiša za    |
|    |     |         |kmetijo      |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|13   |886    |Blekova vas   |Stan. hiša,    |
|    |     |         |tenis igr.     |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|14   |512    |Ravnik      |Garaža-delavnica  |
|    |     |         |          |
+---- --+----------+-----------------+-------------------+
|15   |1140/3  |Blekova vas   |Gospodarsko    |
|    |     |         |poslopje      |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|16   |659/76  |Gor. Logatec   |Počitniška hišica |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|18   |1181/8  |Blekova vas   |Garaža       |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|19   |85/1   |Vrh       |Nadgrad., stan.  |
|    |     |         |hiša        |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|20   |657/8   |Medvedje Brdo  |Garaža, shramba  |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|21   |1556/1  |Dol. Logatec   |Garaža- drvarnica |
|    |     |         |          |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|22   |376/6   |Vrh       |Objekt za     |
|    |     |         |orodje, prid.   |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|23   |943/152, |*126Laze     |Stanovanjska hiša |
|    |     |         |a         |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|25   |636/10  |Gor. Logatec   |Stanovanjska hiša |
|    |     |         |          |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
|26   |1501/2  |Blekova vas   |Nadstrešek k    |
|    |     |         |delavn.      |
+--------+----------+-----------------+-------------------+
3. Posege, ki jih PUP za sanacijo dopušča brez sanacije.
Ti posegi so:
+------+-------+------------+-----------------+
|Št.  |Parc. |K.o.    |Poseg      |
|posega|št.  |      |         |
+------+-------+------------+-----------------+
|2   |939/3 |Rovte    |Počitniška hišica|
+------+-------+------------+-----------------+
|3   |1234/2 |Log     |Stanovanjska   |
|   |    |      |hiša       |
+------+-------+------------+-----------------+
|4   |1073  |Blekova vas |Garaža, shramba |
+------+-------+------------+-----------------+
|17  |710/1 |Dol.    |Stanovanjska   |
|   |    |Logatec   |hiša       |
+------+-------+------------+-----------------+
|24  |*56 del|Dol.    |Poslov.-stan.  |
|   |    |Logatec   |objekt      |
+------+-------+------------+-----------------+
III. POGOJI ZA OBLIKOVANJE, KOMUNALNO UREJANJE IN OSTALI POGOJI
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Posegi v prostor morajo glede urbanistično arhitektonskega oblikovanja upoštevati in se zgledovati po oblikovanih kvalitetah za posamezno območje urejanja s primernim odnosom do krajinskega zaledja.
V ureditvenih območjih naselij je potrebno posebej posege v večji meri prilagoditi urbanističnim in arhitektonskim značilnostim območja.
Pri določanju oblikovalskih izhodišč je potrebno upoštevati določila:
– varovani robovi naselja
– območja značilnih pogledov
– vertilani gabarit naselja
– usklajena nadomestna gradnja (po namenu, po gradbenih masah, po prepoznavnosti dela naselja)
– smiselna dopolnilna gradnja
Kvaliteta urbanistične konstante naselja ali razpršene gradnje naj upošteva naslednje elemente:
– lega objekta na parceli
– orientacija objekta
– odmiki od sosednjih objektov
– gradbene mase
– silhuete streh v kotekstu naselja ali krajine.
6. člen
Arhitekturno oblikovanje
Določbe glede arhitekturnega oblikovanja si slede v naslednjem razporedu:
– sestavine in razmerja osnovnih stavbnih mas
– oblikovanje in smer strehe
– oblikovanje, razmerij in ritem fasad
– arhitekturni in fasadni elementi
– barve in teksture streh in fasad
– uporabljeni materiali fasad in streh.
7. člen
Komunalno urejanje
Vsi objekti naj imajo minimalno komunalno opremo. Vsi objekti, razen za počitniške hišice morajo biti priključeni na obstoječe omrežje, oziroma je potrebno dograditi omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa.
Odvajanje odpadnih vod se ureja tam, kjer ni javne kanalizacije z ustreznimi individualnimi napravami, ki morajo biti urejene po veljavnih higiensko, sanitarno tehničnih predpisih.
Pri urejanju gnojišč in greznic je treba upoštevati tudi predpise, ki urejajo to področje.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotovi varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno zaščito (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanju ogroženosti).
8. člen
Ostali pogoji, ki se nanašajo na opredelitev posegov so podani v pogojih soglasodajalcev in so pri obravnavi posameznega posega.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Za vse prijavljene posege, ki jih PUP o legalizaciji dopušča, morajo biti vložene popolne vloge za lokacijsko dovoljenje najkasneje v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
10. člen
Do leta 2000 se morajo vizualno sanirati vsi posegi po projektnem preizkusu z zelenjem, prenovo in večjimi sanacijami.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 252-55/93
Logatec, dne 13. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost