Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1993 z dne 24. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1993 z dne 24. 6. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1422. Sklep o dopolnitvi sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije
1423. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1424. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1425. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1426. Uredba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
1427. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu v letu 1993
1428. Uredba o določitvi najvišjih cen moke in kruha

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1429. Odredba o spremembi Odredbe o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
1430. Odredba o določitvi cene pšenice iz republiških tržnih blagovnih rezerv
1431. Odredba o načinu oblikovanja odkupne cene mleka
1432. Odredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
1433. Pravilnik o določanju odkupne cene kravjega mleka
1434. Navodilo o spremembah navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo
1435. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije aprila 1993 in višini neto plače na zaposlenega v obdobju februar-april 1993

BANKA SLOVENIJE

1436. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1437. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
1438. Statut o spremembah Statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

OBČINE

Gornja Radgona

1439. Sklep o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona

Idrija

1440. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Idrija za leto 1992
1441. Odlok o proračunu občine Idrija za leto 1993
1442. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija
1443. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje
1444. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje PUP 4 (Cerkljanski del)
1445. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveni območji PUP1 (Črnovrška planota in godoviško podolje) in PUP2 (Ledinska planota)

Jesenice

1446. Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 1993
1447. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve programske zasnove za središče Smokuča (del ureditvenega območja J6/S13) z osnutkom ureditvenega načrta centra

Kamnik

1448. Pravilnik o začasni uporabi javnih površin

Laško

1449. Sklep o višini povprečne gradbene cene in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Laško
1450. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Zdravilišče Laško

Ljubljana Vič-Rudnik

1451. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1992
1452. Odlok o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1993

Ljutomer

1453. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe družbenih dejavnosti in javne uprave v občini Ljutomer

Mozirje

1454. Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1455. Sklep o javni razgrnitvi "Zazidalnega načrta MGA Nazarje"

Radovljica

1456. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statutov javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Radovljica
1457. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem v občini Radovljica

Slovenske Konjice

1458. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju

Vrhnika

1459. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih

POPRAVKI

1. Popravek Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
2. Popravek Pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev
3. Popravek Sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Muljava
AAA Zlata odličnost