Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1994 z dne 22. 6. 1994

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom, stran 296.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE S PROTOKOLOM
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije s protokolom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-51
Ljubljana, dne 1. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE S PROTOKOLOM
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije, s protokolom, podpisan v Ljubljani 18. junija 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Zvezne republike Nemčije sta se v prizadevanju, da bi okrepili odnose med državama in poglobili medsebojno razumevanje,
izhajajoč iz načel in ciljev Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
v prepričanju, da kulturna izmenjava pospešuje sodelovanje med narodi ter razumevanje za kulturo, duhovno življenje in način življenja drugih narodov,
glede na zgodovinske prispevke obeh narodov k skupni evropski kulturni dediščini in ker se zavedata, da sta varstvo in ohranjanje kulturnih dobrin zavezujoči nalogi,
z željo, da bi nadalje razvijali kulturne stike med prebivalci obeh držav na vseh področjih, vključno z izobraževanjem in znanostjo,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Podpisnici si prizadevata izboljšati medsebojno poznavanje kultur obeh držav, razvijati kulturno sodelovanje na vseh področjih in ravneh in tako prispevati k evropski kulturni identiteti.
2. člen
Da bi prispevali k boljšemu poznavanju umetnosti, literature in sorodnih področij v drugi državi, bosta podpisnici sprejemali ustrezne ukrepe in v okviru svojih možnosti pomagali zlasti
1. pri gostovanjih umetnikov in ansamblov, organizaciji koncertov, gledaliških predstav in drugih umetniških prireditev;
2. pri izvedbi razstav in organizaciji predavanj;
3. pri organizaciji obiskov predstavnikov različnih področij kulturnega življenja, zlasti literature, glasbe, upodabljajočih in likovnih umetnosti, za razvijanje sodelovanja, izmenjavo izkušenj ter z namenom udeležbe na konferencah in podobnih prireditvah;
4. pri pospeševanju stikov v založništvu, knjižničarstvu, arhivih in muzejih ter izmenjavi strokovnjakov in gradiv;
5. pri prevodih leposlovja ter znanstvenih in strokovnih del.
3. člen
(1) Podpisnici sporazuma si prizadevata, da vsem zainteresiranim osebam omogočita širok dostop do jezika, kulture, književnosti in zgodovine druge države. Podpirata ustrezne državne in zasebne pobude in ustanove. V svojih državah omogočata in olajšujeta pospeševalne ukrepe druge strani in podpirata lokalne pobude in ustanove.
(2) To velja za izboljšanje znanja jezikov; poučevanje in učenje jezikov obeh strani v šolah, visokih šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, vključno z izobraževanjem odraslih. Ukrepi za pospeševanje učenja jezikov so zlasti:
– posredovanje in uradno pošiljanje učiteljev, lektorjev in strokovnih svetovalcev;
– nudenje učbenikov in učnega gradiva ter sodelovanje pri pripravi učbenikov;
– udeležba učiteljev in študentov na izobraževalnih in nadaljevalnih tečajih, ki jih organizira druga stran ter izmenjava izkušenj z moderno tehnologijo pri poučevanju tujih jezikov;
– uporaba možnosti, ki jih nudita radio in televizija pri učenju, širjenju in znanju drugega jezika.
(3) Podpisnici si prizadevata, da bodo v učbenike druge podpisnice vključene predstavitve zgodovine, zemljepisa in kulture druge podpisnice, kar poglablja medsebojno razumevanje.
(4) Podpisnici podpirata dopolnilni pouk v materinščini za otroke državljanov druge strani, ki so na začasnem bivanju na ozemlju njunih držav.
4. člen
(1) Podpisnici podpirata sodelovanje vseh oblik v znanosti in izobraževanju, kar se nanaša tudi na visoke šole in znanstvene ustanove, splošne izobraževalne in poklicne šole, organizacije in ustanove za zunajšolsko poklicno izobraževanje in nadaljnje izobraževanje odraslih, sodelovanje šolskih oblasti ter drugih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov in njihovih uprav, knjižnic in arhivov, kakor tudi spomeniško varstvo. Podpirata tovrstne ustanove v svoji državi:
1. pri sodelovanju na vseh področjih skupnega interesa;
2. pri pošiljanju uradnih delegacij in posameznikov z namenom obveščanja in izmenjave izkušenj, vključno z udeležbo na znanstvenih konferencah in simpozijih;
3. pri izmenjavi znanstvenikov, vodstev visokih šol, učiteljev, učiteljev poklicnih šol, doktorantov, študentov, učencev in učencev poklicnih šol, ki so na informativnem, študijskem in raziskovalnem bivanju, šolanju in izpopolnjevanju;
4. v skladu z obstoječimi predpisi omogočata dostop do arhivov, knjižnic in podobnih ustanov in njihovo uporabo v znanstvene namene ter podpirata izmenjavo informacij in dokumentacije ter reproduciranje arhivskih gradiv;
5. pri izmenjavi znanstvene, pedagoške in didaktične literature, učnih, poučnih in informacijskih pripomočkov, učnih filmov za učne in raziskovalne namene ter organizaciji ustreznih strokovnih razstav;
6. pri pospeševanju stikov med visokimi šolami obeh držav ter drugimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami;
7. pri sodelovanju v varstvu, restavriranju in zaščiti zgodovinskih in kulturnih spomenikov.
(2) Podpisnici proučita sklenitev posebnih sporazumov v znanosti, raziskavah in tehnologiji.
5. člen
Podpisnici si prizadevata, da v skladu s svojimi možnostmi nudita študentom, podiplomcem in znanstvenikom druge države podpisnice štipendije za izobraževanje, izpopolnjevanje in raziskovalno delo; na primeren način in z nadaljnjimi ukrepi spremljata izmenjavo v izobraževanju in znanosti, med drugim z olajšavami pri izdajanju dovoljenj za bivanje in pri pogojih bivanja v državi gostiteljici.
6. člen
Podpisnici proučita pogoje za medsebojno priznavanje potrdil o opravljenih izpitih in zaključnih diplomah visokih šol druge države za akademske namene, kakor tudi možnosti za sklenitev posebnega dogovora na tem področju.
7. člen
Podpisnici pripisujeta sodelovanju v izobraževanju in izpopolnjevanju strokovnih in vodstvenih delavcev v gospodarstvu velik pomen pri oblikovanju medsebojnih odnosov. Takšno sodelovanje bosta čimbolj podpirali in po potrebi sklenili dogovore.
8. člen
Podpisnici vidita v sodelovanju v izobraževanju odraslih pomemben prispevek k poglabljanju medsebojnih odnosov in sta pripravljeni to sodelovanje čimbolj podpreti.
9. člen
Podpisnici bosta podpirali v skladu s svojimi možnostmi sodelovanje ustanov za film, radio in televizijo v obeh državah ter proizvodnjo in izmenjavo filmov in drugih avdiovizualnih sredstev, ki lahko pripomorejo k ciljem tega sporazuma. Podpirali bosta tudi sodelovanje pri izdajanju knjig v založništvu.
10. člen
Podpisnici omogočata neposredne stike med skupinami in združenji, kot so sindikati, cerkve in verske skupnosti, politične in druge ustanove, z namenom sodelovanja. Spodbujali bosta tiste nevladne organizacije, ki služijo ciljem tega sporazuma.
11. člen
Podpisnici si prizadevata pospeševati izmenjavo mladih ter sodelovanje med strokovnjaki in ustanovami za delo z mladimi in ustanovami za pomoč mladini.
12. člen
Podpisnici spodbujata srečanja med športniki, trenerji, športnimi funkcionarji in moštvi svojih držav ter si prizadevata pospeševati sodelovanje v športu (tudi v šolah in visokih šolah).
13. člen
Podpisnici olajšujeta in spodbujata medsebojno sodelovanje na regionalni in lokalni ravni.
14. člen
(1) Podpisnici bosta v skladu s svojimi veljavnimi pravnimi predpisi in po pogojih, za katere se bosta dogovorili, olajševali ustanavljanje in delovanje kulturnih ustanov druge države podpisnice v svoji državi.
(2) Kulturne ustanove iz 1. odstavka so zlasti kulturni inštituti, kulturni centri, ustanove znanstvenih organizacij, ki so v celoti ali pretežno financirane s sredstvi javne porabe, spložnoizobraževalne in poklicne šole, ustanove za izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev, za izobraževanje odraslih ter za poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje, knjižnice, čitalnice in javne raziskovalne ustanove. Strokovni sodelavci teh ustanov, uradno poslani v drugo državo, imajo enak status kot uradno poslane ali posredovane posamezne osebe, ki delujejo v znanosti, kulturi ali na pedagoškem področju.
(3) Kulturnim ustanovam je zajamčena možnost za svobodni razvoj vseh dejavnosti, običajnih za tovrstne ustanove, kar vključuje tudi svobodo potovanja in prost dostop občinstva.
(4) Status kulturnih ustanov iz 1. in 2. odstavka in status strokovnih sodelavcev, ki sta jih v skladu s sodelovanjem v smislu tega sporazuma uradno poslali ali posredovali državi podpisnici, ureja priloga k temu sporazumu, ki začne veljati sočasno s sporazumom.
15. člen
Predstavniki podpisnic se bodo sestajali kot mešana komisija po potrebi ali na prošnjo ene od podpisnic sporazuma izmenično v Republiki Sloveniji in v Zvezni republiki Nemčiji; na teh sestankih bo komisija ocenila izmenjavo po tem sporazumu ter izdelala priporočila in programe za nadaljnje kulturno sodelovanje. Podrobnosti bodo urejene po diplomatski poti.
16. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se bosta podpisnici medsebojno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti sporazuma. Kot dan začetka veljavnosti sporazuma velja dan prejema zadnjega sporočila.
17. člen
Ta sporazum velja pet let in se vsakokrat podaljša za nadaljnjih pet let, če ga ena od podpisnic ne odpove pisno v šestih mesecih.
Podpisano v Ljubljani 18. junija 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Klaus Kinkel l. r.
Priloga
k Sporazumu o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije
1. Določbe te priloge veljajo za kulturne ustanove, omenjene v 14. členu sporazuma, njihove strokovne sodelavce in druge strokovnjake, ki so uradno poslani ali posredovani v okviru sodelovanja obeh držav v kulturi, vzgoji, znanosti in športu.
2. Število poslanih ali posredovanih oseb mora biti v sorazmerju z namenom, ki ga izpolnjuje ustrezna ustanova.
3.(1) Osebe iz 1. točke, ki imajo državljanstvo gostujoče države in ne države gostiteljice, in njihovi družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, so pri pridobivanju dovoljenja za bivanje pri pristojnih organih države gostiteljice oproščeni plačila pristojbin. To dovoljenje se dodeli prednostno in vsebuje v skladu z njegovo veljavnostjo pravico do večkratnega vstopa in izstopa upravičenca. Uradno poslani ali posredovani strokovni sodelavci in njihovi zakonci ne potrebujejo dovoljenja za delo za dejavnost v ustanovah iz 14. člena sporazuma.
(2) Prosilci morajo dobiti dovoljenje za bivanje iz prvega odstavka 3. točke pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu države gostiteljice pred odhodom v državo gostiteljico. Prošnje za podaljšanje dovoljenja za bivanje lahko vložijo v državi gostiteljici.
4. Podpisnici dovoljujeta osebam iz 1. točke, ki imajo državljanstvo gostujoče države in ne države gostiteljice, in njihovim družinskim članom, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, pod pogoji 3. točke neomejeno svobodo potovanj po ozemlju države gostiteljice.
5. Družinski člani iz prvega odstavka 3. točke in iz 4. točke so zakonec in mladoletni neporočeni otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
6.(1) Podpisnici si vzajemno zagotavljata v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi oprostitev od dajatev na uvoz in ponovni izvoz
a) opreme in razstavnih predmetov (npr. tehničnih aparatov, pohištva, razvitih filmov, knjig, časopisov, slikovnega in zvočnega gradiva), vključno z enim ali več motornimi vozili, ki bodo uvoženi za dejavnost kulturnih ustanov iz 1. točke;
b) selitvenega blaga, vključno z motornimi vozili oseb iz 1. točke in njihovih družinskih članov, ki je bilo v uporabi najmanj šest mesecev pred selitvijo in je bilo uvoženo na ozemlje države gostiteljice najkasneje v 12 mesecih po preselitvi;
c) zdravil za osebne potrebe oseb iz 1. točke in njihovih družinskih članov ter po pošti uvoženih daril.
(2) Predmeti, uvoženi brez dajatev, se lahko v državi gostiteljici oddajo ali prodajo le, če so poravnane določene dajatve ali če so bili predmeti v rabi v državi gostiteljici najmanj tri leta.
7. Podpisnici podpirata osebe iz 1. točke in njihove družine pri registraciji uvoženih motornih vozil.
8. Obdavčitev plač in drugih prejemkov oseb iz 1. točke urejajo veljavni dogovori med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, da bi se izognili dvojni obdavčitvi pri davku na dohodek in na premoženje ter veljavni zakoni in drugi predpisi.
9.(1) Umetniško in predavateljsko dejavnost, ki jo organizirajo kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma, lahko opravljajo tudi osebe, ki niso državljani podpisnic.
(2) Kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma lahko poleg uradno poslanih oseb zaposlijo tudi lokalno delovno silo. Delovno razmerje je urejeno po pravnih predpisih države gostiteljice.
(3) Kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma lahko poslujejo neposredno z ministrstvi, drugimi javnimi ustanovami, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, družbami, društvi in zasebniki.
(4) Oprema in drugo premoženje kulturnih ustanov iz drugega odstavka 14. člena sporazuma, vključno s tehnično opremo in gradivom, so last gostujoče države.
10.(1) Podpisnici odobrita kulturnim ustanovam iz drugega odstavka 14. člena za opravljeno delo olajšave pri prometnem davku v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.
(2) Ostala vprašanja, povezana z obdavčitvijo kulturnih ustanov in njihovih sodelavcev, se po potrebi urejajo z izmenjavo not.
11. Upravno-tehnične olajšave se lahko po potrebi, ob upoštevanju danih dejstev v obeh državah, na predlog ene podpisnice uredijo s posebnim dogovorom, doseženim z izmenjavo not.
12. Osebe iz 1. točke in njihovi družinski člani imajo med svojim bivanjem na ozemlju države gostiteljice:
– ob državnih ali mednarodnih krizah enake olajšave pri prevozu domov, kot jih vladi priznata tujim strokovnim sodelavcem v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, in
– v primeru poškodbe ali izgube svoje lastnine zaradi javnih nemirov zagotovljene pravice v skladu s splošnim mednarodnim pravom.
Protokol
Ob podpisu Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije vladi Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije izjavljata, da v skladu s 16. členom tega sporazuma z začetkom njegove veljavnosti v odnosih med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo preneha veljati. Sporazum o kulturnem sodelovanju med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zvezne republike Nemčije z dne 28. julija 1969.
Podpisano v Ljubljani 18. junija 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
 
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Klaus Kinkel l. r.
ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ÜBER KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT
Die Regierung der Republik Slowenien und
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -
in dem Bestreben, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu festigen und das gegenseitige Verständnis zu
vertiefen,
geleitet von den Prinzipien und Zielen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,
in der Überzeugung, daß der kulturelle Austausch die Zusammenarbeit zwischen den Völkern sowie das Verständnis für die Kultur und das Geistesleben sowie die Lebensformen anderer Völker fördert,
eingedenk des historischen Beitrags beider Völker zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas und in dem Bewußtsein, daß Pflege und Erhalt von Kulturgütern verpflichtende Aufgaben sind,
in dem Wunsch, die kulturellen Beziehungen in allen Bereichen, einschließlich Bildung und Wissenschaft, zwischen der Bevölkerung beider Länder auszubauen -
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Die Vertragsparteien sind bestrebt, die gegenseitige Kenntnis der Kultur ihrer Länder zu verbessern, die kulturelle Zusammenarbeit in allen Bereichen und auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und damit zur europäischen kulturellen Identität beizutragen.
Artikel 2
Um eine bessere Kenntnis der Kunst, der Literatur und verwandter Gebiete des anderen Landes zu vermitteln, werden die Vertragsparteien entsprechende Maßnahmen durchführen und einander dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen, insbesondere
1. bei Gastspielen von Künstlern und Ensembles, bei der Veranstaltung von Konzerten, Theateraufführungen und anderen künstlerischen Darbietungen;
2. bei der Durchführung von Ausstellungen sowie der Organisation von Vorträgen und Vorlesungen;
3. bei der Organisation gegenseitiger Besuche von Vertretern der verschiedenen Gebiete des kulturellen Lebens, insbesondere der Literatur, der Musik, der Darstellenden und Bildenden Künste, zur Entwicklung der Zusammenarbeit, zum Erfahrungsaustausch sowie zur Teilnahme an Tagungen und ähnlichen Veranstaltungen;
4. bei der Förderung von Kontakten auf den Gebieten des Verlagswesens, der Bibliotheken, Archive und Museen sowie bei dem Austausch von Fachleuten und Material;
5. bei Übersetzungen von Werken der schöngeistigen und wissenschaftlichen Literatur und der Fachliteratur.
Artikel 3
(1) Die Vertragsparteien bemühen sich, allen interessierten Personen breiten Zugang zu Sprache, Kultur, Literatur und Geschichte des anderen Landes zu ermöglichen. Sie unterstützen entsprechende staatliche und private Initiativen und Institutionen. Sie ermöglichen und erleichtern im jeweils eigenen Land Förderungsmaßnahmen der Anderen Seite und die Unterstützung lokaler Initiativen und Einrichtungen.
(2) Dies gilt für den Ausbau der Sprachkenntnisse, das Lehren und Lernen der Partnersprache an Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich denen der Erwachsenenbildung. Maßnahmen der Sprachförderung sind insbesondere:
– Vermittlung und Entsendung von Lehrern, Lektoren und Fachberatern;
– Bereitstellung von Lehrbüchern und Lehrmaterial sowie die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lehrbüchern;
– die Teilnahme von Lehrern und Studenten an Aus-und Fortbildungskursen, die von der anderen Seite durchgeführt werden sowie ein Erfahrungsaustausch über moderne Technologien des Fremdsprachenunterrichts;
– die Nutzung der Möglichkeiten, die Hörfunk und Fernsehen für das Lernen, die Kenntnis und Verbreitung der jeweils anderen Sprache bieten.
(3) Die Vertragsparteien arbeiten zusammen in dem Bemühen, in den Lehrbüchern eine Darstellung der Geschichte, Geographie und Kultur des anderen Landes zu erreichen, die das bessere gegenseitige Verständnis fördert.
(4) Die Vertragsparteien unterstützen den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht für die Kinder der Staatsbürger der anderen Seite, die sich vorübergehend in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten.
