Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997

Kazalo

3729. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dob, stran 6885.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet krajevne skupnosti Dob na 7. seji dne 4. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dob
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Dob, ki obsega vasi: Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov dol, Male Pece, Lučarjev Kal, Podboršt, Pokojnica, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje, Trnovica in Rdeči Kal, se po odločitvi krajanov na referendumu dne 23. 11. 1997 uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Dob za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– preplastitve lokalnih cest,
– asfaltiranja in preplastitve krajevnih cest,
– napeljave vodovoda v vasi: Rdeči Kal, Sad in Trnovica,
– izgradnje ali obnove ostalih komunalnih objektov.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
– občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Dob in
– lastniki počitniških hiš na območju Krajevne skupnosti Dob, in sicer v višini:
– 1,5% od neto plač, nadomestil plač ter plačil po pogodbah o delu,
– 0,75% od pokojnin,
– 5% od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih zemljišč,
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje in od ugotovljenega dobička 2%,
– 3% od povprečne slovenske neto plače v gospodarstvu za mesec januar in junij lastniki počitniških hiš.
4. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
6. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti in obrtnikov bo samoprispevek obračunavala in odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Grosuplje, od pokojnin pa izplačevalec le-teh.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Grosuplje.
8. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na posebnem računu št.: 50130-842-039-82016 krajevni samoprispevek KS Dob pri Šentvidu.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu upravlja svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del.
Ta je dolžan enkrat letno poročati na zboru občanov o izvajanju programa in o uporabi s samoprispevkom zbranih sredstev.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Dob, dne 8. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Dob
Anton Čebular l. r.

AAA Zlata odličnost