Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993

Kazalo

2388. Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, stran 3205.

Na podlagi 3. člena. Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS. št, 17/90). 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec dne 10. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec
1. člen
Komunalno podjetje Logatec se organizira kot javno podjetje v lasti občine Logatec.
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti neomejeno z vsem svojim premoženjem.
2. člen
Ime podjetja je Komunalno podjetje Logatec, Tržaška c. 13.
Javno podjetje je družba z omejeno odgovornostjo.
3. člen
Sedež podjetja je v Logatcu, Tržaška cesta 13.
4. člen
Kot osnovno dejavnost bo podjetje opravljalo naslednje dejavnosti posebnega pomena:
1. oskrba naselij z vodo,
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje, odvažanje smeti in urejanje javnega odlagališča,
4. gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami,
5. gospodarjenje s cestami občinskega pomena,
6. gospodarjenje z javnimi zelenimi površinami (parki in nasadi).
Dejavnosti iz tega člena se lahko spremenijo le s soglasjem ustanovitelja.
Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registrirano s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizira profitni center.
5. člen
Organizacija podjetja je določena s statutom. Osnovna dejavnost se opravlja v posebnih organizacijskih enotah z ločenim obračunom poslovanja.
6. člen
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem podjetja ni slednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– potrdi statut in vse statusne spremembe, – zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja.
– – imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– zagotavlja sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti v primeru, če je izguba posledica politike cen ali višje sile.
7. člen
Podjetje ima 5-članski nadzorni odbor, ki ga imenuje ustanovitelj. Člani nadzornega odbora se imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj po potrebi imenuje strokovne komisije, ki sodelujejo pri delu odbora.
8. člen
Nadzorni odbor nadzira poslovanje, pregleda poslovna poročila, periodične obračune in zaključni račun. O svojih ugotovitvah poroča ustanovitelju.
9. člen
Ustanovitelj imenuje v.d. direktorja javnega podjetja, ki je pooblaščen, da opravi vsa potrebna dejanja za začetek poslovanja podjetja in njegov vpis v sodni register.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/93
Logatec, dne 10. novembra 1993.
Podpredsednik
Skupščine občine
Logatec
Marcel Štefančič l. r.

AAA Zlata odličnost