Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1994 z dne 1. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1994 z dne 1. 4. 1994

Kazalo

664. Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije, stran 941.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena in na podlagi drugega odstavka 106. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije
Razglašam zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. marca 1994.
Št. 0100-30/94
Ljubljana, dne 26. marca 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.
ZAKON O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom ustanovi Republika Slovenija Filmski sklad Republike Slovenije kot javni sklad z namenom, da nanj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva filmsko proizvodnjo in reproduktivno kinematografijo ter izvajanje filmskih festivalov in podeljevanje nagrad za področje kinematografije.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
II. IZVAJANJE NACIONALNEGA KULTURNEGA
PROGRAMA V DELU, KI POKRIVA FILMSKO
PROIZVODNJO IN REPRODUKTIVNO
KINEMATOGRAFIJO
2. člen
Nacionalni kulturni program določa v delu, ki se nanaša na filmsko proizvodnjo in reproduktivno kinematografijo kot kulturno dejavnost, obseg dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna ali iz drugih javnih sredstev, usmeritve in merila za razvoj področja kinematografije ter oblike programskega sodelovanja z evropskimi kinematografijami.
S programom dela sklada se določi obseg nalog v posameznem letu za izvajanje nacionalnega programa iz prejšnjega" odstavka.
3. člen
Nacionalni kulturni program za področje proizvodne in reproduktivne kinematografije izvajajo:
– posamezniki in pravne osebe, ki so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo v skladu z 19. členom tega zakona,
– Filmski studio Viba film.
III. FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
4. člen
Ime javnega sklada je: Filmski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad).
Skrajšano ime je: FS RS.
Sedež sklada je: Miklošičeva 38, Ljubljana.
Sklad je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, s katerimi upravlja.
5. člen
Sklad opravlja predvsem naslednje naloge:
– zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje;
– načrtuje in omogoča proizvodnjo, ki se sofinancira iz državnega proračuna;
– nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacionalnega kulturnega programa za področje kinematografije;
– zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil;
– sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju;
– zagotavlja prezentacijo in tržno eksploatacijo slovenskega filma v državi, in tujini;
– razvija scenaristično filmsko dejavnost;
– načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi asociacijami;
– skrbi za razvoj reproduktivne kinematografije kot kulturne dejavnosti;
– spremlja stanje kinematografske mreže ter po potrebi sprejema in izvaja ukrepe za njen skladen razvoj;
– vzpodbuja ponudbo in distribucijo umetniškega filma;
– opravlja druge naloge, povezane s kinematografijo v Republiki Sloveniji.
6. člen
Zaradi javnega letnega pregleda filmske proizvodnje v Republiki Sloveniji sklad omogoča izvedbo filmskega festivala.
7. člen
Za delo in uspehe na področju kinematografije podeljuje sklad nagrade in priznanja za:
– vrhunske dosežke na področju kinematografije;
– življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma.
Kriterije in postopek podeljevanja nagrad in priznanj določa pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z ustanoviteljem.
8. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada zagotovi ustanovitelj iz državnega proračuna, prostorske pogoje za začetek dela pa iz preostanka premoženja DO Vesna film v prostorih na Miklošičevi 38, Ljubljana.
Na sklad se prenese tudi stanovanjski fond iz preostanka premoženja DO Vesna film.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, zaradi katerih je sklad ustanovljen.
Z vsem premoženjem upravlja sklad. Sklad samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
9. člen
Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji;
– iz lastnih prihodkov od trženja s filmsko proizvodnjo, financirano iz javnih sredstev;
– iz naslova sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in organizacijami;
– iz deleža naročnine TV Slovenije za bogatenje programa nacionalne televizije;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov. Presežek prihodkov nad odhodki uporablja sklad za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Podrobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov določi statut sklada.
10. člen
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor,
– strokovno-programske komisije,
– direktorja.
11. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov. Imenuje ga ustanovitelj, tako, da imenuje štiri člane neposredno, dva člana imenuje na predlog strokovnih združenj s področja produktivne kinematografije in enega na predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.
12. člen
Člani upravnega odbora ne morejo biti tisti, ki so v delovnem razmerju s skladom ali so najeti svetovalci sklada; tisti, ki so lastniki ali sodelujejo v organih upravljanja organizacije, katere dejavnost je produkcija, distribucija ali prikazovanje filmov, ali so v delovnem razmerju, oziroma imajo finančni interes v tej organizaciji; ter tisti, ki kandidirajo za javna sredstva, s katerimi upravlja sklad.
13. člen
Strokovna združenja s področja kinematografije uveljavljajo svoj vpliv na delovanje sklada tako, da predlagajo člane upravnega odbora.
14. člen
Upravni odbor sklada:
– sprejme v soglasju z ustanoviteljem statut sklada;
– sprejema programe dela sklada v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kulturo;
– zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov s področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki določajo postopke za oddajo javnih naročil;
– sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov s področja kinematografije pogodbe o sofinanciranju ter nadzoruje njihovo izvajanje;
– daje predhodno mnenje k pogojem, ki jih za vpis v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, predpiše za področje kinematografije minister, pristojen za kulturo;
– sprejema pogoje in kriterije za financiranje kulturnih programov za področje kinematografije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kulturo;
– opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je dolžan vsako leto do konca februarja predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, poročilo o delu sklada v preteklem letu, ki bo osnova za letno poročilo vlade o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v delu, namenjenemu filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji.
Statut sklada podrobneje določa pravice in dolžnosti ter način dela upravnega odbora.
15. člen
Nadzorni odbor sklada ima tri člane, ki jih imenuje vlada na predlog ministrstev, pristojnih za kulturo, finance in zunanje zadeve.
16. člen
Upravni odbor imenuje strokovno-programske komisije kot strokovna posvetovalna telesa izmed posameznikov, ki so uveljavljeni ustvarjalci ali poznavalci z delovnega področja komisije.
Naloge teh komisij so:
– oblikovanje strokovnih podlag za odločanje upravnega odbora;
– oblikovanje predloga programa, ki se financira iz javnih sredstev sklada.
Način imenovanja članov, postopek ustanovitve strokovno-programskih komisij, način dela in naloge podrobneje določa statut sklada.
V strokovne-programske komisije imenovani filmski ustvarjalci v času svojega mandata ne smejo konkurirati za katerokoli obliko subvencije ali sodelovati pri realizaciji projektov, ki jih subvencionira sklad ali se financirajo iz kateregakoli drugega vira, ki je bil zagotovljen preko njegovih angažmanov.
17. člen
Delo in poslovanje sklada vodi direktor. Direktorja imenuje upravni odbor sklada s soglasjem ustanovitelja sklada na podlagi javnega razpisa. Direktor sklada mora imeti:
– visoko izobrazbo;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti;
– strokovno poznavanje delovnih procesov na področju kinematografije;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu;
– znanje najmanj enega tujega jezika. Mandat direktorja traja pet let.
Pristojnosti direktorja, njegovo odgovornost, način njegovega imenovanja in razrešitve določa statut sklada.
18. člen
Sklad ima svojo strokovno službo. Ta izvršuje odločitve upravnega odbora in izvaja strokovne in administrativno-tehnične naloge za delovanje upravnega odbora in strokovno-programskih komisij.
Podrobnejše določbe o organizaciji strokovne službe sklada določi statut sklada.
IV. IZVAJALCI KULTURNIH PROGRAMOV S PODROČJA KINEMATOGRAFIJE
19. člen
Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje programov oziroma projektov na področju kinematografije iz javnih sredstev lahko dajo posamezniki in pravne osebe, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki in pravne osebe za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za kulturo, po predhodnem mnenju sklada.
20. člen
Tuji filmski producent lahko snema v Republiki Sloveniji le v sodelovanju s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Sloveniji in je vpisan v razvid izvajalcev kulturnih programov iz prejšnjega člena tega zakona ter z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za kulturo.
Tuji producent mora med napisi filma navesti, da je film posnet v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, ne izda dovoljenja zlasti v primeru, ko vsebina filma napeljuje k razpihovanju rasne oziroma verske nestrpnosti ali k omejevanju človekovih pravic oziroma v primerih, ko to ni mogoče zaradi varstva naravne in kulturne dediščine.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tuji filmski producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi sodeloval s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Sloveniji in je vpisan v razvid iz 19. člena tega zakona, ali če snema v Republiki Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za kulturo (prvi odstavek 20. člena).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do sprejetja zakona, ki bo urejal javne sklade na področju kulture, sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode.
23. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja sklada, ki opravlja vse potrebno za začetek dela sklada.
24. člen
Z ustanovitvijo sklada se v njegovo upravljanje začasno prenese filmski fond iz preostanka premoženja DO Vesna film in DO Viba film, dokler ne bodo potekle vse pravice njegove tržne eksploatacije.
25. člen
Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti sprejeti v šestih mesecih po njegovi uveljaviti.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavi 31. člen zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84 in 42/86).
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-12/1
Ljubljana, dne 18. marca 1994.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Vladimir Topler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti