Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999

Kazalo

3555. Odlok o rabi in varovanje dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi na območju Občine Kostel, stran 9200.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 29. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 8. redni seji dne 8. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o rabi in varovanje dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi na območju Občine Kostel
1. člen
(o odloku)
Ta odlok ureja uporabo in varovanje dostopnih mest ob reki Kolpi na območju Občine Kostel za športno plovbo. Odlok ureja tudi način dostopa ter varovanje okolja ob dostopnih mestih.
2. člen
(definicije pojmov)
Dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.
3. člen
(uporaba vstopno izstopnih mest)
Dostop k reki Kolpi je na območju Občine Kostel za športno plovbo dovoljen le na zato urejenih dostopnih mestih. Ta dostopna mesta so predstavljena tudi v pregledni karti in informativnem gradivu.
4. člen
(vstopno dostopna mesta)
Dostopna mesta za športno plovbo v Občini Kostel so: Rački potok, Fara, zemljišče-kamp, Zavrtke, prostor za kopanje, Žaga, pri jezu, Žlebe, pri jezu.
5. člen
(dostop in parkiranje)
Parkiranje in dostop do reke za športno plovbo je mogoč le na dostopnih mestih. Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih mestih.
Na drugih mestih parkiranje, odlaganje odpadkov, dostop za športno plovbo ni dovoljen.
Dostopna mesta je mogoče uporabljati le v okviru režima določenega na podlagi državnih predpisov.
6. člen
(vzdrževanje)
Vzdrževanje dostopnih mest ter zagotavljanje čistoče, odstranjevanje odpadkov ter druge potrebne naloge zagotavlja občinska nadzorna služba ali druga pooblaščena organizacija.
7. člen
(povračilo za uporabo dostopnih mest)
Za uporabo dostopnih mest za športno plovbo se uvede povračilo za stroške vzdrževanja in varovanja ter nadzor režima predvidenega s tem in drugimi predpisi.
Potrdilo za plačilo povračila je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
Na dovolilnici mora biti navedeno:
1. zaporedna številka,
2. namen plačila,
3. območje plačila.
Dovolilnico mora uporabnik uporabljati skladno z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati.
8. člen
(povračilo)
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znašajo povračila:
– dnevno 5 točk
– letno 75 točk.
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo do tri osebe, znašajo povračila:
– dnevno 1 točko
– tedensko 4 točke
– mesečno 12 točk
– letno 40 točk.
9. člen
(vrednost točke)
Povračila se izračunavajo na podlagi vrednosti točk, ki jo določi Občinski svet občine Kostel s sklepom.
10. člen
(pridobljena sredstva)
Sredstva, pridobljena iz povračila, se namensko uporabljajo za vzdrževanje in širjenje rekreativne infrastrukture, upravljanje sistema in delovanje nadzorne službe ter informiranje obiskovalcev. Na ta način zbranih sredstev ni mogoče uporabiti za druge namene.
11. člen
(upravljanje ter nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske nadzorne službe ter druge pooblaščene osebe.
Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki) morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
12. člen
(pooblastila pri nadzoru)
Nadzornik ima pri izvajanjem nadzora, ko ugotovi kršitev tega predpisa, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisa,
– legitimiranje kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrov.
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki, so dolžni nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
13. člen
(kazen)
Z denarno kaznijo 3.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do reke Kolpe za športno plovbo parkira na mestih, ki niso namenjena za parkiranje,
– ki odpadke odlaga na mestih, ki za to niso namenjena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku,
– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščen, ali jo pri tem ovira,
– ki za dostop do reke Kolpe za športno plovbo uporablja dostopna mesta v času pred 9. uro dopoldan in po 18. uri popoldan,
– ki za dostop do reke Kolpe za športno plovbo uporablja dostopna mesta v času od 15. oktobra do 15. januarja,
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo dostopnih mest.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 50.000 SIT kaznuje pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekršek iz drugega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 100.000 SIT kaznuje pravne osebe ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena pa se na kraju samem z denarno kaznijo 15.000 SIT kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
14. člen
(splošno)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 03/99
Kostel, dne 8. julija 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost