Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

32. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, stran 245.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1993.
Št. 0100-54/93
Ljubljana, dne 2. aprila 1993
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU KULTURE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Budimpešti, dne 2. septembra 1992.
2. člen
Besedilo konvencije se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
SPORAZUM
o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljevanju: obe strani) sta se v želji, da bi uspešno razvijali sodelovanje na področju kulture, izobraževanja in znanosti, in v prepričanju, da bosta s tem prispevali h krepitvi vsestranskih odnosov med obema državama in k vsestranskemu razvoju madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske manjšine v Republiki Madžarski, ob upoštevanju načel sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih in Pariške listine, sporazumeli, da bosta sklenili Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti (v nadaljevanju: sporazum):
1. člen
Obe strani bosta podpirali in spodbujali sodelovanje med akademijami, znanstveno-raziskovalnimi, izobraževalnimi, kulturnimi in verskimi ustanovami, strokovnimi združenji ter izmenjavo strokovnjakov in predavanj. Na tem področju bosta spodbujali izmenjavo strokovno-informacijskih gradiv in izmenjavo informacij ter popularizacijo znanstvenih, književnih in umetniških del in publikacij, njihovo prevajanje in izdajanje, organiziranje koncertov, gledaliških predstav, umetniških in drugih razstav in prireditev, izmenjavo filmov, radijskih in televizijskih programov in njihovih ustvarjalcev.
2. člen
Obe strani bosta podpirali neposredno sodelovanje, med lokalnimi samoupravami, ki bodo v duhu tega sporazuma pospeševale, olajšale, razširile in poglobile svoje stike na področju kulture, izobraževanja in znanosti.
3. člen
Obe strani bosta še posebej podpirali poučevanje in učenje jezikov druge države, izmenjavo lektorjev, gostujočih profesorjev in strokovnih gradiv ter udeležbo na jezikovnih in strokovnih tečajih.
4. člen
Obe, strani bosta omogočali študij državljanom druge strani na vseh ravneh izobraževanja.
V ta namen bosta, v okviru možnosti, zagotavljali štipendije in druge oblike gmotne pomoči državljanom druge strani.
5. člen
Obe strani bosta, na temelju posebnega sporazuma, urejali medsebojno priznavanje šolskih spričeval, visokošolskih in univerzitetnih diplom ter znanstvenih nazivov.
6. člen
Obe strani bosta raziskovalcem druge države olajšali raziskave v kulturnih in znanstvenih institucijah, knjižnicah, arhivih in muzejih.
Obe strani bosta omogočili dostop do gradiva, ki se nanaša na zgodovino druge države, njegovo prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje, kakor tudi terenske raziskave.
7. člen
Obe strani bosta sklenili poseben sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju.
8. člen
Obe strani bosta podpirali sodelovanje na področju športa in neposredne stike med mladimi obeh držav.
9. člen
Obe strani bosta še posebej podpirali sodelovanje na področju kulture, izobraževanja in znanosti v okviru evropskih multilateralnih povezav.
10. člen
Obe strani bosta zagotavljali pogoje za uresničevanje posebnih pravic narodnih manjšin druge strani v obeh državah na področju vzgoje, izobraževanja ter ohranjanja in razvijanja kulturne identitete.
11. člen
Za izvedbo tega sporazuma bosta obe strani ustanovili Mešano komisijo, ki bo zasedala enkrat vsake tri leta, izmenično v Sloveniji oziroma na Madžarskem.
Predsednik Mešane komisije bo vedno vodja delegacije države gostiteljice.
Mešana komisija bo za državi pogodbenici izdelala triletni predlog sodelovanja, ki bo vseboval tudi finančne in organizacijske določbe za izvedbo programa.
12. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem potrditve v skladu z notranjimi predpisi obeh strani.
Obe strani soglašata, da se ta sporazum uporablja od dneva podpisa.
13. člen
Ta Sporazum velja 5 let od dneva veljavnosti. Veljavnost se bo avtomatično podaljšala za nadaljnjih 5 let, če ga ena od obeh strani 6 mesecev pred potekom ne razveljavi v pisni obliki.
Sestavljeno v Budimpešti, dne 2. septembra 1992, v dveh izvirnih primerkih v slovenskem in madžarskem jeziku, ki sta enako veljavna.
Za Republiko Slovenijo
Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport
 
Za Republiko Madžarsko
Dr. Andrásfalvy Bertalan l. r.
Minister za kulturo in prosveto
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
St. 610-02/93-3/1
Ljubljana, dne 25. marca 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti