Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992

Kazalo

2427. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Logatec, stran 3010.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora Krajevnih skupnosti, Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 30. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi stanovanjski sklad občine Logatec z namenom, da se zagotovi materialno podlago za:
– pridobivanje, prenovo oziroma graditev socialnih in drugih neprofitnih stanovanj
– ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenovo v občini
– specifične stanovanjske programe v občini
– ukrepe v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem pomoči pri pridobitvi oziroma uporabi stanovanj, kakor tudi način udeležbe pri delovanju neprofitnih stanovanjskih organizacij.
2. člen
Stanovanjski sklad občine Logatec (v nadaljevanju: sklad) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki jih določa zakon, ter odlok in statut sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se vpiše v sodni register.
3. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– financira nakup, graditev stanovanj in obnovo mestnega jedra in vaških jeder ter starih stanovanjskih hiš v občini Logatec v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom.
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada, skladno s finančnim načrtom
– najema posojila
– v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme sklad daje posojila za urejanje in pridobivanje stanovanj in pomoči pri odplačevanju posojil
– lahko usmerja del lastnih sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje glede vrednosti in donosnosti naložb
– občinski skupščini daje pobude in predloge za urejanje stanovanjske politike v občini
– daje pomoč neprofitnim stanovanjskim organizacijam.
4. člen
Podrobnejšo organizacijo pri delovanju sklada določa njegov statut, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z občinsko skupščino.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
5. člen
Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: STANOVANJSKI SKLAD OBČINE LOGATEC.
Sedež sklada je v Logatcu, Tržaška 15.
III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA
6. člen
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi predsednik upravnega odbora sklada. Pooblastila za zastopanje se podrobneje določijo v statutu sklada. V mejah svoje pristojnosti lahko predsednik upravnega odbora sklada pooblasti drugo osebo za zastopanje sklada.
IV. ORGANIZACIJA SKLADA
7. člen
Organi sklada so:
1. upravni odbor sklada
2. stalna in začasna delovna telesa, ki jih določi statut sklada
3. nadzorni odbor sklada.
8. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in, odloča na svojih sejah o vseh bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada. Pristojnost in način dela upravnega odbora ureja statut sklada.
9. člen
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov.
Predsednika in štiri člane upravnega odbora imenuje na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec za dobo štirih let občinska skupščina izmed priznanih strokovnjakov s tega področja. Dva člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov občine Logatec, prav tako za dobo 4 let.
Predsednik in člani upravnega odbora so za svoje delo odgovorni občinski skupščini.
10. člen
Administrativno tehnična in druga opravila za sklad opravlja ob njegovi ustanovitvi upravni organ, pristojen za urejanje prostora občine Logatec, kasneje jih sklad lahko poveri tudi drugi domači pravni osebi.
Vrsto in obseg nalog, ki jih opravlja upravni organ za sklad se določi s posebnim sporazumom med Izvršnim svetom Skupščine občine Logatec in skladom. Z navedenim sporazumom se določi tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. Na upravni organ se ne smejo prenesti pravice, pooblastila in odgovornosti sklada oziroma njegovih organov.
11. člen
Nadzorni odbor sklada šteje 3 člane in ga imenuje občinska skupščina za dobo 4 let na predlog Komisije za volitve in imenovanja Skupščine občine Logatec.
12. člen
Posamezna strokovna dela zlasti dela strokovno tehnične narave, ki so povezana z dejavnostjo sklada, sklad lahko odda ustrezni upravni ali fizični osebi. Prav tako lahko sklad s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb, domači pravni osebi npr. (neprofitni stanovanjski organizaciji).
13. člen
Izvršni svet Skupščine občine Logatec je dolžan občinski skupščini predložiti v obravnavo predlog statuta sklada in predlog članstva v organih sklada v roku enega meseca po sprejemu predloga tega odloka.
V. PROGRAMIRANJE IN FINANCIRANJE SKLADA
14. člen
Sklad z vsakoletnim programom opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje program na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.
15. člen
Na podlagi programa nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt, š katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje programiranih nalog in višino sredstev za delovanje programa sklada in njegove strokovne službe.
16. člen
Sredstva sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna
– iz sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš občine Logatec
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se združujejo na žiro račun sklada.
17. člen
Letni program sklada, finančni načrt in zaključni račun sklada sprejme upravni odbor sklada in ga nato potrdi občinska skupščina.
VI. KONSTITUIRANJE SKLADA
18. člen
Stanovanjski sklad občine Logatec se konstituira z izvolitvijo upravnega odbora in nadzornega odbora sklada. Konstituiranje sklada ugotovi občinska skupščina s sklepom.
Na podlagi ugotovitvenega sklepa iz prejšnjega odstavka in tega odloka priglasi vpis sklada v sodni register funkcionar pristojnega upravnega organa za urejanje prostora občine Logatec v roku l0 dni.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/1992
Logatec, dne 1. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost