Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997

Kazalo

3299. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica, stran 5365.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter določb statuta Krajevne skupnosti Hrušica je Svet krajevne skupnosti Hrušica po predhodno izpeljani anketi na seji dne 22. oktobra 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica
1. člen
Za območje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica se razpiše referendum o uvedbi samoprispevka v denarju in delu za financiranje:
– ureditve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja skupaj z vso spremljajočo infrastrukturo,
– asfaltiranja makadamskih vaških cest, javnih ulic in skupnih parkirišč,
– zidave vaškega doma in ob njem športnega igrišča,
– ureditve avtobusnih postajališč,
– ureditve gozdnih poti,
– in dokončne ureditve prostora okrog obeh cerkva.
Po ocenah iz junija 1997 znaša program nalog iz tega člena skupno 55 milijonov tolarjev.
Potrebna sredstva v višini 55 milijonov tolarjev bomo pokrili:
– iz denarja od samoprispevka,
– iz dotacij občinskega in državnega proračuna,
– in iz drugih virov.
2. člen
Dejanske akcije v posameznem letu bodo sprejeli člani Sveta krajevne skupnosti Hrušica iz Hrušice, seveda glede na razpoložljiva sredstva. Program bo potrdil Svet krajevne skupnosti in o njem obvestil vaščane na krajevno pristojen način.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. novembra 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v župnijski dvorani v Hrušici.
Za dan, ko začne teči opravilo za izvedbo referenduma, se šteje dan sprejetja tega sklepa, torej 22. oktober 1997.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Hrušica. Z njimi bodo v skladu s programom razpolagali člani Sveta krajevne skupnosti Hrušica iz Hrušice. O realizaciji programa in porabi sredstev iz samoprispevka bo razpravljal in odločal Svet krajevne skupnosti Hrušica. Svet krajevne skupnosti Hrušica bo tudi najmanj enkrat letno javno poročal o izvedbi programa in o prilivih ter porabi sredstev.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2002.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno živijo na območju vasi Hrušica, in sicer:
– zavezanci, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% mesečno od neto plače, oziroma nadomestila,
– podjetniki posamezniki in ostali zavezanci, ki imajo stalno bivališče v vasi Hrušica, 2% mesečno od neto zavarovalne osnove,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% mesečno od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno bivališče v Hrušici, plačujejo samoprispevek v višini 2% mesečno od neto povprečnega letnega osebnega dohodka v Sloveniji. Ta samoprispevek se obračuna in plača po preteku tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki,
– lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb, počitniških hiš, poslovnih prostorov in zazidalnih parcel, ki imajo stalno bivališče izven Hrušice, plačujejo samoprispevek v višini 2% mesečno od neto povprečnega osebnega dohodka v Sloveniji. Tudi ta samoprispevek se obračuna in plača po preteku tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki,
– posamezniki, ki stalno živijo v Hrušici ter ne zadovoljujejo nobenega izmed zgoraj naštetih pogojev, in sicer v obliki osebnega dela – 24 delovnih ur letno, oziroma plačila tega dela v višini, ki ga določi Svet krajevne skupnosti Hrušica.
7. člen
Zavezanci, ki imajo v tem času dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Vrednost samoprispevka v obliki osebnega dela, to je 24 ur letno za zavezanca, ki je po 6. členu dolžan prispevati tako obliko samoprispevka, znaša 2% mesečno od neto povprečne plače v Sloveniji. V primeru, da se zavezanec ali Svet krajevne skupnosti Hrušica odloči za denarno plačevanje tega samoprispevka, se le-ta obračuna in plača po preteku tekočega leta, ko so znani ustrezni podatki.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil ter pokojnin. Kmetom, obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Postojna, izpostava Ilirska Bistrica.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dijakov in študentov na proizvodnem delu, oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad ali odpravnin. Plačevanja samoprispevka so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
Samoprispevka v delu so oproščene noseče žene in matere otrok mlajših od 7 let, občani, ki so zaradi bolezni ali invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti ter moški nad 60 in ženske nad 55 let starosti.
11. člen
Zdomci, ki so zaposleni v tujini, imajo pa stalno bivališče v Hrušici, lastniki gospodarskih poslopij, stanovanjskih stavb, počitniških hiš, poslovnih prostorov ter zazidalnih parcel, ki imajo stalno bivališče izven Hrušice in zavezanci za samoprispevek v obliki osebnega dela, bodo plačevali svoj delež samoprispevka na podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost Hrušica.
12. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.
13. člen
Trenutno neuporabljena sredstva iz samoprispevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije so last Krajevne skupnosti Hrušica.
14. člen
Pravico do glasovanja na referendumu za samoprispevek imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim bivališčem v Hrušici in so starejši od 18 let, oziroma od 15 let, če so v delovnem razmerju.
15. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Hrušica, izvede pa ga volilni odbor. Pri svojem delu oba organa smiselno uporabljata določila zakona o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
16. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Hrušica in predstavniki Hrušice v tem svetu.
17. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
                   VAS HRUŠICA
                    GLASOVNICA
Na referendumu dne 23. novembra 1997 za uvedbo samoprispevka v vasi Hrušica v denarju in delu za dobo 5. let, to je od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2002 za financiranje:
– ureditve vodovodnega in kanalizacijskega omrežja skupaj z vso spremljajočo infrastrukturo,
– asfaltiranja makadamskih vaških cest, javnih ulic in skupnih parkirišč,
– zidave vaškega doma in ob njem športnega igrišča,
– ureditve avtobusnih postajališč,
– ureditve gozdnih poti,
– dokončne ureditve prostora okrog obeh cerkva
glasujem
ZA                                   PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži besedico ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
18. člen
Sredstva za izvedbo referenduma za samoprispevek zagotovi Krajevna skupnost Hrušica.
19. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
20. člen
Poročilo o izidu referenduma, in po morebitnem uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi samoprispevka, se objavita v Uradnem listu RS.
21. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Svetu krajevne skupnosti Hrušica, to je 22. oktobra 1997. Ta datum se torej šteje kot dan razpisa referenduma.
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, najkasneje petnajst dni pred glasovanjem.
Hrušica, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Hrušica
Iztok Ljubič l. r.

AAA Zlata odličnost