Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1993 z dne 22. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1993 z dne 22. 1. 1993

Kazalo

174. Odlok o plakatiranju v občini Slovenj Gradec, stran 183.

Na podlagi 11. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 7. člena in 12. in 13. odstavka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86), 214. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 22. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o plakatiranju v občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati in transparenti);
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta);
2. člen
Javno podjetje Komunalno-Stanovanjsko podjetje Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija) postavlja objekte in naprave za plakatiranje, ki jih vzdržuje ter nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi Upravna organizacija za urbanistično načrtovanje.
Odločbo o priglasitvi del za plakatno mesto izda Oddelek za družbenoekonomski razvoj v soglasju z lastnikom oziroma upravljalci zemljišča ali stavbe.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov katerekoli velikosti je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na zunanjo stran izložbenih oken poslovnih prostorov ni dovoljeno lepiti plakatov.
Metanje letakov iz letal je prepovedano.
5. člen
Pooblaščena organizacija je dolžna vse raztrgane in onesnažene plakate s plakatnih mest takoj odstraniti in plakatna mesta očistiti ter takoj strokovno odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest.
6. člen
Krajevne skupnosti v občini Slovenj Gradec, razen Krajevne skupnosti Slovenj Gradec, lahko določijo način plakatiranja na krajevno običajen način.
7. člen
Plakati in transparenti so lahko nameščeni na plakatnih mestih največ 14 dni, z izjemo plakatov, za katere so izdana ustrezna dovoljenja pristojnih občinskih upravnih organov.
8. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov, podjetij in društev, kadar pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma pooblastil oglašajo na svojih oglasnih mestih na krajevno običajen način.
Oglasna mesta morajo biti primerno vzdrževana.
9. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje pravna oseba (lastnik plakata):
– ki ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom 4. člena tega odloka,
– ki lepi in namešča plakate na plakatnih mestih.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 do 5.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe (lastnika plakata):
– ki ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom 4. člena tega odloka,
– ki lepi in namešča plakate na plakatnih mestih.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 do 20.000 SIT se kaznujejo lastniki oglasnih mest, ki ne vzdržujejo oglasnih mest (8. člen).
11. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje pooblaščena organizacija:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen)
2. če lepi in namešča plakate drugje kot to določa 1. odstavek 4. člena
3. če lepi plakate na zunanji del izložbenih stekel poslovnih prostorov (2. odstavek 4. člena)
4. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest oziroma plakatnih mest ne očisti in odstrani plakatov, ki so nameščeni izven plakatnih mest (5. člen odloka).
Za prekrške iz 1. odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, in sicer z denarno kaznijo 2.000 do 5.000 SIT.
12. člen
Pravne osebe in posamezniki so dolžni plakate in transparente, ki so nameščeni v nasprotju z določbami tega odloka, odstraniti v 24 urah, sicer jih odstrani pooblaščena organizacija na stroške pravnih oseb oziroma posameznikov.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja komunalni inšpektor.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe 29., 30., 31., 32. in 33. člena Odloka o javnem redu in miru v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/90).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-14/92
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.