Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3249. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer, stran 5312.

Na podlagi 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US in 35/97) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji dne 2. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način obvezne priključitve na javni vodovod v Občini Ljutomer.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
2. člen
Vsak objekt mora lastnik priključiti na javni vodovod, če je ta zgrajen in če je priključek možno izvesti.
Novi objekti se morajo priključiti na javni vodovod pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, stari objekti pa v roku enega leta od takrat, ko je priključek možno izvesti.
Šteje se, da je priključek možno izvesti takrat, kadar zgrajeno vodovodno omrežje, ki ni oddaljeno več kot 50 metrov od objekta, zagotavlja zadosten pretok in tlak objektu, ki se priključuje in ne da bi nova priključitev povzročila poslabšanje hidravličnih razmer obstoječih uporabnikov omrežja v tolikšni meri, da bi bila motena njihova oskrba z vodo.
Mnenje o hidravličnih razmerah poda na zahtevo občinskega upravnega organa upravljalec omrežja.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika oprosti izdelave priključka, če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe omrežje.
O oprostitvi odloča pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljalca.
4. člen
Priključek objekta na javni vodovod izvede na stroške lastnika upravljalec javnega vodovoda. Priključek zajema odcep oziroma priklop na skupno vodovodno cev z zapornim ventilom, priključno cev in vodomer z montažnimi elementi. Vodovodni priključek do zapornega ventila za vodomerom je sestavni del javnega vodovodnega omrežja. Zaporni ventil za vodomerom spada v hišno inštalacijo in je enako kot vodomerni jašek ali niša last lastnika objekta.
Pripravljalna, gradbena in zaključna dela pri izgradnji priključka lahko po navodilih upravljalca izvede lastnik objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
Montažna dela (odcep iz javnega vodovoda z zapornim ventilom, položitev priključne cevi in montaža vodomera s potrebnimi elementi) lahko izvede izključno upravljalec javnega vodovoda.
5. člen
Pred izvedbo priključka mora lastnik predložiti upravljalcu na vpogled načrt hišne inštalacije.
III. PRISTOJBINA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
6. člen
Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje znaša za:
1. Stanovanjski objekti:
a) enodružinska stanovanjska hiša z ali brez gospodarskega poslopja:
– profil priključne cevi do vključno 3/4”          82.000 SIT
– profil priključne cevi do vključno 1”          125.600 SIT
– profil priključne cevi do vključno 5/4”         165.000 SIT
b) večdružinske stanovanjske hiše in stanovanjski bloki
– za vsako stanovanjsko enoto
ne glede na dimenzije priključne cevi            55.000 SIT
c) vinogradniška hišica ali vikend hišica
– profil do 3/4”                      60.000 SIT
d) objekti, ki so zgrajeni po odločbi
o dovolitvi priglašenih del
– profil do 3/4”                      60.000 SIT
2. vsi ostali lastniki, ki imajo izdano ustrezno lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje, plačajo pristojbino, ki je odvisna od vgrajenega vodomera oziroma profila cevi, s katero je stranka priključena na javno vodovodno omrežje, vendar se pri obračunu ne upošteva požarna voda:
----------------------------------------------------------------
profil cevi ali vodomera                prispevek
 (v colah)                        v SIT
----------------------------------------------------------------
  3/4”                         88.000
----------------------------------------------------------------
  1”                          125.600
----------------------------------------------------------------
  5/4”                         201.310
----------------------------------------------------------------
  6/4”                         320.000
----------------------------------------------------------------
  2”                          540.000
----------------------------------------------------------------
  2 1/2”                        930.000
----------------------------------------------------------------
  3” in več                     1.518.000
----------------------------------------------------------------
7. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje izda pristojni občinski organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitve naslednjih dokazil:
– mnenja upravljalca o možnosti priključitve,
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 9. členu ali 10. členu tega odloka.
8. člen
Pristojbino za priključitev na javni vodovod iz 7. člena tega odloka, se lastniku zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme – vodovod, ki jih mora poravnati lastnik skladno z odlokom o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
Pristojbine je v enakem deležu oproščen tudi lastnik, ki se naknadno priključuje na vodovodno omrežje, katerega izgradnjo so v določenem deležu financirali občani s samoprispevkom ali neposrednimi prispevki z namenom kasnejše priključitve določenega objekta in to dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila bivšega investitorja ali krajevne skupnosti.
9. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na javni vodovod že zgrajen – star objekt, je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila pristojbine. O oprostitvi plačila pristojbine odloči pristojni občinski organ po predhodnem mnenju Centra za socialno delo o socialni ogroženosti lastnika.
Organ, ki je izdal sklep o oprostitvi plačila pristojbine, lahko naknadno ta sklep razveljavi, če ugotovi, da razlogi, zaradi katerih je bil lastnik oproščen plačila pristojbine več ne obstajajo.
Sklep o oprostitvi plačila pristojbine iz prvega odstavka tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za oprostitev ponovno vložiti zahtevo.
10. člen
Lastniki plačajo pristojbino za priključitev na javni vodovod pred izdajo soglasja za priključitev že zgrajenih objektov.
Pristojbina se plača na žiro račun Občine Ljutomer.
Priključne pristojbine se revalorizirajo skladno z rastjo gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo.
11. člen
Sredstva taks za priključitev na javni vodovod so namenska in se uporabljajo skladno s programom, ki ga sprejme občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.
IV. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec, če izvede priključek brez ustreznega soglasja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši obveznost uporabe (2. člen) ali pogoje uporabe (4., 6., 7. in 10. člen) obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, pooblaščena oseba občine in upravljalec vodovoda.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti