Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1267. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona, stran 1924.

Na podlagi prvega odstavka 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 6. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov skupščine občine Gornja Radgona (Uradne objave, št. 10/90) so zbor združenega dela in družbenopolitični zbor SO Gornja Radgona na sejah dne 14. 4. 1994 ter zbor krajevnih skupnosti SO Gornja Radgona, na seji dne 26. 5. 1994 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: stanovanjski sklad) in določa dejavnost, organizacijo in način dela sklada.
2. člen
Namen ustanovitve sklada je izvajanje občinskega stanovanjskega programa z naslednjimi nalogami:
– priprava predloga občinskega stanovanjskega programa,
– pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj,
– izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti občine, vzpodbujanje ostale individualne gradnje in prenove drugih stanovanj.
3. člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in statut sklada. Stanovanjski sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA TER ZASTOPANJE SKLADA
4. člen
Ime stanovanjskega sklada je: Stanovanjski sklad občine Gornja Radgona.
Sedež stanovanjskega sklada: Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.
Stanovanjski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi predsednik upravnega odbora sklada.
III. DEJAVNOST STANOVANJSKEGA SKLADA
5. člen
Dejavnost stanovanjskega sklada je:
– gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami in sredstvi, ki jih občina združuje na tem skladu,
– gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, ki so v lasti občine Gornja Radgona in so z občinskim aktom razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik
– izvajanje stanovanjske politike, sprejete z občinskim stanovanjskim programom,
– upravljanje s sredstvi stanovanjskega sklada,
– izvajanje nalog, sprejetih z letnimi programi in finančnimi načrti,
– pridobivanje finančnih sredstev z najemanjem posojil in poslovanje z vrednostnimi papirji,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter sklepanje najemnih pogodb,
– spremljanje in določanje najemnin za stanovanja v lasti občine,
– zagotavljanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj z nakupi, prenovami in gradnjo stanovanj,
– dodeljevanje stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero v okviru razpoložljivih sredstev,
– dajanje pomoči pri odplačevanju stanovanjskih kreditov,
– vračanje lastne udeležbe bivšim imetnikom stanovanjske pravice oziroma najemnikom občinskih stanovanj,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, s tem odlokom ali drugimi predpisi.
IV. SREDSTVA STANOVANJSKEGA SKLADA
6. člen
Sredstva za poslovanje stanovanjskega sklada se zagotavljajo iz naslednjih virov:
– iz sredstev ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine,
– iz občinskega proračuna,
– iz dela sredstev najemnin za socialna, neprofitna in službena stanovanja in iz najemnin za poslovne prostore, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij domačih in drugih pravnih in fizičnih oseb
– s prihodki doseženimi z vrednostnimi papirji,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– iz drugih virov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na žiro računu sklada.
V. ORGANIZACIJA STANOVANJSKEGA SKLADA
7. člen
Organi stanovanjskega sklada so:
– upravni odbor sklada
– nadzorni odbor sklada
– stalna ali začasna delovna telesa sklada.
1. Upravni odbor sklada
8. člen
Upravni odbor sklada je najvišji organ upravljanja stanovanjskega sklada, ki ima predsednika in štiri člane.
Predsednika in tri člane upravnega odbora imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona za dobo štirih let iz vrst poznavalcev stanovanjske problematike, ki ne smejo biti neposredno, niti posredno povezani z uporabniki sredstev, ki jih sklad daje za namene iz 5. Člena tega odloka.
Enega člana tega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov.
Predstojnik upravnega organa, pristojnega za stanovanjsko gospodarstvo je po funkciji član upravnega odbora.
9. člen
Upravni odbor sklada opravlja naslednje naloge:
– pripravlja in sprejema letni program dela ter finančni načrt,
– sprejema zaključni račun sklada,
– pripravlja letno poročilo o poslovanju stanovanjskega sklada,
– sprejema statut in druge splošne akte stanovanjskega sklada,
– odloča o naložbeni politiki,
– sprejema in objavlja razpis za dodelitev posojil oziroma pomoč pri odplačevanju posojil iz sredstev stanovanjskega sklada,
– opravlja druge naloge določene v statutu in naloge za katere ga pooblasti ustanovitelj.
Upravni odbor poroča o svojem delu in izvrševanju nalog sklada izvršnemu svetu in enkrat letno Skupščini občine Gornja Radgona.
Način dela upravnega odbora določa statut sklada in poslovnik o delu delovnih teles sklada.
10. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna oziroma začasna delovna telesa.
Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
2. Nadzorni odbor
11. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada, nadzira nadzorni odbor samostojno ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.
Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje Skupščina občine Gornja Radgona za dobo štirih let in po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
12. člen
Nadzorni odbor o svojem delu poroča Skupščini občine Gornja Radgona. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini občine Gornja Radgona.
13. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora in njihovi ožji družinski člani ne morejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane s njihovo funkcijo pri skladu.
14. člen
Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona daje soglasje k:
– statutu sklada
– letnemu programu in finančnemu načrtu
– zaključnemu računu ter poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
15. člen
Stanovanjski sklad ima statut s katerim se podrobneje določajo zlasti:
– notranja organizacija in način poslovanja sklada,
– pristojnost organov
– pooblastila za zastopanje
– splošni akti stanovanjskega sklada
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem stanovanjskega sklada.
Statut stanovanjskega sklada sprejme upravni odbor s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Gornja Radgona.
16. člen
Administrativno tehnična in druga opravila ter finančno poslovanje opravljata oziroma vodita za sklad oddelek za občo upravo in oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora.
Vrsta in obseg nalog, ki jih za sklad opravlja določen upravni organ, zagotavljanje sredstev za delo ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, se določijo s posebno pogodbo med Izvršnim svetom Skupščine občine Gornja Radgona in skladom.
Navedena dela lahko sklad poveri tudi drugi pravni osebi.
VI. KONSTITUIRANJE SKLADA
17. člen
Sklad pridobi status pravne osebe z vpisom v sodni register, dokončno pa se konstituira s sprejemom statuta. Konstituiranje sklada ugotovi izvršni svet skupščine občine s sklepom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina na sklad vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti.
Po konstituiranju stanovanjskega sklada se neporabljena sredstva kupnin od prodanih stanovanj in neporabljena sredstva najemnin (stanarin) prenesejo na žiro račun stanovanjskega sklada.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-27/93
Gornja Radgona, dne 26. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Gornja
Radgona
Alojz Vogrinčič, dipl. inž. agr.
in dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti