Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992

Kazalo

1307. Odlok o grbu in zastavi občine Vrhnika, stran 1909.

Na podlagi 195. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) ter 2. člena odloka o pristojnostih občinske skupščine in o volitvah v zbore Skupščine občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o grbu in zastavi občine Vrhnika
1. člen
Občina Vrhnika ima svoj grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb občine ima obliko ščita, ki se pojavi v 3 oblikah. Osrednji simbol je grška ladja z jamborom in sedmimi vesli. Osnovna barva je modra, ki ponazarja nebo in dve valovnici. Ščit je obrobljen z belo in oker.
Barve:
HKS 44 K – modra
HKS 68K ali PANTONE 87I-A – oker
Grb v obliki ščita s simboli grške ladje in valovnic je osnovan na pokončnem pravokotniku, katerega polovica določa stik jambora z ladjo. Razdelitev horizontale pravokotnika na šestine določa postavitev ladje v srednje štiri šestine.
Valovnice so sestavljene iz lokov petih krogov.
Grb se lahko uporabi tudi za grafični odtis.
3. člen
Zastava občine Vrhnika je modra z oker zaključkom na krajši stranici zastave. Krajša stranica zaključka zavzema 1/32 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji polovici zastave, tako, da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 zastave. Grb je na oker pravokotniku in je vanj središčno postavljen.
Barve:
HKS 44K – modra
HKS 68K – oker
4. člen
Zastava in grb občine Vrhnika se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva občine Vrhnika.
5. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine Vrhnika skrbi Oddelek za notranje zadeve, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Oddelek za notranje zadeve ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku z geometrijskimi podobami.
6. člen
Zastava občine se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih. Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Predsednik skupščine občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
7. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Skupščina občine Vrhnika ter njeni organi
– podjetja, ki imajo sedež v občini Vrhnika
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v občini Vrhnika ter njihova obrtna zbornica
– krajevne skupnosti na področju občine Vrhnika
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju občine Vrhnika
– in drugi, ki za uporabo grba občine Vrhnika izkažejo svoj interes.
8. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– na registrskih tablicah
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo občinski upravni organi, vizitkah ipd.
– na listinah, ki jih izstavlja občinska skupščina v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini
– na listinah, oznakah, publikacijah......, ki jih izdaja SO Vrhnika in njeni organi
– na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih občine Vrhnika
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo
– na delovnih oblekah oziroma uniformah
– na spominkih in značkah
– v drugih primerih.
9. člen
Vsi, ki zaprosijo za uporabo grba občine Vrhnika, lahko le tega uporabljajo poleg svojega znaka, ki pa mora biti primerno oblikovan.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike in količino.
11. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primeru iz 6. člena tega odloka upravni organ, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem soglasju predsednika skupščine občine.
V primeru, da se namerava grb uporabiti ob že določenem znaku, si lahko UO priskrbi mnenje licenčno pooblaščenega oblikovalca ali organizacije.
12. člen
Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 2/2-011-01/92
Vrhnika, dne 10. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost