Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997

Kazalo

3628. Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 5934.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
Objavljam odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 18. 11. 1997.
Celje, dne 18. novembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 18. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, s sedežem na Trgu Celjskih knezov 9 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja javne vzgojno-varstvene zavode za področje predšolske vzgoje, in sicer:
– Vrtec Anice Černejeve,
– Vrtec Tončke Čečeve,
– Vrtec Zarja.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtci poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
Vrtec Anice Černejeve:
Ime: Vrtec Anice Černejeve.
Sedež: Kajuhova ulica 5, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5,
– Enota vrtca Luna, Ljubljanska cesta 48.
– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21, z oddelki:
– Zelenica, Na zelenici 9,
– Žarek, Trubarjeva ulica 55/a,
– Hribček, Vegova ulica 1.
Vrtec Tončke Čečeve:
Ime: Vrtec Tončke Čečeve.
Sedež: Mariborska cesta 43, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Gaberje, Mariborska cesta 43.
– Enota vrtca Hudinja, Ulica Frankolovskih žrtev 32, z oddelkoma:
– Spodnja Hudinja, Milčinskega ulica 11,
– Aljažev Hrib, Celestinova ulica 1/a.
– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10, z oddelki:
– Krekov trg, Krekov trg 8,
– Aškerčeva, Aškerčeva ulica 7a,
– Ljubečna, Kocbekova cesta 4.
Vrtec Zarja:
Ime: Vrtec Zarja.
Sedež: Zagajškova ulica 8, Celje.
V njegovo sestavo sodijo:
– Enota vrtca Živ – Žav, Zagajškova ulica 8, z oddelkoma:
– Čira – Čara, Škapinova ulica 6a,
– Bolnišnica, Oblakova ulica 5,
– Enota vrtca Iskrica, Pucova ulica 3,
– Enota vrtca Mehurček, Drapšinova ulica 5.
– Enota vrtca Ringa raja, Nušičeva ulica 2c, z oddelkoma:
– Čenča, Brodarjeva ulica 28,
– Muca Copatarica, Nušičeva ulica 12.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec kot pravna oseba s polno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vsak vrtec je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod svojo vložno številko.
Vrtec se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat vrtca
6. člen
Vrtec ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež vrtca.
Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež vrtca, kot sta vpisana pri registrskem sodišču.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtec v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec vrtca ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Agencijo za plačilni promet in Davčno upravo podpisujejo vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOST VRTCA
10. člen
Dejavnost vrtcev po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje vodena pod šifro M/80.101.
V okvir dejavnosti iz prvega odstavka tega člena sodijo tudi vzgoja in varstvo otrok s posebnimi potrebami, vzgoja in varstvo otrok v bolnišnični oskrbi, prevoz otrok, priprava in dostava hrane, občasno varstvo na domu, knjižničarstvo, pranje, promet z lastnimi izdelki za vzgojno delo, edukacija za vzgojno delo in nadstandardni vzgojni programi.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vrtec lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne štejejo kot javne službe, in sicer:
– O/93.01 dejavnost pralnic,
– H/55.51 storitve menz,
– H/55.52 priprava in dostava hrane,
– I/60.23 drug kopenski potniški promet.
11. člen
Vrtec opravlja javnoveljavne vzgojno-varstvene programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.
12. člen
Vrtec izvaja dejavnost za predšolske otroke do vstopa v osnovno šolo. Vrtec lahko organizira dnevno varstvo otrok, tudi v varstvenih družinah.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugih predpisanih pogojev.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
14. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet vrtca
15. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se v svet vrtca voli izmed vseh delavcev vrtca, in sicer:
V Vrtec Anice Černejeve:
– iz enote Sonce en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Luna en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Mavrica dva predstavnika strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Tončke Čečeve:
– iz enote Gaberje en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Hudinja en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Center dva predstavnika strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Zarja:
– iz enote Živ – žav en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Iskrica en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Mehurček en predstavnik strokovnih delavcev,
– iz enote Ringa raja en predstavnik strokovnih delavcev,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje mestni svet. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je svetnik mestnega sveta.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v vrtcu.
16. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in izključitvijo otrok v oziroma iz vrtca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike vrtca v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost vrtcev za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
17. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot vrtca. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vrtcu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca imajo najmanj trije delavci vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca se predlagajo po enotah vrtca.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določajo postopek volitev.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju vrtcev, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij. Enako velja za vse zadeve s tega področja, ki jih ta odlok ne ureja.
2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec ter je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca z institucijami iz okolja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelj mora biti slovenski državljan.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet vrtca imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Vrtec ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
27. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje brez razpisa oziroma oglasa ravnatelj izmed vzgojiteljev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
29. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
31. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca.
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev organizira ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
32. člen
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in ocenitvi razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
33. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost svojega dela ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovno – računovodska, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo računovodski, administrativni in tehnični delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
34. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu uredi vrtec v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcem sredstva za delo in premoženje v obsegu in z razporeditvijo kot jo določa ta odlok.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v vrtcu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krije ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine otrok, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v vrtcu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad občine, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju vrtca.
IX. SPLOŠNI AKTI VRTCA
41. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtca se določi s pravili vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Ustanovitelj vrtcev bo uskladil organizacijo in velikost vrtcev v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) do roka, ki ga ta določa.
44. člen
Ravnateljice vrtcev, ustanovljenih po tem odloku, so dolžne poleg nalog, za katere so pristojne po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec oblikuje svet in druge organe vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnateljicam vrtcev preneha mandat z iztekom dobe, za katero so bile imenovane. Po izteku mandata posamezni ravnateljici se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odločbe Občinskega ljudskega odbora Celje o ustano- vitvi otroških vrtcev: Anice Černejeve, št. 05-5-13/1-1961, z dne 28. 4. 1961, Tončke Čečeve št. 6065/1 1958, Zarje št. 05-5-23/1-1961, z dne 28. 04. 1961.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati statuti vrtcev, ustanovljenih s tem odlokom.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200/0013/96-26
Celje, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.