Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994

Kazalo

864. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu, stran 1219.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah vseh zborov dne 17. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (SDL št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (SDL št. 24/86 in 15/90 in Uradni 1. RS, št. 23/92) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni I. RS, št. 48/90) sprejme zazidalni načrt za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu, ki ga je izdelal Neapolis d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska 8, pod št. NE-ZN-1/93 v januarju 1994. Sestavni del zazidalnega načrta so tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja območja poteka od skrajne severne točke na poti parc. št. 1303/1 po njeni vzhodni meji, dalje proti zahodu po južnih mejah parcel 949/1, 949/2, 947/3, nato deli parc. 903 in poteka dalje po njeni zahodni meji proti severu do južne meje parcele 889 potem pa proti vzhodu po južnih mejah parcel 888 in 891. Nadaljuje se proti severu po zahodni in severni meji parcele 891, dalje proti vzhodu deli parcelo 888 in poteka po severni meji parcele 889 do zahodne meje parcele 947/3 in dalje nadaljuje smer po njeni severni meji in nato po severni meji parcel 947/5 in 952/3 tako, da se po meji le-te naveže na začetno točko, vse v k.o. Šmihel pri Novem mestu.
Komunalne naprave potekajo po naslednjih parcelah, ki so izven območja zazidalnega načrta:
– kanalizacija po parc. št. 888 in 883/1;
– vodovod po parc. št. 1303/1, 956/6, 956/2, 954/2 in 1303/2;
– električni VN kabel po parc. št. 888, 886/3, 1303/4, 1303/2 in 985/3;
– TK kabel po parc. št. 888, 883/1, 1303/2, 877/6 in 877/10;
– toplovod po parc. št. 886/3, 1303/4 in 954/2;
– plinovod po parc. št. 1303/2;
– dostopna cesta po parc. št. 888 in 866/1, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
II. POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV
3. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno izgradnji šolske stavbe, vrtca, šolskemu dvorišču z igrišči, gospodarskemu dvorišču, vozno prometnim površinam, peš površinam, zelenim površinam ter izgradnji vseh potrebnih komunalnih naprav.
Šola je namenjena za šolanje 900 otrok, vrtec pa za varstvo 128 otrok. V šoli bo predvidoma zaposlenih 50 oseb, v vrtcu pa 10 oseb.
4. člen
Zasnova oblikovanja in razmestitve posameznih stavb šole in vrtca ter spremljajočih športnih objektov in površin temelji na rešitvi, izbrani na javnem anonimnem urbanistično-arhitektonskem natečaju ter idejnem projektu šole in vrtca, ki ga je izdelal avtor natečajne rešitve.
Odstopanja v zvezi z gabariti in oblikovanjem objektov od rešitev, podanih v tem zazidalnem načrtu so v fazi lokacijskega dovoljenja možna le ob soglasju avtorja natečajne rešitve.
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
5. člen
Cesta
Dovozna cesta je deloma že zgrajena, in sicer kot del cestnega omrežja po ZN Mrzla dolina. Na vstopu v območje šole in vrtca se izvede manjša deviacija in korekcija.
Interne ceste in ostale manipulacijske površine morajo biti izvedene skladno s potrebami šole in vrtca ter v asfaltni izvedbi.
Parkirišča (37 parkirnih mest) se zagotovijo na funkcionalnem zemljišču šole in vrtca.
Vodovod
Območje šole in vrtca se napaja iz vodovodnega omrežja, zgrajenega po ZN Mrzla dolina. Obstoječi cevovod AL 110 x 10 je že dimenzioniran za potrebno napajanje v teh objektih.
Tangirani odcep vodovoda, predviden po LZ -33/83, se prestavi na vzhodno mejo območja šolskega kompleksa.
Kanalizacija
Kanalizacija se izvede v mešanem sistemu. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje, izgrajeno po ZN Mrzla dolina se nova kanalizacija priključi v jašek št. 2142.
Električno omrežje
Za oskrbo z električno energijo je potrebno zgraditi novo TP 630 kW, locirano v šolski stavbi. Električno omrežje bo izvedeno v kabelskem sistemu.
Javna razsvetljava bo izvedena kot nadaljevanje javne razsvetljave v ulici Slavka Gruma.
Plinovod
Območje šole in vrtca se na plinovodno omrežje priključuje od predvidenega sekundarnega plinovoda DN150, ki ni predmet tega zazidalnega načrta.
Telefonsko omrežje
Za potrebe območja šole in vrtca se izvede priključek do ATC Novo mesto ter kabelsko kanalizacijo ob ulici Slavka Gruma. Šola potrebuje 10 telefonskih priključkov.
Ogrevanje
Šolski kompleks se priključi na skupno kotlovnico, zgrajeno po ZN Mrzla dolina. Komunalni odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v namenskih zabojnikih in redno odvažajo na komunalno deponijo Leskovec. Odprte površine
Zelene površine se uredijo kot redno vzdrževane zatravljene površine, deloma zasajene z drevjem. Ostale površine se uredijo kot funkcionalni prostor šole in vrtca.
IV. FAZNOST GRADNJE
6. člen
Gradnja se bo v območju zazidalnega načrta izvajala fazno:
I. faza: šola z vsemi pripadajočimi zunanjimi površinami ter športnimi objekti in komunalnimi napravami.
II. faza: vrtec ter končna ureditev območja zazidalnega načrta.
V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
9. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanja prostora občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/93
Novo mesto, dne 17. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina