Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992

Kazalo

2426. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Logatec, stran 3009.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 30. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Logatec
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj z namenom:
– da spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov in daje pobude skupščini občine za sprejem ustreznih ukrepov.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za neprofitna, socialna, in službena stanovanja,
– predlaga sprejem občinskega odloka, s katerim se v občini začasno predpiše najvišje dopustne najemnine,
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen ali za določen čas,
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, pobiranjem oziroma plačevanjem najemnine, opravljanjem dovoljene dejavnosti v stanovanju, oddajo dela stanovanja v podnajem, opreme in naprav v stanovanju, vstopom v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja ter v zvezi s popravili in izboljšavami, odpovedmi najemnih razmerij, varstvom pravic sostanovalcev, varstvom pravic imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvom pravic hišnikov kakor tudi uporabnikov hišniških stanovanj,
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov skladno z določbami stanovanjskega zakona.
3. člen
Za uresničevanje svojih nalog svet oblikuje stališča, priporočila in sklepe, ki jih naslavlja na Skupščino občine Logatec, upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve, stanovanjsko inšpekcijo in druge upravne organe.
4. člen
Skupščina občine ali njen organ, stanovanjska inšpekcija in drugi na katere je naslovljena vloga sveta je dolžan obravnavati pobude in stališča sveta za varstvo pravic najemnika in ga o svojih stališčih obvestiti najkasneje v 60 dneh.
Kadar skupščina občine ali drug naslovni organ razpravlja o pobudah in stališčih sveta, imajo predstavniki sveta pravico svoje predloge in stališča razložiti na seji.
5. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov ima predsednika in štiri člane. Člane sveta imenuje za dobo 4 let Skupščina občine Logatec. Vsi člani se imenujejo v svet iz vrst najemnikov stanovanj v občini Logatec, ki imajo pri občinskem upravnem organu registrirano pogodbo o najemu stanovanja.
6. člen
Svet predstavlja in zastopa predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
7. člen
Vsa strokovna opravila za nemoteno delovanje sveta za varstvo pravic najemnikov zagotavlja občina v okviru služb, ki so zadolžene za delovanje skupščinskih odborov.
Občina zagotavlja tudi vsa finančna sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje sveta.
8. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov se konstituira, ko izvoli predsednika in sprejme pravilnik o delu sveta.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/92
Logatec, dne 1. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost