Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1993 z dne 29. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1993 z dne 29. 4. 1993

Kazalo

1000. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje KS Odranci, stran 1090.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Odranci dne 18. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za območje KS Odranci
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov KS Odranci na referendumu, dne 18. 4. 1993 se uvede krajevni samoprispevek. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let od 1. 5. 1993 do 30. 4. 1998.
3. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciral naslednji program:
– izgradnja kanalizacije;
– izgradnja čistilne naprave;
– ureditev in asfaltiranje pločnikov ob magistralni cesti;
– ureditev zemljišča ob mrliški vežici;
– razrešitev in obnova ulične razsvetljave;
– ureditev avtobusne postaje;
– asfaltiranje vaških ulic.
4. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo bivališče na območju KS Odranci, in sicer:
– 2% od neto izplačil OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu;
– 1% od pokojnin;
– 12% od višine katastrskega dohodka;
– 5% od neto zavarovalne dobe zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost;
– 5% od povprečnega neto OD v republiki za delavce, ki so na začasnem delu v tujini;
– 2 delovna dneva letno pri gradnji in vzdrževanju planiranih objektov in drugih komunalnih objektov -nosilci gospodarstev.
En delovni dan traja 8 ur, nadomestilo za neopravljeni delovni dan se določi na podlagi povprečnega letnega bruto OD v republiki, za vsako leto posebej.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni člani, ki izpolnjujejo pogoje določene v 12. členu Zakona o samoprispevku. Občani, ki bi bili zaradi plačila samoprispevka socialno ogroženi, lahko svoje pravice uveljavljajo v svetu KS Odranci.
6. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od OD delavcev iz delovnega razmerja in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec osebnih dohodkov oziroma pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohodka in OD krajanov, ki opravljajo samostojno dejavnost, obračunava Republiška uprava za javne prihodke -Izpostava Lendava.
Samoprispevek od delavcev začasno zaposlenih v tujini odmeri krajevna skupnost in o višini ter o roku plačila obvesti vsakega zavezanca.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu številka: 51920-780-72679.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov. Izterjavo bo opravila Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Lendava.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev iz samoprispevka opravlja svet KS in o tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun ter se predloži v obravnavo zboru krajanov.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Odranci
Franc Mlinarič l. r.