Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1993 z dne 24. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1993 z dne 24. 6. 1993

Kazalo

1437. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, stran 1828.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. člen
To kolektivno pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti in državnih organov.
2. člen
Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti uporabljajo določila Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91) s spremembami in dopolnitvami, ki so dogovorjene s to pogodbo.
3. člen
V splošnih določbah se drugi odstavek točke 2.c spremeni tako, da se glasi:
»Kolektivna pogodba ne velja za predsednika republike, poslance ter druge funkcionarje in delavce državnih organov, ki jih voli ali imenuje Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, njihovi izvršni sveti oziroma v skladu z zakonom drugi državni organi.«
4. člen
V splošnih določbah se na koncu prvega odstavka točke 2.d doda besedilo, ki se glasi: »Ta pogodba se uporablja od 1. junija 1993 dalje.«
5. člen
V 3. členu se črta četrti odstavek.
6. člen
V 6. členu se doda stavek: »Komisija za pomirjanje se konstituira najkasneje v 60 dneh.«
7. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»Če ena od strank ne imenuje arbitrov in se ne udeležuje sej ter tako ovira odločanje arbitraže, lahko nasprotna stranka sproži spor pred stvarno pristojnim sodiščem.«
8. člen
V 10. členu se doda stavek: »Organ se konstituira najkasneje v 60 dneh.«
9. člen
Prvi podnaslov poglavja III. Normativni del, se spremeni tako, da se glasi:
»Obveščanje in dajanje mnenj«.
10. člen
Drugi podnaslov poglavja III. Normativni del, se črta.
11. člen
Prva alinea 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »- politiki zaposlovanja in odpuščanja delavcev;«. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Na zahtevo sindikata oziroma organizacije delavcev mora direktor v osmih dneh organizirati razgovor glede upoštevanja nasprotnih razlogov delavcev.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
14. člen se črta.
13. člen
V zadnji vrsti 16. člena se za besedo »razmerja« doda besedilo: »v javnih zavodih, organizacijah in organih, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev pa tudi podatke o plačah vseh in vsakogar.«
14. člen
V 18. členu se na koncu prve alinee doda nov stavek, ki se glasi: »Sindikalnim zaupnikom se zmanjša delovne obveznosti oziroma normativ ali pa se jim povečan obseg dela posebej plača kot delo v rednem delovnem času.«
15. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če delavci stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe in je kršitev pogodbe ugotovljena s strani pristojnih organov, so upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot da bi delali. Nadomestilo gre v breme delodajalca.«
16. člen
V četrtem odstavku 24. člena se črtata besedi »v zavod«.
17. člen
Drugi in tretji odstavek 27. člena se nadomestita z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Prehod na 40-urni teden se opravi do 1. 1. 1994. Prehod ne sme povzročati zmanjšanja učinkovitosti in povečati stroškov poslovanja.«
18. člen
V prvem odstavku 28. člena se črtajo besede: »ko zavod ne dela«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Delovna doba oziroma določena starost in drugi kriteriji se pri določanju dolžine letnega dopusta delavca upoštevajo, če so izpolnjeni v koledarskem letu, za katerega se določa dolžina letnega dopusta.«
19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi: »1. V pogodbi o zaposlitvi zavod in delavec določita osnovno plačo delavca. Osnovna plača delavca za polni delovni čas in normalne delovne pogoje, ne more biti nižja od izhodiščne plače za tarifno skupino, v katero je delavec razporejen.
2. Izhodiščne bruto plače za posamezne tarifne skupine so določene v naslednjih razmerjih do najnižje izhodiščne plače iz točke 3 tega člena.
   Tarifna skupina                        Količnik
  I. Enostavna dela (osemletno osnovno šolanje)           1,00
  II. Manj zahtevna dela (osemletno osnovno šolanje s priučitvijo) 1,10
  III. Srednje zahtevna dela (2-letna srednja šola)         1,24
  IV. Zahtevna dela (3-letna srednja šola)             1,38
  V. Bolj zahtevna dela (4-5-letna srednja šola)          1,55
  V.a Bolj zahtevna dela – nosilni poklici
  VI. Zelo zahtevna dela (višja strokovna izobrazba)        1,86
  VI.a Zelo zahtevna dela – nosilni poklici
  VII. Visoko zahtevna dela (visoka strokovna izobrazba)      2,10
  VII.a Visoko zahtevna dela – nosilni poklici Najbolj zahtevna
dela (visoka strokovna izobrazba z magistrskim in specialističnim
izpitom)                               2,52
  VIII.a Najbolj zahtevna dela – nosilni poklici
  IX. Izjemno pomembna – najbolj zahtevna dela (doktorat znanosti) 3,02
3. Izhodiščna plača za I. tarifno skupino (količnik 1,00) za mesec junij 1993 znaša 26.000 SIT bruto. Izhodiščna plača ne more biti nižja od zajamčene plače.
4. Izhodiščna plača iz 3. točke se povečuje ob upoštevanju naslednje eskalacijske lestvice:
– v primeru rasti cen življenjskih potrebščin do vključno 3% mesečno, se izhodiščna plača ne poveča;
– v primeru rasti cen življenjskih potrebščin nad 3% do vključno 5%, se za vsak odstotek rasti cen življenjskih potrebščin nad 3%, izhodiščna plača poveča za 0,7%;
– v primeru rasti cen življenjskih potrebščin nad 5% do vključno 8%, se za vsak odstotek rasti cen življenjskih potrebščin nad 5%, izhodiščna plača poveča za 0,8%;
– v primeru rasti cen življenjskih potrebščin nad 8%, se za vsak odstotek rasti cen življenjskih potrebščin nad 8%, izhodiščna plača poveča za 0,9%.
5. Podpisniki soglašajo, da se zgoraj navedena lestvica nadomesti z eskalacijsko lestvico iz socialnega pakta ali z lestvico iz kolektivne pogodbe za gospodarstvo, če je ugodnejša.
6. Podpisniki soglašajo, da se v primeru, ko bi kumulativna stopnja inflacije od 1. 6. 1993 dosegla 15%, dogovorijo o sprejemu nove eskalacijske lestvice.
20. člen
Razprava o tarifnem delu se prične ob pripravi vsakoletnega proračuna.
21. člen
Črtata se 34. in 35. člen.
22. člen
V 38. členu se v zadnji alinei druge točke črtata besedi: »in zveznem.«
23. člen
V 40. členu se na koncu 1. točke doda besedilo: »Za leto 1993 znaša regres 30.000 SIT in se izplača v mesecu juniju.«
24. člen
V 41. členu se črta besedilo v oklepaju. Ljubljana, dne 21. junija 1993.
Podpisniki:
 
Vlada Republike Slovenije
Jožica Puhar l. r.
 
Za sindikate:
 
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Erih Šerbec l. r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Igor Kodrič l. r.
 
Sindikat delavcev v kulturi
Slovenije
Doro Hvalica l. r.
 
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
 
FIDES – Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
mag. dr. Andrej Šikovec l. r.
 
Konfederacija sindikatov 90
Marij Černe l. r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni,
Izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti
Slovenije
Franc Klepej l. r.
 
Sindikat delavcev pri virih
ionizirajočega sevanja
prof. dr. Janez Kuhelj l. r.
 
Neodvisnost – KNSS – Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva
Slovenije
Marjeta Gomboc l. r.
 
Neodvisnost – KNSS – Sindikat
Prosvete
in znanosti Slovenije
Sonja M. Horvat l. r.
 
Konfederacija sindikatov
Delavcev
zavodov Slovenije
Janez Cirkvenčič l. r.
 
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Dušan Semolič l. r.
 
Neodvisnost – Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
France Tomšič l. r.
 
Sindikat poklicnih gasilcev
Slovenije
Miloš Miholič l. r.
Ta kolektivna pogodba je bila s Sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 21. 6. 1993 pod zaporedno številko 22 in številko spisa 141-26-1/91.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti