Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992

Kazalo

1927. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, stran 2434.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92), 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (SDL, št. 21/89 in 6/90) in na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto je Skupščina občine Novo mesto na seji zborov dne 2. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
1. člen
Z namenom, da ohranimo naravne, kulturne in zgodovinske vrednote, s tem odlokom razglašamo za naravne znamenitosti ter nepremične kulturne in zgodovinske spomenike dele narave in nepremične kulturne dediščine, njihove pritikline ter varovana območja okoli njih, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko, estetsko, krajinsko, oblikovno ali ekološko vrednost.
2. člen
Za naravne znamenitosti, kulturne in zgodovinske spomenike razglašamo znamenitosti in spomenike, navedene v razvidu, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Natančna oznaka s tem odlokom razglašenih naravnih znamenitosti ter nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režimi varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve so navedene v Strokovnih osnovah za razglasitev naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ZVNKD, Novo mesto, oktober 1991.
Strokovne osnove so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, hranijo pa jih Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto in Sekretariat za družbene dejavnosti občine Novo mesto.
Seznam imetnikov oziroma imetnikov pravice upravljanja naravne znamenitosti oziroma kulturnega in zgodovinskega spomenika (stanje 31. 12. 1991) je naveden v razvidu.
4. člen
Položaj, velikost, oblika in natančne meje varovanih območij naravnih znamenitosti, nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov so označeni na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka. Načrti so na vpogled na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto in Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.
5. člen
Lastnik oziroma imetnik pravice upravljanja naravne znamenitosti, kulturnega in zgodovinskega spomenika sme opravljati posege na znamenitostih in spomenikih le v sporazumu z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, v skladu z njegovimi mnenji in strokovnimi smernicami ter z izvajalci, s katerimi se zavod strinja. Mnenja in strokovne smernice za lastnike oziroma imetnike pravice upravljanja je zavod dolžan izdelati v zakonsko predvidenem roku.
6. člen
Prostorski in izvedbeni akti občine Novo mesto za območja iz 4. člena tega odloka ne smejo dovoljevati posegov, s katerimi bi se utegnile trajno spremeniti v tem odloku opredeljene lastnosti znamenitosti in spomenikov.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom znamenitosti in spomenikov opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
8. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna Uprava inšpekcijskih služb Novo mesto.
9. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjske zadeve poda predlog za vpis znamenitosti in spomenikov v zemljiško knjigo v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.
10. člen
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, po uveljavitvi odloka, izda odločbe imetnikom znamenitosti in spomenikov oziroma imetnikom pravice upravljanja in jih seznani z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede spomenikov in znamenitosti.
11. člen
Za vse prekrške v zvezi z razglašenimi znamenitostmi in spomeniki se uporabljajo določbe zakona o naravni in kulturni dediščini in zakona o prekrških.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o razglasitvi posameznih območij za varovana območja (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/69).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-1/92-8
Novo mesto, dne 2. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost