Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999

Kazalo

3554. Odlok o turistični taksi v Občini Kostel, stran 9199.

Na podlagi določb zakona o pospeševanju turizma je Občinski svet občine Kostel na 8. redni seji dne 8. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Kostel
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Kostel, način poročanja in nadzor nad njenim izvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitev ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
3. člen
Na območju Občine Kostel se določa turistična taksa v višini 10 točk. Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša 14 tolarjev. Vrednost točke usklajuje enkrat letno Vlada Republike Slovenije, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice in spremljevalce teh oseb,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, udeleženci vzgojno–izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študenti v dijaških in študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
5. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz prve ali druge točke 4. člena tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za turizem.
7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Občine Kostel, št. 51300-630-10082.
Osebe iz 5. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
8. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse in vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja pristojen občinski organ oziroma komunalni inšpektor, razen če zakon ne določa drugače.
9. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek Občine Kostel in se razporejajo v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom Občine Kostel.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznujejo pravne osebe in najmanj 30.000 SIT podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek po 1. in 2. točki 4. člena tega odloka:
– če ne pobirajo turistične takse po 1. in 2. točki 4. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z določbo 7. člena tega odloka,
– če ne vodi evidenc v skladu z 8. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 86/98).
Št. 015-03 02/99
Kostel, dne 8. julija 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.