Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1992 z dne 27. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1992 z dne 27. 5. 1992

Kazalo

1388. Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina, stran 1987.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) ter 6. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščina občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 45/90 in 5/91) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 2. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: UN), ki ga je pod št. 14/91 v aprilu 1991 izdelal Izvajalsko projektantski inženiring Rogaška Slatina in je sestavni del tega odloka.
Sestavni deli gradiva ureditvenega načrta so:
– elaborat o geoloških pogojih gradnje, ki ga je pod št. 32-3/91 VK, v marcu 1991 izdelal GEO V&D Ljubljana ter
– elaborat »Parkovna ureditev« idejna zasnova, januar 1991.
2. člen
Opis meje območja UN po parcelah:
Območje ureditvenega načrta leži v celoti v k.o. Rogaška Slatina. Meja ureditvenega območja poteka po parcelnih mejah oziroma le-te seka, opis meje pa bo sledil smeri urinega kazalca s pričetkom v izhodiščni točki na vzhodnem robu ceste 11/344 Celje – Rogatec v presečišču s smerjo južne-čelne stene Strossmayerjevega doma.
Meja teče po robu imenovane ceste oziroma po robovih mejnih parcel 331, 353, 336, 370 do objekta PTT (parc. 367), kjer se lomi proti severovzhodu in vključuje objekte na parcelah 368, 369 in 363, vzhodni del parcele 364 pa zopet objekte na parcelah 358 in 349, seka zdraviliški trg (parc. 353), cesto v Irje (parc. 371) in parcelo 300/1, do gozdne poti (parc. 293), ki jo vključuje, kakor tudi cesto na Ivanov hrib (parc. 1796) po katerem teče proti vzhodu vse do odcepa (parc. 256). Tu se lomi proti jugovzhodu in vključuje parcele 288, 278, del 269, parcelo 270, del 261 in parceli 892 in 893. Po južnem robu slednje se meja lomi proti zahodu, nato proti jugozahodu in seka parceli 894/1, 886/2, vključi parcele 886/3, 895, 886/1, 883, 880, del 873, parcelo 872/1 in dele parcel 881, 872/1 in 371, nakar se sklene v izhodiščni točki.
Velikost celotne površine ureditvenega območja je 276. 940 m2 (27,69 ha).
3. člen
Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter velikost s parcelnim stanjem.
Obravnavano območje je namenjeno za zdraviliške in centralne dejavnosti in obsega:
a) območje obstoječih objektov zdravilišča in centralnih dejavnosti
– zdraviliški dom – bazen
– hotel Donat – Strossmajerjev dom
– objekt Styria
– pivnica
– objekt terapije
– hotel Zagreb
– objekt direkcije
– hotel Ljubljana
– objekt recepcije in lokalov
– hotel Boč
– dvorana za tenis in
– cerkev Sv Ane
b) območje predvidenih objektov zdravilišča:
– novi hotel
– objekt nove terapije
– prizidek k zdraviliškemu domu – športno dvorano ter
– območje vila-blokov
c) območje zelenih in športnih površin
– obstoječe in predvidene parkovne površine
– predvidena tenis igrišča na prostem
– parkirne površine na vstopnem delu območja ter
– parkovni gozd in
d) ureditev na nivoju kletne etaže (pod nivojem terena):
– ureditev dovoznih – lokalnih cest ter osrednjega parkirnega prostora in ureditev
– prostorov novih objektov zdravilišča v navezavi na obstoječe kletne etaže objektov.
V ožje območje ureditve spadajo površine, ki bodo neposredno zazidane oziroma urejene ter pripadajoča funkcionalna zemljišča. Ožje območje ureditve vključuje naslednje parcele: 325, 326, 371, 872/1, 871, 872/2, 873, 879, 875, 883, 884/1, 884/2, 885, 886/1, 895, 886/3, 876/2, 876/3, 324/5, 323, 353, 300/1, 293, 295, 294, 299, 1796, 290, 289, 287, 288, 291, 285, 1797, 876/1, 877, 887, 890/1, 894/2, 888/1, 888/2, 889/1, 889/2, 894/1, 890/2, 890/3, 891, 893, 892, 261, 270, 269, 275, 277, 278, 271 in 284/2.
Površina ožjega območja ureditve je 89.570 m2.
Parkovni gozd, ki je vključen v območje ureditvenega načrta, se bo urejal na podlagi posebnega odloka, ki bo veljal za celotno območje zdravilišča Rogaška Slatina.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov:
– obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah UN podano zasnovo zazidave, pri kateri so upoštevana osnovna načela klasicistične zasnove sedanjega zdravilišča:
• parkovne in zelene ureditve v oseh dolin in
• pozidava ob robovih dolin,
– v okviru obravnavanega območja zdravilišča je strogo ločiti promet z motornimi vozili od površin namenjenih za peš komunikacije. Zato je lokalni promet iz smeri Sp. Sečovo in iz smeri Ločen dol speljati na nivoju kletne etaže na odseku tega dela zdravilišča,
– vsi dovozi z motornimi vozili do predvidenih objektov in obstoječih v navezavi na novi hotel morajo biti urejeni v kletni etaži,
– na nivoju terena in pritličnih etaž predvidenih objektov je obvezno skladno z zasnovo urediti parkovne parterne ureditve, angleški park in ostale zelene površine s peš potmi pod pogoji in usmeritvami, ki so podane v posebnem elaboratu zasnove parkovne ureditve, ki je sestavni del gradiva UN in v skladu z usmeritvami ZVNKD Celje,
– parkirne površine za potrebe zdravilišča Je locirati v kletni etaži, na nivoju terena pa le na vstopu v obravnavani del zdravilišča iz smeri Sp. Sečovo,
– del gozdov posebnega namena, ki segajo v obravnavano območje UN se bo urejal na podlagi odloka, ki bo veljal za celotno vplivno območje zdravilišča. Obvezno pa bo potrebno sanirati prizadete gozdne robove po izgradnji novih objektov zdravilišča skladno z določili pristojne spomeniške službe,
– obvezno je upoštevati tlorisni in višinski gabarit za predvideni novi hotel z navezavo na obstoječi objekt terapije ter pogoje oblikovanja objekta, kot so podani v elaboratu idejne zasnove za novi hotel, ki ga je v februarju 1991 izdelal d.o.o. API – arhitektura, projektiranje, inženiring – Ljubljana, Resljeva 22 in usklajen s pogoji pristojne spomeniške službe,
– maksimalni tlorisni gabarit za predvideno športno večnamensko dvorano je 60 m x 21 m ter za predvidene vila-bloke 120 m x 12 m,
– maksimalni višinski gabarit kompleksa vila-blokov je omejen z etažnostjo: pritličje, ena etaža in izkoriščeno podstrešje,
– oblikovanje objektov novega hotela mora biti prilagojeno obstoječi klasicistični arhitekturi s poudarjeno glavno fasado, ki pa se istočasno prilagaja objektu terapije iz 60 let na katerega se navezuje. Skupaj s predvidenim parkom naj sestavlja oblikovano celoto. Pri oblikovanju fasad je uporabiti veliko raščenega zelenja zaradi vklopitve objekta v okolico. Ker ima obstoječa terapija stekleno fasado naj bodo tudi novi objekti, ki se neposredno nanjo navezujejo tudi v veliki meri obdelani v steklu. Na novem hotelu naj prevladuje ometan zid z zaglajenim ometom v strukturi in barvi, ki naj bo prilagojena obstoječemu objektu zdraviliškega doma. Streha nad prizidkom terapije naj bo ravna, medtem ko mora biti streha hotela dvokapnica. Tudi kompleks predvidenih objektov vila-blokov mora imeti streho dvokapnico in sleme vzporedno s pobočjem v katerega so locirani,
– v dolini v smeri Cvetličnega hriba naj bodo urejena tenis igrišča, ki naj bodo obdana z velikimi listopadnimi drevesi. Pri tenis hali naj to območje preide v naravni angleški park,
• pred izvajanjem in urejanjem okolice predvidenih objektov je obvezno izdelati načrt zunanje ureditve in zasaditve, ki mora biti usklajen s pogoji pristojne spomeniške službe.
5. člen
Odstopanje od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v 4. členu tega odloka so možna:
• po daljši stranici za ± 2 m in po krajši stranici za ± 1 m.
