Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993

Kazalo

415. Odlok o ustanovitvi lekarne Kočevje, stran 436.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 15. člena Statuta občine Kočevje je Skupščina občine Kočevje na seji zbora združenega dela, na seji zbora krajevnih skupnosti in na seji družbenopolitičnega zbora dne 22. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Lekarne Kočevje
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Kočevje s sedežem v Kočevju, Ljubljanska c. 26, ustanavlja javni zavod za lekarniško dejavnost (v nadaljevanju besedila: zavod).
2. člen
Ime zavoda je: LEKARNA KOČEVJE
Sedež zavoda je: Kočevje, Trg zbora odposlancev 72.
S statutom zavoda se lahko določi znak ali grafična oblika imena zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico.
3. člen
Zavod lahko organizira podružnice lekarne v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami.
5. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Zavod opravlja poleg lekarniške dejavnosti še:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
– sodelovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnost spremeni ali razširi.
6. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.
V statutu zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov. Svet sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje pristojni organ Skupščine občine Kočevje;
– 2 predstavnika delavcev, ki jih izvolijo zaposleni v zavodu s tajnim glasovanjem;
– 2 predstavnika uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed članov sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je lahko izvoljen v svet največ dvakrat zaporedoma.
8. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu z določbami statuta druge organe zavoda;
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja ali v. d. direktorja in imenuje in razrešuje namestnika direktorja;
– sprejema statut in druge splošne akte;
– sprejema program dela in razvoj zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo;
– sprejema zaključni račun;
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– opravlja druge, z zakonom in statutom določene naloge.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi in odgovarja za strokovno delo zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan diplomirani inženir farmacije, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih in ki izpolnjuje druge pogoje, določene s statutom zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Vsebino razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje direktorja in njegovo – razrešitev pred pretekom mandata določata zakon in statut zavoda.
Imenovanje direktorja se opravi po izteku mandata sedanjemu direktorju.
11. člen
Pristojnosti direktorja so opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti in vsakoletnega finančnega načrta zavoda. Za sklepanje pogodbe o večjih investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih na objektu zavoda in pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin je potrebno soglasje ustanoviteljice.
12. člen
Zavod ima strokovni svet. Sestavo in pristojnosti sveta določa statut zavoda.
13. člen
Statut zavoda ureja:
– organizacijo zavoda;
– organe zavoda in njihove pristojnosti;
– način odločanja;
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejema svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
14. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja ustanoviteljica, uporabljati za namene, ki jih ta določi z vsakokratnim proračunom.
15. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno, vendar le do višine sredstev, ki jih zagotavlja za opravljanje dejavnosti zavoda.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru svoje dejavnosti.
16. člen
Nepremičnine zavoda so last ustanoviteljice.
Za opravljanje dejavnosti, navedene v 5. členu tega odloka daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje premoženje, s katerim je ta razpolagala 31. 12. 1992.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Za sklepanje pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanoviteljice.
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za opravljanje in razvoj.
S presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga zavod samostojno.
18. člen
Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem obračunu, krije ustanovitelj, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer mora zavod dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi) ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkulirahih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
19. člen
Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
20. člen
Če zavod v periodičnem ali letnem obračunu izkaže presežke prihodkov nad odhodki in te presežke nameni za stimulacijo k osebnim dohodkom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, krije ne glede na razloge primanjkljaja, le-tega sam v breme sredstev za osebne dohodke, razen če dokaže, da financer ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
21. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljici nuditi ter obdobno, zlasti na zahtevo pristojnega upravnega organa ali izvršnega sveta, pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije ustanoviteljice.
22. člen
Ustanoviteljica je dolžna zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovori ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja ustanoviteljica.
Ustanoviteljica je dolžna zavodu nuditi tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
23. člen
Zavod mora od ustanoviteljice pridobiti: – soglasje k določbam statuta,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
– soglasje k statutarnim spremembam in
– soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
24. člen
Zavod mora z določili tega odloka uskladiti statut zavoda v treh mesecih, konstituirati organe zavoda do 31. 3. 1993 in priglasiti spremembo vpisa v sodni register najkasneje v petih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Sedanjemu svetu zavoda teče mandat do imenovanja novega sveta v skladu s tem odlokom.
25. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravlja občinski upravni organ, pristojen za področje zdravstva v občini Kočevje in drugi pristojni državni organi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravlja občinski upravni organ, pristojen za področje javnih financ v občini Kočevje in drugi pristojni državni organi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo organi, določeni z zakonom.
26. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati akt, s katerim je bila ustanovljena Lekarna Kočevje-Ribnica.
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Skupščina občine Kočevje in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 501-7/92-9/30
Kočevje, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.