Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1198. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Logatec, stran 1771.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. l/91) in 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter 178. člena statuta občine Logatec (Uradni list SRS, št. 3/78, 5/82) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Logatec na seji dne 29. aprila 1992
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Logatec
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora pooblaščeni Veterinarski zavod ljubljanske regije, p.o. Grosuplje, DE Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: Veterinarski zavod – VZ) opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
VZ mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti Medobčinski inšpektorat občin Idrija, Logatec, Vrhnika, pristojen za veterinarsko inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: Medobčinski inšpektorat – MI, veterinarska inšpekcija). O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivne vakcinacije se morajo opraviti v obsegu, ki je potreben, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: VF) po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: RVU).
4. člen
VZ, ki izvaja preventivne vakcinacije in diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu vakcinacije oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
VZ mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati MI, veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
5. člen
Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno vakcinirati kopitarje, goveda in ovce v soseskah Grčarevec, Jakovica in Laze.
Preventivno vakcinacijo opravi VZ do 30. 4. 1992.
6. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena do 15. 4. 1992. Ob cepljenju psov je treba opraviti tudi dehelmintizacijo živali.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj ko dopolnijo 4. mesece starosti.
Na okuženem in ogroženem območju je treba vakcinirati proti steklini živali, ki se pasejo, npr. govedo pašnih skupnosti Mercator Kmetijske zadruge Logatec in Merca-tor Sora Kmetijsko-gozdarske zadruge Žiri, ter po potrebi še druge vrste živali.
Zadevno cepljenje živali z inaktivirano (mrtvo) vakcino in odstranitev zajedavcev opravi VZ na stroške imetnikov živali.
Peroralno vakcinacijo lisic opravijo z vakcino, ki jo odobri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, VZ in lovske družine občine Logatec-Hotedršica, Logatec in Rovte, vključno Gojitveno lovišče Ljubljanskih vrh in dogovorno LD Planina, v rokih, ki jih določi RVU; spomladanski rok bo predvidoma v maju 1992.
7. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba zaščitno cepiti proizvodno jato kokoši nesnic jajc za konzum na farmi v Logatcu, Rovtarska c. b. št. od lastnika stanujočega Rovtarska c. 37 in vse bližnje perutninske reje zasebnikov v tem delu naselja.
Vakcinacija se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse v skladu z obveznim strokovnim navodilom RVU, št. 322/A-026/82, z dne 11. 3. 1982.
Proizvodno jato kokoši je treba zaščititi še proti Marekovi bolezni, če le-ta zadevno dokumentirana, še ni bila zaščitena v valilnici, kot tudi proti infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni.
Navede'ne vakcinacije opravi VZ do dne 20. 7. 1992 in na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec. Pri Marekovi bolezni se morajo njeni prvi primeri potrditi s histološko preiskavo: Preiskavo opravi VF.
Vzorce krvi za kontrolo imunosti, po opravljenih vakcinacijah vzame VZ, laboratorijsko kontrolo stopnje imunosti opravi VF.
8. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti živali, ki se krmijo s pomijami iz gostinskih obratov, obratov družbene prehrane in drugih javnih lokalov. Praviloma morajo biti zaščitene vse plemenske živali.
Cepljenje opravi VZ s sevom K – lapiniziranega virusa na način, ki ga določi proizvajalec vakcine in sicer do 30. 6. 1992, na stroške imetnikov živali.
9. člen
Če izvirajo prašiči iz epizootiološko nepreverjene sredine je treba opraviti trihinoskopijo svinjskega mesa, četudi je namenjeno domači rabi. Tozadevno je pregledati redno tudi meso divjih prašičev in medvedov. Stroški diagnostičnih preiskav bremenijo imetnike živali.
10. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 50% vseh krav in brejih telic na območju občine v okviru IX. tuberkulinizacije,
– osnovno govejo čredo posestva Biotehniške fakultete (BF), VTOZD za živinorejo v Logatcu,
– plemenske merjasce.
Tuberkulinizacijo opravi VZ, ki si mora zato prilagoditi plan tuberkulinizacije, ter dalje pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti tudi pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
11. člen
Na brucelozo je treba preiskati:
– enkrat letno krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno-prstanastim preiskusom; v primeru sumljive ali pozitivne reakcije je treba odvzeti živalim kri za pregled;
– enkrat letno 20% plemenskih živali iz osnovne goveje črede in bike plemenjake VTOZD za živinorejo, BF v Logatcu, s serološkim pregledom krvi;
– dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne, ovce pa le serološko, na infekcijo z Brucella ovis v selekcijskem centru VTOZD za živinorejo, BF v Logatcu,
– vse ovce in koze v zadevnem selekcijskem centru, in to vrste melitokokoza, kot tudi na Q mrzlico.
Vzorce krvi in mleka odvzame VZ do 31. 10. 1992. Laboratorijske preiskave opravi VF;
12. člen
Na mehurčasti izpuščaj govedi (IBR-IPV) je treba preiskati enkrat letno vse plemenske živali iz osnovne goveje črede VTOZD za živinorejo, BV v Logatcu, s serološkim pregledom krvi. Ravno tako je treba preiskati na IBR-IPV rejo bikovskih mater sivorjave pasme na Petkovcu 38.
Plemenske bike v naravnem pripustu je treba pregledati še na vibriozo (infekcija s Campylobacter foetus), leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, ter opraviti pri njih koprološki in bakteriološki pregled semena glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce krvi odvzame VZ, vzorce semena, v sodelovanju s Kmetijskim zavodom Ljubljana. Preiskave opravi VF do 30. 4. 1992.
13. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% vseh plemenskih živali v osnovni čredi govedorejskega posestva VTOZD za živinorejo, BF v Logatcu in vse bike v naravnem pripustu.
Vzorce krvi vzame VZ do 30. 4. 1992, preiskave seruma s preizkusom (precipitacije) v agarskem gelu opravi VF.
14. člen
Na leptospirozo je treba pregledati enkrat letno 20% še ne pregledanih plemenskih govedi last VTOZD za živinorejo, BF v Logatcu.
Vzorce krvi vzame VZ do 30. 4. 1992. Preiskave opravi VF.
15. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev (IAK) morajo biti preiskani vsi plemenski žrebci npr. na Petkovcu 59, p. Rovte... in vsi na novo nabavljeni kopitarji. Preiskati je treba tudi vse kopitarje v okuženih hlevih.
Vzorce krvi odvzame VZ. Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame VF ob rednih pregledih. Serološki pregled vzorcev krvi z gelprecipitinskim testom (Cogginstest) opravi VF.
16. člen
V ogroženi občini, ki je bila lansko leto tudi okužena, je treba vakcinirati proti hemoragični bolezni kuncev vse plemenske živali.
Proti miksomatozi je treba vakcinirati kunce, ki se odpremljajo na razstave, ocenjevanja...
Stroški bremenijo imetnike živali.
17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-2/92
Logatec, dne 4. maja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladimir Puc l. r.

AAA Zlata odličnost