Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993

Kazalo

1346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, stran 1733.

Na podlagi 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90. 26/92), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 7. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju
1. člen
V Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88) se v 15. členu dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Razvojne usmeritve za oblikovanje premične in nepremične mestne opreme ter ureditev fasad so določene v projektu – Pogoji za urejanje fasad in mestne opreme starega jedra Škofje Loke, ki ga je pod št. 2/89-2 izdelala Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD Arhitektura Ljubljana, in smernicah za njegovo izvajanje, ki sta sestavni del odloka.
Zazidalni načrt iz drugega odstavka ter projekt s smernicami iz tretjega odstavka 15. člena je potrebno upoštevati pri upravnem odločanju o posegih v prostor."
2. člen
Črta se 16. člen odloka in nadomesti z novim, ki se glasi:
"Imetnik, ki namerava spomenik ali znamenitost prodati, ga mora ponuditi naprodaj občini in republiki ter navesti označbo in ceno spomenika ali znamenitosti ter druge prodajne pogoje. Pri nakupu ima prednost občina, ki mora v tridesetih dneh sporočiti imetniku, ki prodaja spomenik ali znamenitost, in republiki, ali sprejema ponudbo.
Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne uveljavi predkupne pravice, jo lahko uveljavi republika v nadaljnjih šestdesetih dneh.
Prodaja je možna le pod pogoji, ki jih določa zakon o naravni in kulturni dediščini."
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku znesek "100.000 din" nadomesti z zneskom "20.000 SIT".
V drugem odstavku se znesek "50.000 din" nadomesti z zneskom "3.000 SIT" in v tretjem odstavku znesek "50.000 din" z zneskom "3.000 SIT".
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-08/79
Škofja Loka, dne 7. junija 1993.
Predsednik
SO Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

AAA Zlata odličnost