Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993

Kazalo

2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec, stran 3206.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 12. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86) in 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec dne 10. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec
1. člen
S tem odlokom občina Logatec ustanavlja javni zavod Knjižnica Logatec (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
3. člen
Zavod Knjižnica Logatec je pravna oseba. Ustanovitelj zavoda je občina Logatec s sedežem v Logatcu, Tržaška 15.
4. člen
Ime zavoda se glasi: Knjižnica Logatec. Sedež zavoda je v Logatcu, Tržaška 44.
5. člen
Javni zavod kot splošno izobraževalna knjižnica opravlja svojo dejavnost tako, da:
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižnični dejavnosti,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi zavodi pripravlja prireditve, namenjene predvsem otroški in mladinski populaciji,
– odprodaja odpisano knjižnično gradivo,
– organizira kulturne prireditve,
– opravlja še posebne naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti.
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– drugi organi v skladu s statutom zavoda in zakonom.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov njegovih storitev oziroma zainteresirane javnosti. Svet zavoda šteje pet članov. Enega člana imenuje Skupščina občine Logatec, kot predstavnika ustanovitelja, dva člana imenujejo delavci zavoda, dva. člana pa imenuje Izvršni svet Skupščine občine Logatec, kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Mandatna doba članov zavoda je štiri leta.
Svet zavoda ima predsednika, ki ga na prvi seji sveta zavoda izvolijo člani sveta izmed sebe z večino vseh članov sveta za 4-letno mandatno dobo.
Način odločanja sveta in pristojnosti sveta zavoda določi statut zavoda.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost dela zavoda, ter strokovno vodi zavod.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
10. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zavodu zagotavlja del premoženja občine Logatec, ki obsega del objekta Narodni dom Logatec, ki ga že sedaj uporablja knjižnica in sredstva proračuna občine Logatec, ki so namenjena za dejavnost knjižnice po sprejetem programu.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
13. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Primanjkljaj, ki nastane pri poslovanju javnega zavoda, krije ustanovitelj, vendar le za dogovorjeni program, ki je za javno službo določen v letnem proračunu občine Logatec.
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter sporočati druge podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj izpolnjuje obveznosti, določene s tem odlokom in z zakonom.
Ustanovitelj lahko zagotavlja finančna sredstva po predhodno dogovorjenem programu za modernizacijo delovnih sredstev in investicijska vlaganja za tisti del programa, ki ga zavod opravlja kot javno službo.
17. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku 66 dni od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda se imenuje in konstituira v roku 3o dni od veljavnosti statuta na podlagi tega odloka.
Statut velja, ko da k njemu soglasje ustanovitelj.
18. člen
Ustanovitelj imenuje v.d. direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi Vsa dejanja za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
19. člen
Delavci, ki opravljajo naloge, ki preidejo programsko v javni zavod, nadaljujejo delo v novem zavodu z vsemi pravicami, odgovornostmi in pooblastili, ki so jih imeli pred veljavnostjo tega odloka do vzpostavitve organizacije zavoda na podlagi statuta zavoda, ustanovljenega po določilih tega odloka.
To določilo ne velja za pogodbeno delo.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-7/93
Logatec, dne 11. novembra 1993.
Podpredsednik
Skupščine občine
Logatec
Marcel Štefančič l. r.

AAA Zlata odličnost