6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so:
– a) Znotraj območja UN
– za ceste in komunalne napeljave in naprave, predvidene z UN je potrebno izdelati načrte za izvedbo ob poprejšnjem zakoličenju osi cest in predvidenih komunalnih napeljav in naprav, v skladu z zakoličbeno situacijo UN in situacijo komunalnih naprav in napeljav;
– ob izdelavi projektov za izvedbo je v načelu potrebno upoštevati elemente (trase, dimenzije, višine, radije idr.), podane v UN; višine cest je potrebno uskladiti in morebitno korigirati glede na pridobljene podatke ob zakoličenju; potrebna je uskladitev med projektiranimi niveletami in podanimi višinskimi kotami objektov;
– predvidena je izgradnja cest, imenovanih A, B in C z naslednjim normalnim profilom::
• širina vozišča je 5 m z enostranskim prečnim nagibom;
• v pokritem delu, kjer poteka trasa cest v kletni etaži, oziroma pod zemljo, je vozišče ob straneh zaključeno z 2 x 0,50 m širokim varovalnim pasom in dvignjeno obrobo iz cestnih robnikov 15/25 cm;
• asfaltna koritnica širine, 0,50 m je ob nižjem robu vozišča;
• na prostem delu, kjer je mešani prečni profil (delno vkop, delno nasip), je na vkopanem delu vozišče zaključeno z robnikom in dvignjeno bankino, na nasprotnem -nasipanem delu pa je le bankina v podaljšku vozišča;
– za rekonstrukcijo je predviden del ceste C na odseku od lokacije vila-blokov do vzhodne meje UN ter cesti proti obstoječim kmetijam; cesta C bo rekonstruirana na širino 5 m z enakim normalnim profilom, kot je že podan, cesti proti kmetijam pa na širino 3 m;
– severno ob rekonstruiranem odseku ceste C je predvidena ureditev parkirišča s čelnim parkiranjem s ca.
100 parkirnimi mesti;
– odvajanje meteornih in sanitarnih voda iz območja s predvidenimi, ureditvami je potrebno izvesti v ločenem sistemu po v UN predvidenih meteornih oziroma fekalnih kanalih; vse zaledne vode je potrebno zajeti na robu predvidene zunanje ureditve ter jih preko kanalet oziroma travne mulde speljati v projektirano meteorno kanalizacijo;
– za oskrbo s pitno in požarno vodo je potrebna preureditev in razširitev obstoječega vodovodnega omrežja; na odseku v podzemnem delu bo vodovod potekal v skupnem komunalnem koridorju (v kineti skupaj s toplovodom); krožno-hidrantno omrežje mora biti iz cevi s premerom min. 11 mm in z nadzemnimi hidranti;
– za možnost izgradnje predvidenih objektov in za oskrbo le-teh z električno energijo je potrebno preureditev in razširitev obst. električnega omrežja skladno z določili in pogoji DO Elektro Celje po idejni rešitvi elektrifikacije, ki je sestavni del UN;
– pri vzpostavljanju funkcioniranja vodovodnega in električnega omrežja je upoštevati etapnost izgradnje;
– zaradi izgradnje predvidenih objektov in za možnost navezave na telefonsko omrežje je potrebna ukinitev obstoječega zemeljskega telefonskega kabla in izgradnja nove tt kanalizacije (6 cevi DN 110), ki bo v pokritem -podzemnem delu potekala pod stropom kletne etaže, skladno z situacijo komunalnih naprav in napeljav;
– za ogrevanje predvidenih objektov in oskrbo s toplo sanitarno vodo bo potrebno povečanje zmogljivosti (aktiviranje rezerve) centralne kotlovnice zdravilišča ter razširitev in delna rekonstrukcija obstoječega toplovodnega omrežja z režimom 130/90 stopinj C – v skladu z izračunom in razvodom, kakor je podan v poročilu in situaciji komunalnih naprav in napeljav UN.
b) Izven območja UN:
– zaradi premajhne zmogljivosti sedanjega vodovodnega sistema v Rogaški Slatini je potrebno realizirati izgradnjo vodovoda Šmarje – Rogaška Slatina – Rogatec (Ojačitev vodovoda v občini Šmarje) – skladno z LN, št. 168/87 RCC, ki upošteva pridobitev dodatnih količin pitne vode iz območja Tinjskega;
– za vzpostavitev primernega ekološkega ravnovesja po degradaciji okolja zaradi spuščanja neprečiščenih komunalnih odplak v vodotoke, ki bi se z izgradnjo in funkcioniranjem predvidenih hotelskih kapacitet še povečala, je potrebna izgradnja čistilne naprave Rogaška Slatina, skladno z določili v planskih aktih občine Šmarje pri Jelšah;
– priključek fekalnega kanala D je predviden ca 80 m izven meje UN, meteorni kanal A pa poteka ob fekalnem kanalu in se priključi na pokriti potok ob kolektorju; predviden je tudi novi interni visokonapetostni kabel TP Donat – TP Kotlarna; za predvidene priključke na odseku izven območja UN je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo z vsemi potrebnimi soglasji ter za njihovo realizacijo pridobiti ustrezna dovoljenja.
7. člen
Etapnost izvajanja UN:
– I. faza:
Izgradnja podzemne garaže v dveh nivojih z vzdolžno in prečno cestno povezavo, da se omogoči nemoteno funkcioniranje zaledja in začasna ureditev infrastrukturnih napeljav.
V pogledu infrastrukturnih ureditev je v tej fazi potrebno zgraditi:
• ceste A, B, C
• kanalizacijo – padavinske kanale A, B, C – fekalna kanala D, E
• prevezavo obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije na kanala A in D
• vodovod DN 250 na odseku od križišča cest A, B do vrha Cvetličnega hriba (po projektu, št. 9/90 GOKOP)
• začasno povezavo pod cesto B od križišča cest A, B do obstoječega vodovoda pri terapiji (pivnica), ki bo potekala po bodočem padavinskem kanalu B DN 315
• preureditev visokonapetostne kabelske zanke z izvedbo kabelske spojke na obstoječem kablovodu in položitev novega kablovoda 20 kV ob kineti objektov, št. 5 in 7 in dalje do obstoječe TP Donat, da se zagotovi normalno napajanje obstoječih objektov
• zaščititi visokonapetostni kabel TP Donat – TP Pošta ali zgraditi nov kablovod od TP Donat do kabelskega jaška B
• zgraditi visokonapetostni kabel TP Donat – TP Kotlarna
• demontirati obstoječi daljnovod na območju objekta št. 6 in zgraditi nadomestni daljnovod.
– II. faza:
Izgradnja novega hotela z bazenom in celovito parkovno ureditvijo.
V pogledu infrastrukturnih ureditev je potrebno zgraditi:
• parkirišče ob cesti C
• rekonstruirati dovozni cesti do kmetij
• padavinski kanal G
• ureditev padavinskega kanala B za kanaliziranje
• končno povezavo vodovoda na cesti B pod stropom
• krožno hidrantno mrežo DN 110 mm.
– III. faza:
Adaptacija in dograditev obstoječe terapije, apartmajskih vil in športne večnamenske dvorane.
8. člen
Ostala določila:
– zagotoviti je nemoteno funkcioniranje obstoječega dela zdravilišča in okolnih objektov v času gradnje in izvajanja UN;
– obvezna je sanacija terena z ureditvijo odvodnih jarkov in drenaž;
– upoštevati je vsa določila v zvezi z gradnjo objektov in ureditvijo terena, podana v elaboratu GEO V&D Ljubljana, št. 32-3/91 VD, marec 1991;
– pri izgradnji območja in pri načrtovanju objektov je upoštevati pogoje oddelka za SLO in DS občine v zvezi z ureditvijo zaklanjanja;
– zagotoviti je ureditve in pogoje podane od sanitarne inšpekcijske službe ter pogoje za požarno varnost;
– zagotoviti je organizirani odvoz odpadkov s strani pristojne komunalne službe OKP Rogaška Slatina;
– nosilci izvajanja ureditve stavbnih zemljišč in infrastrukturnih ureditev na območju UN so: Sklad za urejanje stavbnih zemljišč občine Šmarje pri Jelšah, IPI in OKP Rogaška Slatina, Elektro Celje, Podjetje za ptt promet Celje, Zdravilišče Rogaška Slatina.
9. člen
Za graditev objektov in naprav na območju UN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s pogoji tega odloka izda pristojni občinski organ.
10. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/92 1
Šmarje pri Jelšah, dne 4. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.