Artikel 4
(1) Die Vertragsparteien unterstützen die Zusammenarbeit in allen ihren Formen in den Bereichen der Wissenschaft und des Bildungswesens einschließlich der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen, allgemein- und berufsbildender Schulen, Organisationen und Einrichtungen der nichtschulischen beruflichen Bildung und Weiterbildung für Erwachsene, der Schul- und Berufsbildungsverwaltungen, anderer Bildungs- und Forschungseinrichtungen und deren Verwaltungen, der Bibliotheken und Archive sowie der Denkmalpflege. Sie ermutigen diese Institutionen in ihren Ländern:
1. zur Zusammenarbeit auf allen Gebieten, die von gemeinsamen Interesse sind;
2. die gegenseitige Entsendung von Delegationen und Einzelpersonen zum Zweck der Information und des Erfahrungsaustauschs einschließlich der Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen und Symposien zu unterstützen;
3. den Austausch von Wissenschaftlern, Hochschulverwaltungspersonal, Lehrkräften, Ausbildern, Doktoranden, Studenten, Schülern und Auszubildenden zu Informations-, Studien-, Forschungs- sowie Aus- und Fortbildungsaufenthalten zu unterstützen;
4. im Einklang mit den geltenden Bestimmungen den Zugang zu Archiven, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen und deren wissenschaftliche Nutzung soweit wie möglich zu erleichtern und den Austausch auf dem Gebiet von Information und Dokumentation sowie von Archivalienreproduktionen zu unterstützen;
5. den Austausch von wissenschaftlicher, pädagogischer und didaktischer Literatur, von Lehr-, Anschauungs- und Informationsmaterial und Lehrfilmen für Lehr- und Forschungszwecke sowie die Veranstaltung entsprechender Fachausstellungen zu fördern;
6. die Beziehungen zwischen den Hochschulen beider Länder und anderen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen zu fördern;
7. auf den Gebieten der Pflege, der Restaurierung und des Schutzes historischer und kultureller Denkmäler zusammenzuarbeiten.
(2) Die Vertragsparteien prüfen den Abschluß von gesonderten Abkommen auf dem Gebiet der Wissenschaft, Forschung und Technologie.
Artikel 5
Die Vertragsparteien sind bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Studenten, Postgraduierten und Wissenschaftlern des anderen Landes Stipendien zur Ausbildung, zur Fortbildung und zu Forschungsarbeiten zur Verfügung zu stellen und den Austausch im Bereich von Bildung und Wissenschaft durch weitere Maßnahmen, darunter durch Erleichterung der Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung und der Aufenthaltsbedingungen im Gastland, in geeigneter Weise zu begleiten.
Artikel 6
Die Vertragsparteien werden die Bedingungen prüfen, unter denen Studiennachweise sowie Abschlußdiplome der Hochschulen des anderen Landes für akademische Zwecke anerkannt werden können sowie auch die Möglichkeiten, hierüber eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.
Artikel 7
Die Vertragsparteien messen der Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der Wirtschaft große Bedeutung für die Ausgestaltung ihrer Beziehungen bei. Sie werden diese Zusammenarbeit nach Kräften unterstützen und nach Bedarf Absprachen hierzu treffen.
Artikel 8
Die Vertragsparteien sehen in der Zusammenarbeit im Bereich der Erwachsenenbildung einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung ihrer Beziehungen und erklären sich bereit, diese Zusammenarbeit nach Kräften zu unterstützen.
Artikel 9
Die Vertragsparteien werden auf dem Gebiet des Filmwesens, des Fernsehens und des Hörfunks die Zusammenarbeit der betreffenden Anstalten in ihren Ländern sowie die Herstellung und den Austausch von Filmen und anderen audiovisuellen Medien, die den Zielen dieses Abkommens dienen können, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Sie werden zur Zusammenarbeit im Buch- und Verlagswesen ermutigen.
Artikel 10
Die Vertragsparteien ermöglichen direkte Kontakte zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Vereinigungen wie Gewerkschaften, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, politischen und sonstigen Stiftungen mit dem Ziel einer Zusammenarbeit. Sie ermutigen solche nichtstaatlichen Organisationen, Vorhaben durchzuführen, die auch den Zielen dieses Abkommens dienen.
Artikel 11
Die Vertragsparteien sind bestrebt, den Jugendaustausch sowie die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften der Jugendarbeit und Institutionen der Jugendhilfe zu fördern.
Artikel 12
Die Vertragsparteien ermutigen Begegnungen zwischen. Sportlern, Trainern, Sportfunktionären und Sportmannschaften ihrer Länder und sind bestrebt, die Zusammenarbeit im Bereich des Sports (auch an Schulen und Hochschulen) zu fördern.
Artikel 13
Die Vertragsparteien erleichtern und ermutigen die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene.
Artikel 14
(1) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer jeweils geltenden Rechtsvorschriften und unter den von ihnen zu vereinbarenden Bedingungen die Gründung und Tätigkeit kultureller Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei im eigenen Land erleichtern.
(2) Kulturelle Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind Kulturinstitute, Kulturzentren, ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierte Einrichtungen der Wissenschaftsorganisationen, allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Einrichtungen der Lehreraus-und -fortbildung, der Erwachsenenbildung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Bibliotheken, Lesesäle sowie öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen. Den entsandten Fachkräften dieser Institutionen sind im offiziellen Auftrag wissenschaftlichkulturell oder pädagogisch tätige, mit Einzelaufträgen entsandte oder vermittelte Fachkräfte gleichgestellt.
(3) Den kulturellen Einrichtungen der Vertragsparteien werden die Möglichkeit der freien Entfaltung aller für Einrichtungen dieser Art üblichen Aktivitäten einschließlich Reisefreiheit sowie freier Publikumszugang garantiert.
(4) Der Status der in den Absätzen 1 und 2 genannten kulturellen Einrichtungen und der von den Vertragsparteien im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit im offiziellen Auftrag entsandten oder vermittelten Fachkräfte wird in der Anlage zu diesem Abkommen geregelt. Die Anlage tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft.
Artikel 15
Vertreter der Vertragsparteien werden nach Bedarf oder auf Ersuchen einer Vertragspartei als Gemischte Kommission abwechselnd in der Republik Slowenien und in der Bundesrepublik Deutschland zusammentreten, um die Bilanz des im Rahmen dieses Abkommens erfolgten Austausches zu ziehen und um Empfehlungen und Programme für die weitere kulturelle Zusammenarbeit zu erarbeiten. Näheres wird auf diplomatischem Weg geregelt.
Artikel 16
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander notifiziert haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind. Als Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Tag des Eingangs der letzten Notifikation angesehen.
Artikel 17
Dieses Abkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren. Danach verlägert sich die Gültigkeit um jeweils weitere fünf Jahre, sofern das Abkommen nicht von einer Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt wird.
Geschehen zu Laibach am 18. Juni 1993 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Regierung der
Republik Slowenien
Lojze Peterle e. h.
 
Für die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland
Klaus Kinkel e. h.
Anlage
zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über kulturelle Zusammenarbeit
1. Die Bestimmungen dieser Anglage gelten für die in Artikel 14 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen, deren Fachkräfte und andere Fachkräfte, die im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Länder auf kulturellem, pädagogischem, wissenschaftlichem und sportlichem Gebiet im offiziellen Auftrag entsandt oder vermittelt werden.
2. Die Anzahl des entsandten oder vermittelten Personals muß in angemessenem Verhältnis zu dem Zweck stehen, dessen Erfüllung die jeweilige Einrichtung dient.
3.(1) Die unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des Gastlands besitzen, sowie die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienangehörigen erhalten auf Antrag gebührenfrei eine Aufenthaltserlaubnis von den zuständigen Behörden des Gastlands. Die Aufenthaltserlaubnis wird bevorzugt erteilt und beinhaltet das Recht auf mehrfache Ein- und Ausreise des Berechtigten im Rahmen ihrer Gültigkeit. Für die Tätigkeit an den in Artikel 14 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen benötigen die entsandten und vermittelten Fachkräfte sowie ihre Ehegatten keine Arbeitserlaubnis.
(2) Aufenthaltserlaubnisse nach Nummer 3 Absatz 1 müssen vor der Ausreise bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Gastlands eingeholt werden. Anträge auf Verlagerung der Aufenthaltserlaubnis können im Gastland gestellt werden.
4. Die Vertragsparteien gewähren den unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des Gastlands besitzen, sowie den zu ihrem Haushalt gehörenden Familienangehörigen unter den Voraussetzungen der Nummer 3 uneingeschränkte Reisefreiheit in ihrem Hoheitsgebiet.
5. Familienangehörige im Sinne von Nummer 3 Absatz 1 und Nummer 4 sind der Ehegatte und die im Haushalt lebenden minderjährigen ledigen Kinder.
6.(1) Die Vertragsparteien gewähren im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Befreiung von Abgaben für Ein- und Wiederausfuhr
a) für Ausstattungs- und Ausstellungsgegenstände (z. B. technische Geräte, Möbel, belichtete Filme, Bücher, Zeitschriften, Bild- und Tonmaterial) einschließlich eines oder mehrerer Kraftfahrzeuge, die für die Tätigkeit der unter Nummer 1 bezeichneten kulturellen Einrichtungen eingeführt werden;
b) für Umzugsgut einschließlich Kraftfahrzeugen der unter Nummer 1 genannten Personen und ihrer Familienangehörigen, das mindestens sechs Monate vor der Übersiedlung benutzt worden ist und innerhalb von zwölf Monaten nach der Übersiedlung in das Hoheitsgebiet des Gastlands eingeführt wird;
c) für zum persönlichen Bedarf der unter Nummer 1 genannten Personen und ihrer Familienangehörigen bestimmte Arzneimittel sowie für auf dem Postwege eingeführte Geschenke.
(2) Abgabenfrei eingeführte Gegenstände dürfen im Gastland erst dann abgegeben oder veräußert werden, wenn die ausgesetzten Abgaben entrichtet wurden oder nachdem die Gegenstände mindestens drei Jahre im Gastland in Gebrauch waren.
7. Die Vertragsparteien unterstützen die unter Nummer 1 genannten Personen und ihre Familien bei der Registrierung der eingeführten Kraftfahrzeuge.
8. Die steuerliche Behandlung der Gehälter und Bezüge der unter Nummer 1 genannten Personen richtet sich nach den jeweils geltenden Vereinbarungen zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und nach den jeweils geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften.
9.(1) Die von den in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen organisierte künstlerische und Vortragstätigkeit kann auch von Personen ausgeübt werden, die nicht Staatsangehörige der Vertragsparteien sind.
(2) Neben dem entsandten Personal können die in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen auch Ortskräfte einstellen. Aufnahme und Gestaltung des Arbeitsverhältnisses richten sich nach den Rechtsvorschriften der empfangenden Vertragspartei.
(3) Die in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen können mit Ministerien, anderen öffentlichen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, Gesellschaften, Vereinen und Privatpersonen unmittelbar verkehren.
(4) Die Ausstattung der in Artikel 14 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen, einschließlich der technischen Geräte und der Materialien sowie ihr Vermögen sind Eigentum der entsendenden Vertragspartei.
10.(1) Die Vertragsparteien gewähren den kulturellen Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei für die von ihnen erbrachten Leistungen umsatzsteuerliche Vergünstigungen im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften.
(2) Sonstige Fragen, die mit der Besteuerung der kulturellen Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter zusammenhängen, werden, soweit erforderlich, durch Notenwechsel geregelt.
11. Erleichterungen verwaltungstechnischer Art können, soweit dafür ein Bedarf besteht, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten in beider Ländern auf Antrag einer der beiden Vertragsparteien in einer gesonderten Vereinbarung durch Notenwechsel geregelt werden.
12. Den unter Nummer 1 genannten Personen und ihren Familien werden während ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet des Gastlands
– in Zeiten nationaler oder internationaler Krisen die gleichen Heimschaffungserleichterungen gewährt, welche die beiden Regierungen ausländischen Fachkräften im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften einräumen,
– die nach dem allgemeinen Völkerrecht bestehenden Rechte im Falle der Beschädigung oder des Verlusts ihres Eigentums infolge öffentlicher Unruhen gewährt.
Protokoll
Aus Anlaß der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über kulturelle Zusammenarbeit erklären die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, daß mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens gemäß seinem Artikel 16 das Abkommen vom 28. Juli 1969 zwischen der Regierung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über kulturelle Zusammenarbeit im Verhältnis zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft tritt.
Geschehen zu Laibach am 18. Juni 1993 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Fur die Regierung der
Republik Slowenien
Lojze Peterle e. h.
 
Für die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland
Klaus Kinkel e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ter ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-01/94-14/1
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti