Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1027. Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1992, stran 1618.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 1. odstavka 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni l. RS 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 1. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Logatec za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Logatec za leto 1992 (v nadaljnjem besedilu občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Logatec. V občinskem proračunu se izkazujejo vsi prihodki, ki pripadajo občini.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 374,543.000 SLT se razporedijo za:
– tekoči del proračuna 145,357.000
– sklad stavbnih zemljišč 30,565.000
– del proračuna iz dodatnih virov 198,621.000 Izvršni svet Skupščine občine Logatec v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov z rastjo javne porabe, ki jo predpisuje republiški izvršni svet.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.
4. člen
Uporabniki proračuna smejo prevzeti obveznosti v imenu občine, le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
5. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene za katere so jim bila dana, in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganja z njimi.
6. člen
Sredstva za osebne dohodke se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno, glede na število in strukturo zaposlenih v višini, ki jo z usklajevanjem določi republiški izvršni svet.
7. člen
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortizacijo se izločijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna. Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev za amortizacijo se ta sredstva združujejo. Program porabe združenih sredstev sprejme izvršni svet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno najame kratkoročno posojilo oziroma zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih v proračunu.
10. člen
Izvršni svet sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. O odločitvah iz 9. člena in prejšnjega odstavka, mora izvršni svet poročati skupščini.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerv občine.
12. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabnikom razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika kot odredbodajalec. Poleg njega je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi računovodja pri uporabniku.
13. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu organu, pristojnemu za finance na njegovo zahtevo predložiti finančne načrte, poročila in podatke o izvajanju nalog.
Za proračun pristojen upravni organ občine, opravlja nadzor nad materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če se pri opravljanju nadzora pri uporabniku ugotovi, da sredstva niso porabljena za predpisane namene, se o tem obvesti izvršni svet in predlaga ustrezne ukrepe.
14. člen
Občinski organ za finance je pristojen, da odloča o uporabi sredstev rezerve, za premoščanje likvidnostnih težav proračuna, odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
15. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerv občine Logatec. Rezerve se uporabljajo:
– izredne razmere (elementarne nesreče, epidemije)
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar proračunski prihodki pretekajo neenakomerno
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz prve alinee tega odloka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.
16. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv.
17. člen
Uporaba rezerv se izkazuje v zaključnem računu proračuna občine.
18. člen
Občina Logatec se lahko zadolži za financiranje nalog s področja javne porabe v okviru 1/2 skupnega obsega sredstev proračuna, vendar le za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine.
19. člen
O dolgoročni zadolžitvi odloča Skupščina občine Logatec in je o tem dolžna obvestiti republiški upravni organ za finance. O kratkoročni zadolžitvi za dobo enega leta odloča izvršni svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1992.
Št. 012-3/92
Logatec, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti